L'era de l'antropocè Codi:  M5.078    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'Antropocè es defineix com una nova era geològica conseqüència de la (nociva) activitat humana, marcada pels seus residus, que per a alguns autors s'iniciaria a finals de segle XVIII amb l'anomenada revolució industrial, encara que altres apuntarien l'origen de l'agricultura com a punt clau. D'aquesta manera, la relació de l'ésser humà amb la natura es transformaria radicalment sobretot a partir de les innovacions cientificotècniques dels segles XVIII - XIX i de l'àmplia utilització dels recursos fòssils.
Aquest concepte no es va popularitzar fins a principis de segle XXI i encara és una categoria en construcció motivant recerca innovadora des de la Geologia, Biologia, Antropologia, Sociologia i per descomptat des de la Història, entre altres disciplines. D'aquesta manera, l'assignatura busca oferir una visió a llarg termini del procés d'humanització del paisatge i de l'entorn que s'ha accelerat en els últims segles, a través de fenòmens de gran impacte com les migracions, l'ocupació de tots els hàbitats o les problemàtiques més recents de caràcter demogràfic. A més, l'actual emergència climàtica ha obert el debat sobre l'empremta de la humanitat al nostre planeta, les conseqüències de la substitució de l'economia circular amb una societat pràcticament d'autoconsum per una economia lineal amb una societat de consum, i la plausibilitat d'alternatives basades en el decreixement o el salt tecnològic.

Amunt

No calen coneixements previs. 

Amunt

Objectius

- Reconéixer conceptes bàsics del funcionament dels sistemes naturals

- Identificar els elements i els debats claus en la definició del concepte d'Antropocè

- Demostrar comprensió sobre els processos de llarg termini en el canvi de les relacions entre societat i naturalesa

- Identificar els principals reptes socioecològics a què s'enfronten les comunitats humanes del present

Competències

Amunt

1. El debat sobre el concepte de l'Antropocè.

2. Transició energètica, electrificació i gènere.

3. Limpacte ambiental de lagricultura.

4. Desigualtat en el consum de materials.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt