Composició digital Codi:  06.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'ésser humà és un animal comunicador. La capacitat de transmetre conceptes complexes als nostres iguals és el que ens ha fet qui som. Entre totes les eines que hem desenvolupat per fer-ho possible, n'hi ha una que és especialment efectiva: La composició digital.

La composició digital sorgeix com a fruit de segles d'evolució tecnològica, social, artística i semàntica, desenvolupant un ric llenguatge que permet transmetre aquests conceptes complexes d'una forma eficient i atractiva.

Així doncs, entenem composició digital com l'art de crear peces audiovisuals complexes que integrin diferents mitjans expressius com poden ser fotografies, text, vídeo, àudio... d'una forma ordenada i consistent, fent que l'espectador percebi aquests elements individuals com un tot integrat al producte final.

Per tant, el que es busca en tota peça de composició digital és que el missatge a transmetre sigui consistent i que cada un dels elements que la composen contribueixi a fer possible aquesta consistència sense distorsionar-lo.

La prova de la seva eficàcia és que en l'actualitat és pràcticament impossible trobar un producte audiovisual que no contingui, com a mínim, un exemple de composició digital.

 • Les pel·lícules i sèries tenen títols de crèdit.
 • No hi ha pràcticament cap anunci que no sigui un projecte de composició digital.
 • Els programes de televisió fan servir chyrons per donar informació extra a l'audiència.
 • En ficció, és difícil trobar pel·lícules sense efectes especials (encara que aquests no siguin evidents).

Aquests quatre son alguns dels exemples de l'extens ús li podem donar a la tècnica que treballarem aquest semestre. Una tècnica que tenim molt present a les nostres vides però que ha de ser meticulosament planejada i executada per tal de ser efectiva.

Dins d'aquesta assignatura aprendreu a donar cos, consistència i coherència a un producte audiovisual complex per tal de fer arribar de la forma més eficient possible el vostre missatge a l'audiència.

 

Amunt

L'assignatura de Composició digital forma part del grup d'assignatures que treballen sobre la producció audiovisual dins de la multimèdia. Al Grau de Tècniques d'Interacció digital i multimèdia és optativa mentre que al Grau de Multimèdia és obligatòria.

Al Grau de Multimèdia presenta una continuïtat clara amb altres de precedents com Vídeo, Disseny gràfic i Imatge i llenguatge visual i Animació, i amb altres posteriors com Fotografia digital, Creació de mons virtualsAnimació 3D.

Al Grau de Tècniques d'Interacció digital i multimèdia l'assignatura de Composició digital representa un nivell d'especialització respecte de la de Fotografia i vídeo. Les dues assignatures formen un clara continuïtat. L'assignatura es relaciona també amb Disseny gràfic, Gràfics 3D, Storytelling: recursos narratius i Animació. En unes i altres hi ha coneixements i competències que es complementen i relacionen. 

Amunt

L'enfocament de l'assignatura es dirigeix al professional de la multimèdia. No es pretén tractar en profunditat i com a especialització els temes d'efectes especials i disseny audiovisual però sí que és objectiu de l'assignatura introduir i facilitar les competències de treball en aquestes àrees que capacitin a l'estudiant per dur-hi a terme projectes professionals. Es duu a terme un recorregut general per totes aquestes temàtiques per tal que el dissenyador multimèdia desenvolupi un esperit crític i estètic que el capaciti per assumir produccions audiovisuals fins a un cert nivell de complexitat. L'assignatura s'orienta doncs a aprofundir en la formació audiovisual que s'ha iniciat en l'assignatura de Vídeo en el cas del Grau de Multimèdia i de Fotografia i vídeo en el cas del Grau en tècniques d'interaccio digital i multimèdia.

Amunt

És requisit per a la realització d'aquesta assignatura haver superat anteriorment la de Vídeo / Fotografia i vídeo  i Disseny gràfic . També és molt recomanable haver cursat anteriorment les d'Animació i Imatge i llenguatge visual

Amunt

L'assignatura de Composició digital contempla d'una banda les bases conceptuals del disseny audiovisual mentre de l'altra treballa els procediments de treball que en depenen. S'entén la composició com la creació d'imatges complexes a partir de diverses fonts (fonts d'imatge natural com el vídeo o la fotografia i fonts d'imatge sintètica en 2D i 3D que poden ésser estàtiques o animades). A nivell professional es relaciona amb la producció d'audiovisuals per televisió, publicitat, educació i medis de comunicació. Es veuen els procediments de treball propis dels motion graphics,  els efectes visuals (VFX) i es dedica un interès especial a la producció de video explainer. La part pràctica de l'assignatura es desenvolupa amb Adobe After Effects.

Amunt

La assignatura de Composició Digital, dissenyada d'acord amb un nou Reial Decret d'organització de les ensenyances universitàries (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, habilitats i competències que es detallen a continuació:


Resultats del procés de formació i d'aprenentatge 

 

Coneixements o continguts (knowledge)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 


· K4 - Escollir del conjunt de mètodes, principis i tècniques de disseny d'experiència d'usuari/ària, els elements adequats per al disseny d'aplicacions i dispositius.

Habilitats o destreses (skills)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:


· S1 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar productes interactius multimèdia.

· S4 - Crear, capturar, emmagatzemar, modificar, publicar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles. 

· S5 - Crear i dissenyar els elements gràfics 2D, 3D i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, les bases del disseny d'interacció i un llenguatge formal.

Competències (Competences)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 

 

· C2 - Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat. 

· C7 - Dissenyar, integrar i reelaborar continguts digitals amb formats diversos.

Amunt

RECURSOS D'APRENENATGE OBLIGATORIS

Primera part : Motion Graphics

 • Teoria de la tipografia i el color
 • Teoria compositiva: dels clàssics de la pintura al cinema contemporani
 • Els 12 principis de l'animació aplicats als motion graphics
 • Els títols de crèdit
 • Explainer video
 • Nocions i procediments de composició digital
 • Recursos indicats a les Fonts d'informació

Segona part : Efectes visuals (VFX)

 • Casos de procediments de composició digital a After Effects
 • Nocions i procediments de composició digital
 • Recursos indicats a les Fonts d'informació

RECURSOS D'APRENENATGE COMPLEMENTARIS

Composició digital

 • Dimensió històrica i d'aplicacions de la composició Digital
  • Introducció al concepte de Composició Digital
  • Reflexionar sobre aplicacions de la composició digital: el disseny audiovisual i els efectes especials
  • Analitzar de les manifestacions del disseny audiovisual
 • Disseny Audiovisual: marc conceptual
  • Reflexionar sobre la seva dimensió estètico-comunicativa de la composició digital
  • Analitzar la integració dels elements i les estructures de la forma en la composició digital
 • Projectes de Disseny Audiovisual a TV
  • Conèixer el procés de producció d'un projecte de disseny audiovisual
  • Anàlisi dels àmbit de treball d'un departament de disseny audiovisual en una televisió.
  • Analitzar casos de disseny audiovisual departament de gràfic de TV3
 • Efectes visuals i composició digital
  • Analitzar l'evolució i la situació actual dels sectors professionals implicats la composició digital
  • Estudiar l'evolució del maquinari i del programari de composició digital
  • Analitzar casos d'aplicació de la composició digital a  la publicitat i el cinema

Evolució del llenguatge audiovisual en el cinema

 • Els pioners. El cinematògraf i els seus precedents
 • Les avantguardes cinematogràfiques
 • Europeus a Hollywood
 • El neorealisme italià (1942-1951)
 • La Nouvelle Vague francesa (1959-1964)
 • Els gèneres

Amunt

Amunt

RECURSOS D'APRENENATGE OBLIGATORIS

Primera part : Motion Graphics

 • Teoria de la tipografia i el color
 • Teoria compositiva: dels clàssics de la pintura al cinema contemporani
 • Els 12 principis de l'animació aplicats als motion graphics
 • Els títols de crèdit
 • Explainer video
 • Nocions i procediments de composició digital
 • Recursos indicats a les Fonts d'informació

Segona part : Efectes visuals (VFX)

 • Casos de procediments de composició digital a After Effects
 • Nocions i procediments de composició digital
 • Recursos indicats a les Fonts d'informació

RECURSOS D'APRENENATGE COMPLEMENTARIS

Composició digital

 • Dimensió històrica i d'aplicacions de la composició Digital
  • Introducció al concepte de Composició Digital
  • Reflexionar sobre aplicacions de la composició digital: el disseny audiovisual i els efectes especials
  • Analitzar de les manifestacions del disseny audiovisual
 • Disseny Audiovisual: marc conceptual
  • Reflexionar sobre la seva dimensió estètico-comunicativa de la composició digital
  • Analitzar la integració dels elements i les estructures de la forma en la composició digital
 • Projectes de Disseny Audiovisual a TV
  • Conèixer el procés de producció d'un projecte de disseny audiovisual
  • Anàlisi dels àmbit de treball d'un departament de disseny audiovisual en una televisió.
  • Analitzar casos de disseny audiovisual departament de gràfic de TV3
 • Efectes visuals i composició digital
  • Analitzar l'evolució i la situació actual dels sectors professionals implicats la composició digital
  • Estudiar l'evolució del maquinari i del programari de composició digital
  • Analitzar casos d'aplicació de la composició digital a  la publicitat i el cinema

Evolució del llenguatge audiovisual en el cinema

 • Els pioners. El cinematògraf i els seus precedents
 • Les avantguardes cinematogràfiques
 • Europeus a Hollywood
 • El neorealisme italià (1942-1951)
 • La Nouvelle Vague francesa (1959-1964)
 • Els gèneres

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt