Entre imperis Codi:  M5.077    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Entre imperis planteja una aproximació a l'imperialisme, entès com un fenomen global que ha estat rellevant en totes les etapes de la història i en diferents geografies del món. L'assignatura parteix d'un plantejament que està a mig camí de la història política, la història econòmica i fins i tot la història intel·lectual, per oferir a l'estudiant les eines per comprendre els orígens, la importància, els mecanismes de funcionament i la diversitat dels imperis i l'imperialisme. Tot i l'anàlisi transversal --en l'espai i el temps-- de l'assignatura, el seu focus és el món contemporani, de manera que permeti apropar-se de manera cabal als debats sobre el paper de l'imperialisme en les construccions nacionals i en els processos de descolonització, entre d'altres fenòmens.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que, juntament amb Història política: la promesa moderna i La pau i la guerra eternes, forma part de la matèria Història Política del Màster Universitari d'Història del Món Contemporani. 

Amunt

Es recomana cursar aquesta assignatura després d'Història política: la promesa moderna

Molts dels recursos docents emprats són en llengua anglesa, amb la qual cosa es pressuposa que l'estudiant té suficient nivell per comprendre textos acadèmics en aquesta llengua. 

Amunt

Competències bàsiques i generals:
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Competències transversals:
CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:
CE5 - Enriquir la complexitat i comprensió del relat històric mitjançant la inclusió crítica de mirades no-occidentals en l'anàlisi dels reptes globals actuals.

Amunt

L'assignatura s'estructura a partir de 4 reptes:

1. Definicions al voltant de l'imperi: imperialisme, colònia, colonialisme.

La noció d'imperi forma part del vocabulari no especialitzat i l'usem en tot tipus de contextos, no només en el món acadèmic. Tanmateix, més enllà d'aproximacions intuïtives, poques vegades s'analitza què vol dir aquest terme i d'altres termes vinculats històricament a ell (imperialisme, colonialisme, colònia). Aquest repte proposa analitzar com es poden definir i entendre aquests conceptes i aplicar-los en l'anàlisi d'un imperi.

2. La cultura de l'imperi: bases intel·lectuals de l'imperialisme modern i contemporani.

Les aproximacions més habituals a l'imperialisme fan referència al poder de l'estat, l'expansió territorial, els interessos econòmics i comercials o el domini militar. Tanmateix, tan important com això és la maquinària ideològica en què tot això es basa i que ho justifica i legitima. Aquest repte proposa estudiar quines són les bases intel·lectuals de l'imperialisme, el seu origen i el seu paper en el seu desenvolupament històric.

3. Les dues cares de la moneda: projecte imperial i expansió econòmica.

Després d'analitzar les bases intel·lectuals que substancien la noció d'imperi i la seva expansió més enllà dels seus límits geogràfics, aquest repte proposa centrar l'atenció en el paper que l'economia i el comerç té en el projecte imperial. En últim terme, haurem de respondre la qüestió de fins a quin punt l'economia és l'element clau en l'expansió imperial.

4. L'imperialisme després de l'imperi: independència, descolonització i postcolonització.

Aquest bloc proposa fer una anàlisi crítica de les conseqüències de l'imperialisme en el món contemporani, després del final dels imperis. Es focalitzarà en com es van produir els procesos d'independència imperial, especialment en alguns casos del continent africà. Com es va produir la descolonització? Quins són els vincles entre l'antic imperi i les antigues colonies? La independència va implicar la descolonització?

Amunt

Els recursos d'aprenentatge de cada repte es troben agrupats en la part inferior de cada un d'ells, jerarquitzats (els que tenen una imatge vinculada es consideren més essencials i per tant cal llegir-los abans que els que no en tenen) i tenen una breu descripció del seu contingut i el temps de dedicació mitjà (que a més de la lectura inclou el treball de subratllat, anotacions i realització d'esquemes bàsics). 

El professorat donarà indicacions de l'ordre en què es recomanable llegir els diferents recursos de cada repte i sobre qüestions a tenir en compte en alguns casos. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt