Desigualtat(s) Codi:  M5.074    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura “Desigualtat(s)” constata l’increment persistent de la desigualtat socioeconòmica en les darreres dècades, tant d’ingrés com en termes de riquesa, com a conseqüència d’un augment de la globalització. Un desequilibri que pot comportar problemes de naturalesa política i econòmica així com social tal i com adverteix el 10è objectiu de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. A més, es preveu que la COVID 19 comportarà l’increment de tots els tipus de desigualtat com ja s’ha anat observant al llarg del 2020 i fins el present. Així, aquesta assignatura cerca oferir una visió a llarg termini de l’evolució de la desigualtat des d’època medieval fins a l’actualitat per tal de mostrar els fonaments/arrels dels processos de desigualtat i oferir instruments d’interpretació del temps present

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que configura, juntament amb “Història econòmica: les revolucions productives” i “L’economia del món global”, la matèria anomenada Història Econòmica. S’aconsella cursar-la després d’haver cursat l’assignatura obligatòria d’aquest bloc, “Història econòmica: les revolucions productives”. És una assignatura innovadora, molt en la frontera del coneixement i, per tant, molts dels recursos docents que s’usen són en llengua anglesa, encara que lògicament l’alumnat ha de lliurar els seus exercicis no en anglès sinó en català o castellà. 

Amunt

S’aconsella cursar-la després d’haver cursat l’assignatura obligatòria “Història econòmica: les revolucions productives”.

Amunt

Objectius:
- Entendre les arrels històriques de les desigualtats econòmiques del món actual
- Mesurar i analitzar la desigualtat a través de la utilització de dades primàries
- Visualitzar la representació gràfica de les desigualtats
- Copsar les diferències de gènere en la desigualtat socioeconòmica 

Competències:
CB8 – Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CG2 – Realitzar judicis a partir de l’anàlisi d'un objecte d'estudi (a) en base a criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), (c) de manera autocorrectiva i autocrítica i (d) que generin aportacions creatives i originals.
CE3 – Analitzar críticament fonts històriques de diversa índole, extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals, tot aplicant-les a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.

Amunt

1.- Les arrels històriques de la desigualtat
2.- L’acumulació de la riquesa: top 1% més ric
3.- La desigualtat global i la desigualtat interna en els països als segles XX i XXI
4.- Desigualtat de gènere 

Amunt

Amunt

Mòduls teòrics  Elaborats pel Dr. Héctor García Montero, professor contractat doctor de l'àrea de Història i Institucions Econòmiques del departament d'Economia de la Universitat Pública de Navarra. Les seves investigacions s'han centrat en l'anàlisi de l'evolució dels nivells de vida a través de variables econòmiques, demogràfiques i antropomètriques i l'estudi de la desigualtat econòmica a llarg termini (Edat Mitja - segle XIX). En els mòduls s'aborden els següents temes:

1. Com es mesura la desigualtat.

2. Els orígnes de la desigualtat. Des de la prehistòria al món clàssic.

3. El món medieval: auge i caiguda de la desigualtat. La Pesta Negra.

4. La desigualtat a l'època moderna.

5. L'evolució de la desigualtat en el món contemporani. La desigualtat globla i en les principals àrees i països del món.

Entrevistes

Vídeo 1. Desigualtat a llarg termini: entre el període preindustrial i industrial         Entrevista/comentari a Joana Maria Pujadas-Mora (Estudis d'Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya) sobre l'article Brea-Martínez, G., & Pujadas-Mora, J. M. (2019). "Estimating long-term socioeconomic inequality in southern Europe: The Barcelona area, 1481-1880". European Review of Economic History, 23(4), 397-420.
Vídeo 2. Desigualtat en una societat postcolonial: el cas de Llatinoamèrica         Entrevista/comentari a Marc Badia (Departament d'Història Econòmica, Universitat de Barcelona) sobre l'article Badia-Miró, M., Martínez-Galarraga, J., Nicolini, E. A., Tirado-Fabregat, D. A., & Willebald, H. (2020). "La desigualdad económica regional en América Latina (1895-2010". Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research.
Vídeo 3. Desigualtat en societats no occidentals: el cas de la Xina           Entrevistat/comentari a Xulio Ríos (Director del Observatorio de Política China) sobre diversos articles publicats per aquest investigador. 
Vídeo 4. Desigualtat & consum familiar         Entrevista/comentari a Cristina Borderías (Departament d'Història i Arqueologia, Universitat de Barcelona) sobre l'article Borderías, C., Pérez-Fuentes, P., & Sarasúa, C. (2014). "La desigualdad en el consumo familiar. Diferencias de género en la España contemporánea (1850-1930)". AREAS. Revista Internacional de Ciencias Sociales, (33), 105-120.


Articles i capítols de llibre L'estudiant tindrà al seu abast una selecció d'articles i capítols de llibre que li permetran aprofundir els diferents temes plantejats al llarg del curs. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt