Pràctiques virtuals Codi:  M7.228    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

1. Presentació: Les pràctiques virtuals

La Universitat Oberta de Catalunya basa el seu disseny pedagògic en la virtualitat, oferint als i les estudiants una proximitat als continguts donada a través del seu innovador model d'aprenentatge. Així doncs, degut a les seves característiques d'E-Learning, els responsables docents del Màster en Gestió Cultural han dissenyat un sistema de pràctiques innovadors - Pràctiques E-Learning- que ofereix als alumnes el contacte directe amb casos reals de gestió cultural així com la interacció amb professionals en actiu d'institucions de referència.

Aquest model de Pràctiques E-Learning, és a dir de pràctiques virtuals, permet a l'estudiant treballar en la resolució de conflictes i reptes reals d'institucions de referència a través d'un cas concret, disposant del contacte directe amb professionals en actiu. Aquest model permet doncs que l'estudiant no només tingui coneixements d'una institució i estigui en contacte amb els seus professionals sinó que va més enllà i posiciona l'estudiant al  mateix nivell que càrrecs directius de la institució vers un repte a resoldre.

Aquesta assignatura s'ha dissenyat tenint en compte l'orientació acadèmica del Màster en Gestió Cultural i, per tant, es posa a disposició dels estudiants el cas del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Amunt

Objectius
L'aplicació d'aquesta metodologia d'aprenentatge ha de permetre als estudiants enfrontar-se a situacions reals complexes d'institucions, empreses i entitats culturals reals.

Això implica els següents objectius:

 • Incrementar el grau de coneixement de les institucions i els seus models de gestió.
 • Identificar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la institució vers un moment de canvi.
 • Obtenir un major grau d'interacció entre els estudiants i els directius de la institució.
 • Situar els alumnes en un context real de presa de decisions i fomentar el treball en equip per gestionar situacions de canvi.
 • Fomentar el treball pràctic en aspectes rellevants i no perifèrics de la gestió cultural.


Competències a assolir
A partir de la realització de les pràctiques virtuals, l'alumne haurà d'assolir les següents competències:

 • Capacitat d'aplicació de mètodes, eines i procediments en l'àmbit professional de la gestió de la cultura
 • Capacitat d'anàlisi crític de situacions de repte i problemàtiques en el camp de la gestió de la cultura
 • Capacitat de presa de decisions i planificació estratègica en l'àmbit professional de la gestió de la cultura
 • Capacitat d'anàlisi per a la resolució de problemes
 • Capacitat de gestionar de forma coherent i sostenible accions culturals


Per tal d'acomplir aquesta finalitat l'assignatura de pràctiques del Màster de Gestió Cultural es fixa les següents àrees d'actuació:

 • La descripció i contextualització d'empreses, entitats i institucions culturals exemplars.
 • La introducció de l'estudiant en una situació complexa de gestió que necessita una resolució.
 • La implicació dels estudiants en la recerca i el disseny de la resolució o la millora de l'estratègia de la institució per a resoldre la situació plantejada.
 • La selecció argumentada per part dels estudiants de la millor de les propostes, entre les que ells mateixos proposin.
 • La contrastació entre la proposta presentada per part dels estudiants i la resolució duta a terme en la realitat.

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura estan estretament relacionats amb els materials i la metodologia d'aprenentatge. Els continguts del model de pràctiques E-Learning permeten a l'estudiant fer el seguiment de forma ordenada i estructurada de la resolució d'un repte o un conflicte real d'una institució cultural de referència del nostre país.

Aquests continguts s'aniran posant a disposició dels estudiants al llarg del procés d'aprenentatge. Per tant al inici de l'assignatura els continguts no estaran visibles a l'aula sinó que es posaran a disposició al llarg del semestre. La professora col·laboradora serà qui marcarà el ritme de treball i indicarà on i quan es podran trobar els continguts.

Amunt

Pràctiques virtuals: cultura i educació al Prat de Llobregat Audiovisual
Presentació dels detalls actuals del projecte i el repte amb les famílies Audiovisual

Amunt

Per a posar a disposició els continguts als estudiants s'ha dissenyat uns materials produïts i creats únicament pel Màster de Gestió Cultural  a la vegada que es posarà a disposició dels participants de l'aula diversos recursos i fonts d'informació consultables en tot moment.

Els materials
Els materials que formaran la base del procés d'aprenentatge es composen d'un suportsaudiovisual i diferents recursos bibliogràfics en relació a cada una de les especialitats del Màster en Gestió Cultural.

Cadascun d'aquests suports introdueixen a l'estudiant a la institució cultural, exposen el repte a resoldre i identifiquen els programes i accions que els professionals de la institució van desenvolupar per superar el repte. Per tant els materials del curs estan estructurats en tres unitats:

 • En la Primera Unitat: es presenta la institució, l'esdeveniment, l'organització o empresa cultural, especificant la seva estructura, els seus recursos, les seves amenaces, els seus punts forts i els seus punt febles.
 • En la Segona Unitat: es planteja el repte, conflicte o problemàtica real en la qual es va trobar la institució en un moment determinat, a la qual l'estudiant haurà de fer front.
 • Finalment, en la Tercera Unitat: s'exposarà la resolució de la problemàtica o l'assoliment del repte que s'havia plantejat en el segon bloc, conversant amb la institució.


L'eix vertebrador d'aquests vídeos estarà format per entrevistes a professionals en actiu de la institució. Aquestes entrevistes generaran continguts suficients perquè l'estudiant accedeixi a la informació de forma correcta i adequada. El format audiovisual permet als estudiants accedir a material visual únic que ajuda a entendre millor la institució, el cas així com conèixer els professionals en actiu responsables de la resolució.

Fonts d'informació
Per poder ampliar i tenir accés a més informació que permeti a l'estudiant desenvolupar recerca  i el bon desenvolupament de les activitats, es posa a disposició a les aules un banc de fonts d'informació i recursos que pot servir de guia al llarg del procés d'aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt