Direcció Responsable de Persones Codi:  M6.304    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura “Direcció responsable de persones” us permetrà vincular la direcció de recursos humans amb la sostenibilitat organitzativa i la responsabilitat social. Una de les responsabilitats socials primàries per a una empresa és oferir una feina digna en què els treballadors puguin desenvolupar-se a nivell humà i professional. I la direcció de persones té un paper fonamental en lestabliment de polítiques, estratègies i pràctiques que fomentin el benestar laboral i la qualitat del treball. Des d'aquesta perspectiva, l'assignatura se centra en l'anàlisi i el disseny de polítiques estratègiques i pràctiques de recursos humans que tenen un efecte positiu en la sostenibilitat organitzativa, principalment en l'impuls de la igualtat de gènere, en combatre la discriminació i fomentar la inclusió, en la conciliació de la vida laboral i familiar, i en la promoció de canals de formació i aprenentatge permanent, entre d'altres.

Analitzarem què significa gestió sostenible de RH, com són les organitzacions que més l'afavoreixen; identificarem el paper de la cultura organitzativa per fomentar la igualtat i perquè les persones se sentin valorades i motivades per líders que actuen com a model de referència de valors i principis ètics; i prendrem consciència de la responsabilitat de la direcció de persones en la gestió de la carrera professional de cadascun dels membres de lorganització. L'assignatura s'estructura al voltant dels eixos següents: 

 • Aspectes que regeixen el funcionament de les organitzacions i que serveixen de base a la vostra estratègia responsable.
 • Polítiques estratègiques de la Direcció de Persones i com aquestes poden alinear-se amb la responsabilitat social.
 • El desenvolupament de competències com a pràctica per a la sostenibilitat organitzativa.
 • La gestió de la diversitat.
 • Estratègies pràctiques per diagnosticar i executar plans digualtat. 

Amunt

Assignatura optativa del pla d'estudis del Màster U. en Direcció i Gestió de Recursos Humans. També forma part del Pla d'Estudis de Màster U. en Sostenibilitat i responsabilitat social.

Amunt

Competències transversals 

 • CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals. 

Competències específiques 

 • CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.
 • CE2- Establir l'estratègia d'recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar el impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals.

 

Resultats d'aprenentatge

 • Identificar les dimensions principals de la responsabilitat social corporativa (RSC) i la seva implicació en els RH.
 • Analitzar els comportaments socialment responsables en una empresa.
 • Investigar les pràctiques de recursos humans i d'organització del treball per a empreses socialment responsables.
 • Conèixer els instruments principals d'articulació pràctica de la RSC i valorar els efectes de l'RSC en el sistema de relacions laborals.
 • Connectar la RSC amb la normativa legal i convencional .
 • Identificar les dimensions principals d'una bona gestió de recursos humans, amb objectius no només econòmics, i la seva implicació en els RH.
 • Plantejar accions per donar resposta a les necessitats detectades en les organitzacions i determinats col·lectius, i millorar les oportunitats de les persones per desenvolupar-se laboralment.
 • Abordar globalment i reflexionar sobre les dimensions i factors que conflueixen en l'ocupabilitat.
 • Valorar la implicació dels empleats en el propi aprenentatge permanent i al desenvolupament professional.
 • Analitzar l'ocupabilitat, per, de cara a un futur, ser capaç d'avaluar i poder reconèixer als treballadors
 • Diagnosticar l'entorn productiu, laboral i social analitzant críticament les característiques, requeriments i oportunitats.
 • Analitzar l'evolució de les estructures empresarials i de les pràctiques de recursos humans i la seva incidència en els requeriments competencials i oportunitats de les persones.
 • Conscienciar sobre els prejudicis i estereotips socials, i on i com es produeixen i retroalimenten les iniquitats.
 • Reflexionar sobre el compromís d'impulsar la igualtat de gènere a partir de les polítiques de direcció de persones.
 • Analitzar la situació de partida d'homes i dones valorant els factors objectius i subjectius que incideixen en la inserció, el desenvolupament professional i en la millora de la qualitat del treball.
 • Utilitzar els indicadors adequats per fer el diagnòstic de la situació en diferents àmbits de la gestió de recursos humans.
 • Desenvolupar estratègies per diagnosticar i executar plans d'igualtat.
 • Analitzar els diferents aspectes de la gestió de les organitzacions, principalment, dels recursos humans, que afavoreixen la igualtat de gènere.

Amunt

Gestió sostenible dels RH

 • Responsabilitat social de les empreses: perspectiva jurídica:
 • Las dimensiones interna i externa de la RSC.
 •  Anàlisi dels principals instruments d'articulació pràctica de la RSC.
 • Efectes de la RSC en el sistema de relacions laborals.

RSC i polítiques estratègiques de la Direcció de persones: Una perspectiva psicosocial

 •  Compromís social i management responsable
 • La implicació de la Direcció de persones en la RSC
 • Cap a les persones: l'organització intel·ligent.
 • Eines per a l'avaluació del funcionament dels sistemes de l'empresa.
 • La  direcció estratègica i les Pràctiques de Recursos Humans.
 • La Direcció per Objectius i la Direcció per Valors: una metodologia en la gestió de persones.
 • Empreses socials

Gestió d'RH, qualitat del treball i ocupabilitat

 • Benestar ocupacional.
 • Noves dimensions del treball: la qualitat de l'ocupació i condicionants d'exclusió del mercat de  treball.
 • La reformulació organitzativa i les noves pràctiques de RRHH.
 • Competències professionals i projecte professional.

El desenvolupament de competències com a pràctica de responsabilitat social empresarial  

 • Concepte, descripció, desenvolupament i classificació de competències
 • Competències i intel·ligència emocional
 • Desenvolupament de competències en col·lectius vulnerables
 • Mètriques i sistemes dinformació. 

Gestió de la diversitat a les organitzacions 

 • Introducció a la diversitat a les organitzacions
 • Gestió estratègica de la diversitat
 • El lideratge davant la diversitat
 • Expressions de la diversitat
 • Edat i gènere al mercat laboral
 • Origen etnocultural
 • Discapacitat
 • Diversitat LGTBI
 • Diversitat religiosa

Com traslladat la igualtat a l'empresa

 •  Responsabilitat social i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 •  Igualtat d'oportunitats en altres col·lectius.
 • El pla d'igualtat.
 •  Àmbits d'anàlisi, diagnòstic i disseny d'un pla d'igualtat.

Amunt

Material Suport

Amunt


Amunt

Entorn d'aprenentatge

L'aula canvas UOC situa al centre l'activitat d'ensenyament i aprenentatge. Al menú lateral hi ha els diferents apartats: el pla docent, els anuncis, els continguts, els fòrums de discussió i les notes.

A l'apartat Continguts de l'aula, s'exposen el plantejament, les competències i els resultats d'aprenentatge a assolir, l'enunciat de l'activitat d'avaluació, el lliurament i els recursos d'aprenentatge necessaris per a la resolució de cada repte d'aprenentatge.

El repte d'aprenentatge

Al llarg del curs es plantegen una sèrie de situacions relacionades amb làmbit acadèmic i/o professional de lassignatura que estan definides al voltant dun repte daprenentatge. Les situacions plantejades pretenen contextualitzar les activitats formatives i es basen en competències i resultats daprenentatge a assolir en aquestes activitats davaluació.

Partint de plantejaments definits a partir del repte treballareu les diferents activitats d'avaluació continuada i ho fareu utilitzant recursos i continguts formatius que us proporcionarem per a cada repte.

A la nostra assignatura, plantejarem 3 reptes. Els diferents reptes de l'assignatura són a l'espai de Continguts de l'aula.

Espais de comunicació a l'aula

Al menú lateral de l'aula trobareu els principals espais de comunicació. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles, la interacció del professorat col·laborador amb l'estudiantat s'estableix d'acord amb les pautes orientatives següents:

Anuncis. És el principal espai de comunicació unidireccional del professorat col·laborador cap a l'estudiantat, per això és de lectura imprescindible per al seguiment del curs.

Fòrums de discussió. Són espais oberts a iniciatives dels estudiants i del professorat col·laborador de l'assignatura. Els principals espais són els fòrums i els debats. Als fòrums es poden plantejar, entre d'altres, dubtes, temes d'actualitat, comentaris, etc. Els debats, promoguts pel professorat, seran espais de discussió i es pot plantejar la participació com a avaluable o no avaluable.

Crèdits de l'assignatura

Els 4 crèdits d'aquesta assignatura es tradueixen en una càrrega de treball de 100 hores comptant la teoria (estudi dels mòduls i preguntes al consultor) i la pràctica (participació als espais del campus, resolució d'exercicis i casos, etc.).  Cal tenir en compte que, depenent de l'experiència prèvia de cada estudiant, la seva facilitat pels continguts d'aquesta assignatura, o la pròpia dinàmica del curs, aquest nombre d'hores es pot veure incrementat o reduït en cada cas.  

Els resultats d'aprenentatge es valoraran a partir de tipologies d'activitats com ara:

 • Anàlisi de casos pràctics on s'exposin diferents situacions i/o problemes de gestió que han de diagnosticar i / o solucionar.
 • Exposició escrita amb pautes per a la reflexió aplicant els coneixements estudiats.
 • Comparació d'escenaris.
 • Lectures, anàlisi i reflexió de textos i lectures recomanades.
 • Reflexió i discussió sobre conceptes fonamentals
 • Resolució de situacions problemàtiques o complexes reals o fictícies plantejades (estudis de cas, solució a un problema).
 • Comprensió d'un fenomen real per mitjà de situacions hipotètiques o reals.
 • Producció escrita i estructurada sobre uns continguts.

L'avaluació de les competències transversals i específiques es basa en:

 • el treball dels estudiants amb els continguts tant teòrics com pràctics per mitjà d'activitats, les quals contemplen la progressió dels aprenentatges que han d'assolir i es plantegen de forma continuada en el temps;
 • el feedback formatiu i personalitzat per part del col·laborador docent, que afavoreix l'autorregulació per part dels estudiants, d'aquests aprenentatges;
 • una tipologia d'activitats diversa que permet el treball de les competències que han d'adquirir
 • un sistema de valoració a cinc nivells, que permet qualificar els resultats dels aprenentatges de cada activitat d'avaluació continuada de manera qualitativa. Al finalitzar el semestre, l'estudiant obté una qualificació global qualitativa de l'avaluació contínua, que té la seva correspondència quantitativa (vegeu apartat Avaluació).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. Els estudiants que superin l'avaluació continuada no hauran de realitzar cap prova d'avaluació final.

Nombre d'activitats d'avaluació continuada

L'avaluació continuada s'articula mitjançant 3 activitats avaluables. Per poder aprovar l'avaluació continuada haureu de fer les 3 proves. Heu de tenir en compte els terminis de lliurament de les activitats que s'especifiquen en la planificació de l'aula. D'aquesta manera, els exercicis que no es lliurin en els terminis establerts se'ls hi assignarà la qualificació N ("no qualificat"), que a efectes de còmput de la qualificació final d'avaluació continuada comptarà com un zero. La correspondència de les activitats amb les unitats és la següent:

Unitat 1: PAC 1
Unitat 2: PAC 2
Unitat 3: PAC 3

Criteris d'avaluació

No és possible descartar cap de les activitats obligatòries proposades per superar l'avaluació contínua.

El lliurament de només una de les PAC implica obtenir una nota final d'avaluació contínua de N. En aquest cas, no és possible recuperar a través de la PAC addicional.

En el cas dels estudiants que hagin suspès l'assignatura amb una qualificació de C- o D (una activitat no presentada o alguna/es de les activitat/s suspesa/es) podran realitzar excepcionalment una Prova d'Avaluació addicional dins del període de docència de l'assignatura. Aquesta prova es referirà a tots els continguts de l'assignatura i haurà de ser contestada en la seva totalitat. La qualificació màxima que es pot obtenir en aquesta Prova addicional és una C +, substituirà la nota de la PAC no lliurada o a la pitjor de les notes obtingudes durant l'AC, i farà mitja amb la resta de notes obtingudes al llarg del curs.

Accés i lliurament de les activitats avaluables

S'accedeix als enunciats de les activitats d'avaluació continuada i a les solucions corresponents a través de l'aula.

L'estudiant farà arribar la resolució de la seva activitat d'AC al consultor a través de l'espai RAC (Registre d'avaluació continuada). La identificació del fitxer haurà de dur els vostres cognoms i el número de l'activitat d'avaluació continuada. A l'encapçalament del document hi ha de figurar els vostres cognoms i nom, el nom de l'assignatura i el número de l'activitat.  

El lliurament s'ha de fer en algun dels dies compresos entre el següent a la data d'inici i la data final assenyalada en el calendari. Un cop tancat el termini de lliurament de les activitats, l'endemà, el consultor farà pública la resolució de l'activitat. No es podran admetre activitats quan la solució de la PAC ja sigui pública.

Cal que tingueu, doncs, en compte els terminis de lliurament de les activitats, i que coneixereu des de la primera setmana del semestre a través d'aquest Pla docent. Com que els terminis són màxims, us recomanem no exhaurir-los.

Els exercicis que no es lliurin en els terminis establerts se'ls hi assignarà la qualificació N ("no qualificat"), que a efectes de còmput de la qualificació final d'avaluació continuada comptarà com un zero.

Els exercicis d'avaluació continuada són personals i la seva resolució és estrictament individual, no només en el context de l'aula sinó de tota l'assignatura. Això no és obstacle pel treball en grup quant a la fase prèvia de discussió del contingut de l'activitat però exigeix el lliurament d'una activitat individual i diferenciada, quant al fons i a la forma.

Còpia i plagi

Està totalment prohibit plagiar i/o copiar en les activitats d'avaluació continuada.

S'entén com a plagi l'ús de fonts en paper (llibres i articles, incloent els mòduls didàctics dela UOC) o de documentació present a la xarxa, sense fer una citació de la procedència i fent-los passar per propis.

Es defineix com a còpia el lliurament d'activitats d'avaluació continuada utilitzant parcialment o totalment textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres. Els responsables seran tots els estudiants implicats -sense que sigui rellevant el vincle existent entre els mateixos-.

En cas de detectar còpia o plagi en els treballs lliurats per avaluar, les actuacions per a tots els implicats seran les següents:

 • Plagi:Es suspèn l'activitat lliurada amb C- o D (en funció de la gravetat del plagi), si bé l'estudiant pot continuar seguint l'avaluació continuada de l'assignatura.
 • Còpia: Es suspèn l'activitat lliurada i l'estudiant no pot seguir l'avaluació continuada de l'assignatura (la nota final d'AC serà D). Per superar l'assignatura necessariament l'estudiant haurà de superar l'examen final.

 El consultor informarà d'aquestes actuacions als estudiants implicats mitjançant un missatge adreçat a les seves bústies personals. També n'informarà al professor responsable de l'assignatura, qui posarà en coneixement d'aquests fets a la Direcció del Programa. En qualsevol cas, el professorat pot considerar oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació continuada de les assignatures en curs dels estudiants implicats.

Amunt

Per a determinar la nota final es tindrà en compte la mitjana de les notes parcials obtingudes; la progressió dels resultats pot determinar una nota en cas de dubtes entre una qualificació o una altra.

De cara a la nota final d'AC, les qualificacions qualitatives porten associades les següents qualificacions quantitatives:

Matrícula d'Honor (MH): 10 punts.
Excel·lent (SB): 9 - 10 punts.
Notable (NO): 7-8 punts.
C +. Aprovat (A): 5-6 punts.
C-. Suspens (SU): 3-4 punts
Suspens (SU): 0-2 punts.
No Presentat.

Amunt

Un cop finalitzat el termini de lliurament, podreu accedir a les solucions corresponents. La solució a les activitats en forma de respostes tipus ha de constituir una eina important a l'hora de preparar l'assignatura. Cal remarcar que el sentit de les respostes tipus és el de permetre que les contrasteu amb les vostres pròpies respostes i que detecteu els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació.

D'altra banda, el consultor farà el seguiment de la vostra progressió en l'assignatura i us farà arribar els seus comentaris i reflexions al voltant de la vostra participació, al vostre treball i / o a les activitats que heu presentat.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, accedireu a la nota de cada prova d'avaluació i als comentaris del vostre consultor. Les qualificacions estaran introduïdes en el termini d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El professor consultor informarà al tauler de la seva publicació i en el mateix moment pot indicar els errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades.

Amunt