Animació 3D Codi:  06.531    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura dóna a l'estudiant els coneixements necessaris per a afrontar projectes de producció audiovisual que requereixin la utilització de tecnologies de creació i animació d'imatges de síntesis tridimensionals.

Les tècniques de modelatge tridimensional, animació, ambientació i representació així com el flux de treball i la planificació de la producció són els pilars bàsics sobre els quals es fonamenta aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura Animació 3D és optativa dins del pla d'estudis. Forma part de la menció de Comunicació visual i creativitat. És requisit per a la seva realització haver superat anteriorment l'assignatura d'Animació. Aquesta és prèvia i l'antecedeix en coneixements i competències.

A part d'aquests requisits, Animació 3D es relaciona especialment amb assignatures com Composició digital i Realitat virtual.

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu de capacitar-lo per a la realització d'animacions avançades en tres dimensions. No es preten treballar un perfil complet de professional de l'animació 3D sinó el de capacitar per a la realització d'animacions al professional de la multimèdia.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és requisit previ l'haver superat anteriorment l'assignatura d'Animació. Tot i que Animació 3D té aspectes que la relacionen amb la de Composició digital i la de Creació de personatges, l'ordre en que es cursin les dues assignatures no és rígid.

Amunt

L'assignatura d'Animació 3D és un aprofundiment de les tècniques d'animació digital concretant-les en els procediments de treball en 3D. El programari amb què es treballa és Autodesk Maya. L'assignatura està especialment orientada a l'aplicació de les tècniques i metodologies d'animació 3D per a aconseguir moviments realistes aplicats a objectes i personatges.  

Amunt

 • Competències
  • Competències comunes al grau
   • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic
   • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals
   • Capacitat d'innovar i de generar noves idees
  • Competències específiques de l'assignatura
   • Capacitat per a concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades
   • Capacitat per crear, modelar i animar imatge sintètica 3D
 • Objectius
  • Saber analitzar i crear guions d''esquetx d'animació
  • Comprendre i realitzar creacions artístiques relacionades amb el món dels sistemes audiovisuals i l'animació digital
  • Fer un ús adequat del llenguatge del moviment en animacions 3D
  • Aprofundir en les tècniques digitals d'animació mitjançant programaris 3D
  • Realitzar, muntar i produir projectes d'animació en 3D
  • Valorar les possibilitats compositives que ofereixen els escenaris, personatges i objectes tridimensionals

Amunt

Les unitats didàctiques són:

 • Introducció i repàs de conceptes.
 • Il·luminació, render i animátiques.
 • 12 principis d´animació. Timing and Spacing.
 • 12 principis d´animació. Squash and Stretch.
 • 12 principis de animació. Overlapping.
 • Esquelets.
 • Personalitat.
 • Línia d´acció i poses.
 • Posada en escena. Blocking.
 • Suavitzat de corbes.

Amunt

Guia d'animació 3D amb Maya PDF
Guionització de sèries d'animació PDF

Amunt

Guia d'animació 3D amb Maya

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt