Tractament i publicació d'imatge i vídeo Codi:  06.524    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El sentit més desenvolupat de l'ésser humà és la vista, amb gairebé un 80% d'importància respecte a la resta de sentits. No és d'estranyar, doncs, que la imatge estigui tan present a les nostres vides. Gairebé totes les accions i objectes produïts per l'ésser humà tenen com a rerefons ser observades i des de temps antics portem reproduint les escenes que veiem amb els ulls. La pintura a l'inici i, molt recentment, la fotografia ens ha permès emmagatzemar imatges. Inclús amb un seguit de les mateixes hem pogut també guardar seqüències de vídeo. No obstant la revolució no ha arribat fins fa ben poc: la digitalització d'imatges i vídeo ha permès una recollida i emmagatzemament massius d'informació visual, que, a més, es manipulable fins a punts inimaginables fins fa ben poc. Aquesta manipulació, realitzada a través de programari i eines d'autor, cada cop és més senzilla de realitzar, en menys temps i de forma més massiva.

A l'assignatura es tractaran els conceptes principals lligats a l'edició d'imatges i vídeo digitals, juntament amb els processos relacionats amb el seu tractament i publicació digitals.

Amunt

Aquesta assignatura pressuposa que l'estudiant ha adquirit les competències de l'assignatura d'integració digital de continguts, on es tracten les bases de la digitalització de diferents tipus d'informació. També està relacionada amb l'assignatura de vídeo i de fotografia (on es tracta la captura d'imatges i vídeo), així com amb la de disseny gràfic, tot i que no cal cursar-les abans per assolir les competències de l'assignatura.

L'assignatura optativa de plataformes de distribució i publicació es mostra com a continuació d'aquesta assignatura, fent més èmfasi en la part de distribució i publicació de continguts digitals.

Amunt

En desenvolupar competències relacionades amb les capacitats tècniques de manipulació d'imatges i vídeo digital, els camps professionals associats són, en realitat, tots aquells on la imatge i vídeo digital tinguin un paper significatiu. La publicitat, posproducció de vídeo, animació, gestió de continguts a la xarxa, disseny web, fotografia i visualització d'informació són alguns dels exemples on es pot treballar la imatge i vídeo digitals i on cal un coneixement tècnic dels mateixos per assolir un nivell de qualitat imprescindible en els resultats obtinguts.

Amunt

És necessari haver adquirit les competències relacionades amb la digitalització de continguts, que són presents a l'assignatura d'integració digital de continguts.

Amunt

L'assignatura de tractament i publicació d'imatge i vídeo té com a objectiu entendre els conceptes lligats a l'edició i creació de vídeo i imatges digitals, així com els procediments associats al seu tractament i els corresponents a la seva publicació digital.

En aquesta assignatura, l'estudiant obtindrà els coneixements necessaris per crear, analitzar, editar i publicar imatges i vídeos digitals. Es recomana haver cursat l'assignatura d'integració digital de continguts amb anterioritat, la qual tracta els principis bàsics de digitalització d'informació visual.

L'assignatura fa ús de les aplicacions de Photoshop i After Effects, amb els quals es practiquen els continguts de la mateixa. Els continguts d'aquesta assignatura també inclouen la programació d'efectes per a imatges realitzat en el llenguatge de programació Processing i es dóna també la opció de treballar el llenguatge Action Script.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de grau:

- Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals

- Disposar dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris per comprendre els sistemes TIC

- Ser capaç d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-ho i resoldre-ho

- Capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

- Capacitat d'usar de forma apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions

- Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

- Distribuir continguts multimèdia de manera eficient a través de les diferents plataformes disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.)

- Atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de forma precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

També presenta els següents objectius específics:

- Capacitat de modificar una imatge digital en base a uns requisits previs

- Capacitat de canviar la resolució, relació d'aspecte i forma d'una imatge

- Capacitat de discriminar les opcions factibles de les que no ho són en un estudi

d'especificacions d'un projecte, sistema o tasca

- Capacitat de visualitzar i imprimir imatges de forma eficaç i eficient

- Capacitat d'escollir amb criteris fonamentats ente vídeo analògic i digital per al seu ús en una situació concreta

- Capacitat per editar i comprimir un vídeo digital de forma eficient y eficaç

- Capacitat d'insertar contingut visual en una aplicació

Amunt

L'assignatura està organitzada en tres parts:

  1. Transformació d'imatges
  2. Edició de vídeo
  3. Publicació d'imatge i vídeo

Amunt

Wiki Web
Tipologia i usos freqüents dels formats d'imatge fixa i vídeo digital a Internet Audiovisual
Publicació d'imatge i vídeo Web

Amunt

L'assignatura compta amb materials en suport digital per l'estudi dels continguts desenvolupats en ella, software propietari d'Adobe Creative Cloud i guies d'aprenentatge dels programes d'Adobe (entre les que es troben les de Photoshop i After Effects). També es compta amb accés a dos laboratoris: el laboratori de programació creativa, on es dona suport a Processing i el laboratori de vídeo, que dóna suport a les eines d'edició i composició de vídeo. S'inclouen, a més, recursos oberts que comprenen tutorials de Processing, els quals es poden trobar a la revista Mosaic (mosaic.uoc.edu) i a la web de processing.org.

Els diferents mòduls dels materials en suport paper s'utilitzen com segueix:

Mòduls 1-5 per la part 1 de transformació d'imatges

Mòdul 5 per la part 2 d'edició de vídeo

Mòduls 6-8 per la part 3 de publicació d'imatge i vídeo

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt