Disseny gràfic Codi:  06.511    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Disseny gràfic ofereix una introducció a la creació i al tractament d'imatges per ordinador. Presenta les bases del disseny gràfic combinant els aspectes tècnics, formals i conceptuals.

L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny. Per això, l'assignatura tractarà d'establir les bases del disseny gràfic, abordant aspectes de l'ús formal dels principis del disseny bàsic (composició, color, forma) i aspectes tècnics de la imatge digital. A més, també es tractaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges.

Les activitats d'aprenentatge es basen en quatre estratègies:

 • Formació basada en la utilització d'un material didàctic, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives.
 • Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades per el/la consultor/a per mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per comentar-los amb la resta d'estudiants; obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.
 • Activitat basada en la realització de guies d'aprenentatge aplicant els continguts teòrics apresos per mitjà del material didàctic.
 • Activitats d'avaluació que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, donat el caràcter pràctic de la mateixa. Principalment es basen en la resolució de problemes de disseny.

A nivell tècnic, es treballarà amb programari de tractament i d'edició de text i  d'imatges. 

Amunt

Disseny gràfic ofereix els principis bàsics de disseny fonamentals per a qualsevol estudiant de Disseny.

Els coneixements sobre disseny són necessaris per afrontar després altres assignatures com:

Disseny d'interfícies, Infografia i visualització, etc...

Amunt

Aquesta assignatura té un caràcter bàsic, com s'ha dit, i per això dota a l'estudiant de competències necessàries per a tot graduat en Grau Multimedia. No obstant, serà especialment útil per a aquells quina orientació professional sigui la de dissenyadors visuals, infografistes o creatius en qualsevol dels camps d'aplicació possibles (disseny gràfic, disseny d'interfícies, disseny d'identitat corporativa, publicitat digital, etc.)

Amunt

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerrequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura suposa el primer contacte amb l'àrea de disseny gràfic i pertany a una sèrie d'assignatures que s'ocuparan del disseny visual dels productes multimèdia. L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny.

Per això, l'assignatura tractarà d'assentar les bases del disseny gràfic, abordant aspectes de l'ús formal dels principis bàsics del disseny (composició, color, forma) i aspectes tècnics de la imatge digital. A més a més, també es tractaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges.

A nivell tècnic, es treballarà amb programari de tractament i edició d'imatges.

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

L'assignatura Disseny Gràfic, dissenyada d'acord amb un nou reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:


Coneixements o continguts (knowledge)
En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:
K1 - Identificar i diferenciar els elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.
K4 - Escollir del conjunt de mètodes, principis i tècniques de disseny d'experiència d'usuari/ària, els elements adequats per al disseny d'aplicacions i dispositius.

Habilitats o destreses (skills)
En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:
S1 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar productes interactius multimèdia.
S5 - Crear i dissenyar els elements gràfics 2D, 3D i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, les bases del disseny d'interacció i un llenguatge formal.

Competències (Competences)
En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:
C2 - Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat.
C7 - Dissenyar, integrar i reelaborar continguts digitals amb formats diversos.

.....

Competències generals del grau GTIDiM

 1. Competències TIC 
 2. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
 3. Capacitat per innovar i generar noves idees
 4. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals a l'entorn de les TIC
 5. Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte concret o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal

Competències de l'assignatura en el GTIDiM

1. Capacitat per plantejar problemes de disseny / Design thinking and design process
2. Coneixements que permetin plantejar-se un problema, és a dir, identificar una potencialitat innovadora en termes de forma, técnica, funcionalitat i finalitat
3. Domini del disseny bàsic i els seus principis
4. Coneixements de percepció visual i composició
5. Coneixements bàsics de percepció visual i les seves implicacions per a la comunicació visual (ergonomia gràfica)
6. Domini d'eines específiques i programes per al disseny gràfic
7. Coneixement dels diferents sistemes, models i formats multimèdia relatius al gràfic vectorial i al mapa de bits ( jpeg, gif, tif, etc.)
8. Conéixer els sistemes de protecció de la propietat intel·ectual en imatges

Amunt

Programari associat al dibuix vectorial, la composició i maquetació gràfica, la maquetació web o el prototipat.

Amunt

Guies d'aprenentatge Web
Guia d'aprenentatge d'Illustrator PDF
Guia d'aprenentatge d'Adobe Bridge CS6 PDF
Disseny gràfic - Vídeo Audiovisual
Blog Disseny Gràfic: Fonaments del disseny gràfic Web
Vídeo de presentació de l'assignatura Disseny gràfic Audiovisual
El Diari PDF
Guia per a la redacció d'informes de projecte Web
Objectius comunicatius del disseny Web
Cerca de recursos digitals Audiovisual
Introducció a l'entorn de treball de l'eina Adobe InDesign Audiovisual
Infografia: Resum Mòdul 0 PDF
Infografia: Resum Mòdul 3 PDF
Infografia: Resum Mòdul 5 PDF
Infografia: Resum Mòdul 4 PDF
Infografia: Resum Mòdul 2 PDF
Infografia: Resum Mòdul 1 PDF
Introducció a l'entorn de treball de l'eina Adobe Illustrator Audiovisual
Producció gràfica a partir de PDF/X Audiovisual
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft XML
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft DAISY
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft EPUB 2.0
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft MOBIPOCKET
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft KARAOKE
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft HTML5
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft PDF
Disseny gràfic XML
Disseny gràfic DAISY
Disseny gràfic EPUB 2.0
Disseny gràfic MOBIPOCKET
Disseny gràfic KARAOKE
Disseny gràfic HTML5
Disseny gràfic PDF
De la idea a la formalització Audiovisual
Composició visual Audiovisual
Optimització d'imatges Audiovisual
Combinació de fonts tipogràfiques Audiovisual
Gestalt Audiovisual
Corbes de Bézier Audiovisual
Preparació de gràfics per a impressió Audiovisual
Introducció a la reticulació Audiovisual

Amunt

A proposta del consultor es podran utilitzar altres eines i recursos, tant per al funcionament regular de l'assignatura com per a usos puntuals. En cas de recursos que tinguin un paper important en el funcionament de l'assignatura s'anunciarà en els Avis de l'aula.

Per a la realització dels projectes recomanem que els estudiants utilitzin les aplicacions Adobe Illustrator i Adobe InDesign com a eines per a la creació i edició de gràfics, i de maquetació. Aquest programari és facilitat com a recurs d'aquesta assignatura, en el paquet d'Adobe CC. Igualment els estudiants disposen d'una guia orientativa per ambdues aplicacions i poden també connectar-se al recurs orientatiu per aplicacions que constitueix el Laboratori d'Eines: https://multimedia.uoc.edu/blogs/labeines/cat i https://multimedia.uoc.edu/guias/guias.html

Cal remarcar, però, que tot i la recomanació els estudiants podrien utilitzar alternativament altres programaris de funcions equivalents per al desenvolupament dels projectes. Així els estudiants podrien recórrer a una aplicació alternativa a Adobe Illustrator per a la creació i edició de gràfics digitals com l'InkScape; i igualment a un programa alternatiu a Adobe InDesign per a la maquetació dels projectes com l'Scribus.

llustrator és un programari d'edició de gràfics vectorials. És una eina de dibuix vectorial molt completa que en el context de l'assignatura serà especialment útil per a la realització d'imatges escalables, així com pel tractament tipogràfic precís. Illustrator també dóna suport a InDesign subministrant eines per la realització d'elements vectorials que després es poden incorporar en la maquetació d'estructures superiors, ja siguin llibres, revistes, etc.

InDesign és un programa de maquetació per a l'edició de productes multipàgines amb gestió dels estàndards de sortida per productes analògics (impressió de tot tipus de publicació) i també digitals (tauletes, pantalles). És interessant per adaptar amb facilitat les publicacions per a una gran varietat de mides de pàgina, orientacions i dispositius. Permet un gran control i versatilitat en l'ús de les imatges i les tipografies.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt