Canvi climàtic i petjada de carboni Codi:  M6.310    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Canvi Climàtic i Petjada de Carboni pretén donar una visió general de les implicacions que el comportament empresarial té sobre el canvi climàtic per tal que aquest fenomen sigui pres en consideració dins les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa de les empreses.

Per poder comprendre aquestes implicacions i l'aposta que s'està fent per caminar cap a una economia baixa en carboni és important comprendre què s'entén per canvi climàtic, què el provoca i quines són les conseqüències ambientals i socials que comporta. També cal saber quantificar la contribució d'una empresa o organització al canvi climàtic per tal de poder seleccionar les mesures adients per paliar-ho i els indicadors quantitatius de seguiment que permetran valorar si les decisions preses són encertades o no. Finalment, i ja dins el marc de les bones pràctiques empresarials, és interessant conèixer com es pot gestionar eficaçment el carboni, o quines praxis empresarials es poden considerar com a bones. Tots aquests aspectes són els que es treballaran durant aquesta assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura és optativa de 4 crèdits i pertany a l'especialitat 2 - Medi Ambient i Territori del Màster Universitari en RSC. Aquesta especialització cobreix les necessitats formatives relacionades amb la gestió de projectes que prioritzin l'element mediambiental i la relació amb el territori, destacant aspectes com el reconeixement del canvi climàtic, la gestió de la petjada de carboni generada, la prevenció i correcció de la contaminació així com els elements polítics, econòmics, jurídics o territorials que giren entorn a la gestió de la sostenibilitat. 

Amunt

Es recomana haver superat l'assignatura obligatòria "Producció neta i bones pràctiques ambientals".

Amunt

Les competències bàsiques del màster en Responsabilitat Social Corporativa que es treballen en aquesta assignatura són:

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 

Les competències generals del màster en Responsabilitat Social Corporativa que es treballen en aquesta assignatura són:

CG1- Abordar de manera innovadora i respondre satisfactòriament a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials, creant, modificant o introduint elements.

  

Les competències transversals del màster en Responsabilitat Social Corporativa que es treballen en aquesta assignatura són:

CT1- Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

 

Les competències específiques del màster en Responsabilitat Social Corporativa que s'aborden en aquesta assignatura són:

CE3-Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable.

CE5-Dissenyar i executar polítiques i sistemes de responsabilitat social corporativa que gestionin els principals impactes de l'organització en el medi ambient.

  

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

Identificar els factors i elements més significatius de les polítiques de canvi climàtic i sostenibilitat

Identificar els métodes de cálcul de la petjada de carboni

Identificar bones pràctiques de gestió del carboni en les empreses

De manera més concreta, l'assignatura pretén assolir els següents resultats d'aprenentatge:

Competència

Resultats d'aprenentatge

CE3-Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable.

RAP 1: Identificar els factors i elements més significatius de les polítiques de canvi climàtic i sostenibilitat.

RAP 2: Reconèixer les diferències entre mitigació, adaptació i compensació.

RAP 3: Descriure els principals reptes en matèria climàtica d'un país concret.

CE5-Dissenyar i executar polítiques i sistemes de responsabilitat social corporativa que gestionin els principals impactes de l'organització en el medi ambient.

RAP 1: Identificar les polítiques globals i nacionals de lluita contra el canvi climàtic.

RAP 2: Analitzar la relació entre Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i canvi climàtic.

RAP 3: Analitzar l'estat de l'art de la gestió del carboni en un determinat sector productiu.

RAP 4: Reconèixer els avantatges que pot reportar el càlcul de la petjada de carboni per a una empresa.

RAP 5: Identificar les diferències entre la petjada de carboni d'organització i de producte.

RAP 6: Interpretar els resultats derivats d'un càlcul de petjada de carboni.

RAP 7: Identificar bones pràctiques de gestió del carboni en les empreses.

RAP 8: Analitzar el procés d'ecoinnovació empresarial en la gestió del canvi climàtic.

RAP 9: Exemplificar a través d'un cas empresarial concret les motivacions, oportunitats, estratègies i resultats de la gestió del carboni, presentant els resultats de manera sintètica i clara.

CT1- Capacitat per l'ús i aplicació de les TIC a l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

RAP 1: Comprendre el potencial d'una base de dades per resoldre reptes professionals.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de tres blocs, amb materials propis així com recursos externs (videos, pàgines web, articles, etc.). En els bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionales de com treballar/llegir el recurs:

1. El canvi climàtic: un repte global amb implicacions locals. En aquest primer niu trobem els materials propis de l'assignatura "Canvi climàtic i economies baixes en carboni", així com altres recursos externs com l'Acord de París, el Sustainable Development Report, una TED Talk d'Al Gore sobre el canvi climàtic o una intervenció de l'activista Greta Thunberg sobre l'inacció dels governs en matèria climàtica.

2. Desenvolupem un argumentari per a la gestió del carboni a l'empresaAquest bloc s'articula entorn de dos mòduls de materials propis: "El canvi climàtic i l'empresa" i "Metodologia per al càlcul. Mesures i instruments" així com dues lectures més sobre canvi climàtic i empresa. 

3. La gestió del carboni a l'empresa: cas d'estudi. Aquest últim bloc es compon dels materials propis "Bones pràctiques i innovació per a la gestió de carboni a l'empresa" i d'una sèrie de casos pràctics d'ecoinnovació sobre canvi climàtic i emissions.

Amunt

Material Suport

Amunt

(per als recursos d'aprenentatge veure apartat "continguts")

Aquest Màster es desenvolupa en un espai de comunicació multilingüe, la qual cosa vol dir principalment, que els estudiants poden escollir l'idioma (català o castellà) en el qual volen treballar l'assignatura i en el qual volen comunicar-se amb la resta dels estudiants. És per aquesta raó que els materials principals de l'assignatura, així com les PACs seran publicats tant en castellà com en català, els missatges dels professors i consultors seran també en aquests dos idiomes i el feedback es realitzarà en l'idioma en què ha estat redactada la PAC per part de l'estudiant. Així mateix, els estudiants hauran també d'enviar preferiblement les seves comunicacions a l'aula en aquests dos idiomes. Per facilitar aquest procediment l'espai de comunicació de l'aula (fòrum) disposa d'un motor de traducció automàtica. Així doncs busquem crear un ambient i uns recursos amb els quals poder treballar contínuament una de les competències transversals d'aquest programa que no és altra que "la capacitat de treballar de manera productiva en un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinari".

Amunt

Durant el curs, i a banda dels materials de l'assignatura, es donaran cites bibliogràfiques de documents, articles o vídeos complementaris al tema que s'estigui tractant. Cal tenir present que aquest material, en alguns casos, serà en anglès.

Amunt

L'assignatura s'articula al voltant d'una sèrie d'activitats, que contenen un plantejament inicial per posar en context a l'estudiant, uns recursos d'aprenentatge (veure apartat "continguts") i un exercici (PAC). A través de la lectura dels recursos d'aprenentatge que figuren en cada activitat (en alguns dels bàners podeu trobar informació addicional de com treballar els recursos) i de la realització de la PAC corresponent l'estudiant haurà d'aconseguir els resultats d'aprenentatge que es detallen en cada activitat.

La metodologia de treball del curs es basa en l'ús actiu per part dels estudiants i del consultor de les eines que es disposa al campus virtual. En tot cas s'ha de destacar que en aquesta assignatura es destaca el component social i col·laboratiu, la diversitat d'activitats i el component creatiu d'aquestes, així com un ús intensiu de diferents recursos tecnològics i documentals i el fet de treballar i analitzar els continguts des de diferents aproximacions i perspectives.

L'aula virtual està dissenyada perquè les activitats siguin l'eix vertebrador de l'assignatura. Tenint això en compte, els diferents espais que s'utilitzaran de forma habitual són els següents:

Espai de planificació:

En el marge esquerra de l'aula trobareu el Pla docent i els Continguts que inclouen les dates de les activitats (avaluables i no avaluables) ordenades per ordre de lliurament o finalització. La planificació establerta proposa una temporalització per a l'estudi de l'assignatura, tenint en compte el temps que és aconsellable dedicar de forma general als recursos proposats. Si bé sou el propi estudiantat qui acabareu marcant el vostre particular ritme d'estudi, el que aquí es proposa està pensat perquè pugueu seguir adequadament l'avaluació contínua que s'ha establert per a l'assignatura. Clicant als diferents apartats de cada activitat està tota la informació per poder desenvolupar-la satisfactòriament: Plantejament de l'activitat, competències assignades i objectius d'aprenentatge, l'enunciat de l'activitat amb els criteris d'avaluació, l'espai de lliurament i els recursos d'aprenentatge (NIU), a més de les eines necessàries per a realitzar-la si és el cas.

Quant a l'estudi dels recursos d'aprenentatge que apareixen en cada activitat (NIU), recomanem la pauta de treball següent:

 1. Seguir el curs de forma estructurada i sistemàtica. Els diferents recursos que consta la matèria estan encadenats seqüencialment, perquè els coneixements específics s'incorporin de forma gradual i acumulativa.
 2. Desenvolupar l'estudi de forma regular i constant. És aconsellable dedicar temps cada setmana i si és possible tots els dies en l'estudi. No es recomana estudiar la matèria d'una sola vegada, perquè l'assimilació dels conceptes, a pesar que molts d'ells són senzills i de sentit comú, pot ser laboriosa si no es completa amb la regularitat d'estudi i la constància de reflexió que fan falta.

Espai de comunicació:

Anuncis: És l'espai bàsic de comunicació des del PDC cap a l'estudiantat, de visita imprescindible per al seguiment del curs. Es podran trobar, principalment, les següents informacions:

 • Orientacions per afrontar la realització de cada activitat i els corresponents recursos d'aprenentatge, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, dificultat, etc.
 • Especificació de les activitats a realitzar per seguir l'avaluació contínua (incloent dates d'enviament, etc.).
 • Notes diverses referents al seguiment del curs.
 • Posada en comú de respostes a dubtes particulars que es considerin d'interès general per al grup.
 • Indicacions sobre les activitats d'avaluació contínua plantejades.

Fòrum: És un espai obert a les iniciatives de tot l'estudiantat i PDC de l'assignatura, per publicar:

 • Dubtes, comentaris i qüestions referents als continguts de l'assignatura que els i les estudiants vulguin compartir amb els seus companys i companyes.
 • Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els i les estudiants vulguin plantejar com a debat.
 • Comentaris sobre la marxa del curs en si mateix o l'actuació del PDC.
 • Comentaris, observació d'errors i suggeriments sobre els materials de l'assignatura.
 • ... I qualsevol altra cosa a iniciativa dels estudiants!

Per participar en el fòrum, has de tenir en compte que s'estructura en diverses carpetes: el fòrum de presentacions, els fòrums de dubtes de cada activitat i el fòrum de comentaris i qüestions generals.

Espai d'avaluació:

Entrega de l'activitat: En aquest espai trobaràs la bústia al que cal dirigir les teves activitats d'avaluació contínua amb la data de lliurament.

Notes: Espai on es poden consultar el registre de qualificacions de l'avaluació continuada i les notes finals de l'assignatura un cop publicades pel PDC.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC). La nota final d'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

L'avaluació continuada inclourà activitats individuals així com activitats en grup i cooperatives, com ara la realització de debats o l'elaboració de documents en equip.

Nota final d'avaluació continuada:

Per a superar l'avaluació continuada cal lliurar les tres PACs que es proposaran durant el semestre. Els estudiants que lliurin cap o una PAC, tindran una "N" (No presentat) com a nota final d'Avaluació Continuada. Els estudiants que lliurin dues PACs, obtindran una C- o una D, en funció de la qualitat dels seus lliuraments.

L'AC es qualifica amb les notes següents, que són aplicables a les PACs i a la nota final d'AC:

 • A: Qualificació molt bona - Supera
 • B: Qualificació bona - Supera
 • C+: Qualificació suficient - Supera
 • C-: Qualificació baixa - No supera
 • D: Qualificació molt baixa - No supera
 • N: No s'emet qualificació (no presentat) - No supera

En el cas dels estudiants que hagin suspès l'assignatura amb una qualificació de C- (havent aprovat com a mínim una activitat) o bé aquells que hagin deixat de lliurar una de les activitats tenint les altres dues aprovades, excepcionalment podran realitzar una Prova d'Avaluació Addicional dins del període de docència de l'assignatura. Aquesta prova es referirà a tots els continguts de l'assignatura i haurà de ser contestada en la seva totalitat. La qualificació màxima que es pot obtenir en aquesta Prova addicional és una C+ que substituirà la nota més baixa de les obtingudes al llarg del curs. 

Còpia i plagi:

Està totalment prohibit plagiar i/o copiar en les activitats d'avaluació continuada.

S'entén com a plagi l'ús de fonts en paper (llibres i articles, incloent els mòduls didàctics de la UOC) o de documentació present a la xarxa, sense fer una citació de la procedència i fent-los passar per propis.

Es defineix com a còpia el lliurament d'activitats d'avaluació continuada utilitzant parcialment o totalment textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres. Els responsables seran tots els estudiants implicats, sense que sigui rellevant el vincle existent entre els mateixos.

En cas de detectar còpia o plagi en els treballs lliurats per avaluar, les actuacions per a tots els implicats seran les següents:

En cas de plagi: Es suspèn l'activitat lliurada amb C- o D (en funció de la gravetat del plagi), si bé l'estudiant pot continuar seguint l'avaluació continuada de l'assignatura.

En cas de còpia: Es suspèn l'activitat lliurada i els estudiants no poden seguir l'avaluació continuada de l'assignatura (la seva nota final d'AC serà D).

El consultor informarà d'aquestes actuacions als estudiants implicats mitjançant un missatge adreçat a les seves bústies personals. També n'informarà al professor o professora responsable de l'assignatura, qui posarà en coneixement d'aquests fets a la Direcció del Programa. En qualsevol cas, el professorat pot considerar oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació continuada de les assignatures en curs dels estudiants implicats.

Amunt

 Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC). La nota final d'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

 

Amunt

Un cop tancat el termini de lliurament de les activitats, el professorat docent col·laborador (PDC) facilitarà a l'estudiantat feedback individual i col·lectiu, i farà constar la qualificació assignada individualment a les activitats que han estat lliurades.

Amunt