Turisme i gènere Codi:  M6.531    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Turisme i Gènere introdueix la perspectiva de gènere a l'estudi de turisme en el context de la seva sostenibilitat social, mediambiental i econòmica. En aquesta assignatura, abordarem com el gènere, com a categoria social, vertebra la pràctica i l'activitat turística en totes les seves dimensions així com les categories d'anàlisi creades per aquest enfocament permeten visualitzar i analitzar les desigualtats que envolten el seu desenvolupament. Aquesta assignatura pretén també crear una docència inclusiva, situada i transformadora que doni resposta als anhels de la societat. Busquem que l'estudiantat, una vegada superada l'assignatura, pugui analitzar el turisme i el seu desenvolupament des d'un punt de vista més inclusiu, prengui consciència de les diferències i les desigualtats i busqui maneres per eliminar aquestes últimes.

Els continguts de l'assignatura tenen un doble component teòric i pràctic en el qual l'estudiantat ha de tenir en compte les dimensions conceptuals així com l'aplicació pràctica i reflexiva dels conceptes. S'aborda el marc teòric i metodològic, així com els reptes que l'enfocament de gènere i el coneixement feminista ha aportat al turisme, per així crear un cos conceptual sòlid. Però aquest coneixement s'aborda des d'un punt de vista pràctic ja que l'estudiantat l'ha d'aplicar per a crear models i modalitats de turisme basats en els principis del desenvolupament sostenible i amb pràctiques no discriminatòries.  

A l'assignatura es consideren de manera central qüestions de gènere i la situació de les dones i les nenes en el context del seu paper en l'activitat turística, tant com a usuàries i com a treballadores, proveïdores i afectades pels impactes del turisme. Es convida a explorar quines són les identitats de gènere més (i menys) comuns per als homes i les dones al nivell dels valors, comportaments i creences assignats a cada gènere i quines repercussions tenen en el desenvolupament personal i l'estil de vida de cada persona (en el context d'escenaris de turisme).  I finalment, com un principi de interseccionalitat, es proposa estudiar el gènere juntament amb altres categories socials, com la classe, la raça, l'orientacio sexual i l'edat per entendre amb més profunditat la complexitat de la creació dels processos de desgualtat en el turisme, sempre amb la finalitat de proposar accions de canvi que basculin el turisme cap a pràctiques més respectuoses, responsables i equitatives. 

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa ofertada dins l'itinerari professionalitzador d'Estratègies de Sostenibilitat per destinacions i productes turístics però pot ser també cursada per als qui optin a l'itinerari professionalitzador en Ús avançat de les TIC. 

Amunt

Pels continguts que incorpora aquesta assignatura es projecta a qualsevol dels camps professionals que el pla d'estudis del programa marca com a prioritaris.

Amunt

Els coneixements necessaris per poder superar aquesta assignatura són els mateixos que s'indiquen com a requisitis per poder accedir al mateix.

Amunt

El Máster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut per tal que els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitat i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts. Les competències del programa es van treballant de manera parcial en cadascuna de les assignatures fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.

 Les competències bàsiques del Màster Universitari en Turisme, Sostenibilitat i TIC que es treballen en aquesta assignatura són:

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Les competències transversals del Màster Universitari en Turisme, Sostenibilitat i TIC que es treballen en aquesta assignatura són:

CT4- Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable i compromís ètic, respecte cap als altres i reconeixement de la diversitat.

Les competències específiques del Màster Universitari en Turisme, Sostenibilitat i que s'aborden en aquesta assignatura són:

CE2 Manejar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.

CE3 Elaborar estratègies de governança per implementar processos d'equitat i inclusió en les organitzacions turístiques.

Amunt

Mòdul 1. Aproximacions teòriques i conceptuals en l'àrea de turisme i gènere

Mòdul 2. Mercat laboral i gènere en turisme

Mòdul 3. Gènere, sostenibilitat i pràctica turística

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt