Realitat virtual Codi:  06.540    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Realitat Virtual proporciona una introducció a les propietats específiques de les experiències que podem trobar al continu de la realitat mixta on el món físic es combina amb el món virtual mediat o generat digitalment. Això ens permetrà comprendre les característiques fonamentals dels estímuls sintetitzats per ordinador, dels dispositius especials d'entrada i sortida que integren els seus sistemes (visualització, captació i control), dels processos que regeixen la percepció i recepció cultural d'aquests estímuls per part dels usuaris, així com les estratègies de disseny, guió i programació d'aquestes aplicacions.

L'assignatura integra els coneixements teòrics necessaris, estructurats de manera que permeti comprendre la realitat mixta com a mitjà de comunicació audiovisual interactiva. Aquests coneixements es desenvolupen combinant blocs teòrics, anàlisi de casos concrets, així com exercicis pràctics amb eines lògiques que faciliten la comprensió i posada en pràctica de conceptes fonamentals com ara realitat mixta, realitat augmentada, subjecte virtual, entorn virtual, sensor, mapatge o temps real, entre d'altres. Mitjançant els coneixements adquirits, l'estudiant podrà afrontar les tasques de disseny, guió, programació i producció d'una experiència de realitat mixta.

Amunt

L'assignatura pretén aglutinar els coneixements adquirits en altres assignatures, com Gràfics 3D, però també Programació Web o Narrativa Interactiva.

Amunt

La Realitat Virtual, com es veurà durant el desenvolupament de l'assignatura, té múltiples aplicacions, entre les quals es poden citar la museologia, l'oci o la visualització científica de dades.

Amunt

És molt recomanable haver superat les assignatures de Gràfics 3D, en què s'introdueixen els conceptes de gràfics tridimensionals, Programació web, que proporcionen els coneixements en programació necessaris, Disseny d'interacció, on es treballa amb computació física, i Mitjans interactius.

Amunt

L'assignatura Realitat Virtual és una introducció a les propietats específiques de les experiències que podem trobar al continu de la realitat mixta on el món físic es combina amb el món virtual mediat o generat digitalment. Això ens permetrà comprendre les característiques fonamentals dels estímuls sintetitzats per ordinador, dels dispositius especials d'entrada i sortida que integren els seus sistemes (visualització, captació i control), dels processos que regeixen la percepció i recepció cultural d'aquests estímuls per part dels usuaris, així com les estratègies de disseny, guió i programació d'aquestes aplicacions.

L'assignatura integra els coneixements teòrics necessaris, estructurats de manera que permeti comprendre la realitat mixta com a mitjà de comunicació audiovisual interactiva. Aquests coneixements es desenvolupen combinant blocs teòrics, anàlisi de casos concrets, així com exercicis pràctics amb eines lògiques que faciliten la comprensió i posada en pràctica de conceptes fonamentals com ara realitat mixta, realitat augmentada, subjecte virtual, entorn virtual, sensor, mapatge o temps real, entre d'altres. Mitjançant els coneixements adquirits, l'estudiant podrà afrontar les tasques de disseny, guió, programació i producció d'una experiència de realitat mixta.

Amunt

  • Introduir els conceptes fonamentals, tant culturals com científics en els quals es recolza la realitat mixta.
  • Desmitificar el nom d'aquest àmbit de coneixement i d'expressions vinculades com realitat virtual o realitat augmentada, per tal d'aclarir els seus orígens, així com les seves possibilitats actuals i el seu potencial futur.
  • Facilitar les eines analítiques necessàries per a comprendre qualsevol experiència de realitat mixta, independentment de la seva intenció com a projecte o de la seva funció com a aplicació.
  • Facilitar les eines lògiques i operatives necessàries per al plantejament adequat d'un projecte i per al correcte desenvolupament d'una aplicació de realitat virtual.
  • Conèixer les propietats específiques de la realitat mixta. Aplicar el coneixement d'aquestes propietats al desenvolupament del potencial creatiu d'aquest mitjà audiovisual digital interactiu.

Amunt

Realitat Mixta
Reflexió sobre les nocions de realitat i de virtualitat. Panorama dels antecedents de la realitat mixta, incloent la realitat virtual, realitat augmentada i virtualitat augmentada, entre d'altres. Breu recorregut històric per els seus inicis i fites principals i formulació d'una sèrie de conceptes inicials a partir dels quals l'estudiant haurà de començar a qüestionar què és la realitat mixtai com es situa des d'un punt de vistatecnològic, audiovisual i conceptual.

Glossari
Definició d'expressionsd'ús freqüent pròpies d'aquestcamp, que seran de gran importància en la resta de l'assignatura com a base fonamental per entendre la realitat mixtaen totes les seves facetes i aplicacions, tant des del vesant conceptual com tecnològic.

Casos
Breu comentarisobre algunesaplicacions organitzadesper àmbits d'aplicació que serveix de panorama ampli de les aplicacions d'aquest mitjà i com a punt de partida per a que l'estudiant engegui la seva pròpia cerca i anàlisi crítica de casos.

Tecnologia
Presentació de les diverses tecnologies associades a la realitat
mixta, estructurades en categories. No es pretén fer un directori exhaustiu de perifèrics ni tecnologies. Es presenten les diferents àrees tecnològiques, amb exemples que il·lustren aquesta tecnologia o bé que històricament tenen una certa importància. Moltes de les tecnologies no són exclusives o específiques de la realitat mixta, però totes elles es poden utilitzar en aplicacions de realitat mixta.

Prototips
Descripció dels processos, passos i tecnologia involucrats en el desenvolupament d'aplicacions simples de realitat virtual i augmentada. En aquesta part de l'assignatura es produiran petits protototips basats en WebVR destinats a comprendre i posar a prova d'una forma experiencial alguns conceptes fonamentals.

Amunt

Blog. Realitat mixta Web

Amunt

El material docent de l'assignatura es basa en un document en suport paper i suport web. Paral·lelament, un bloc ( https://multimedia.uoc.edu/blogs/rx/ ) vinculat a l'assignatura ofereix enllaços a fragments seleccionats d'aquest material i a d'altres recursos externs considerats útils i necessaris, i que anirem ampliant al llarg d'aquest semestre i dels següents. D'altra banda en l'espai de recursos de l'aula el consultor podrà publicar materials complementaris i al Laboratori sobre programació creativa trobareu material de suport sobre aspectes tècnics de la realització de les pràctiques (ús de programari, programació...) i podreu formular dubtes o preguntes que hi estiguin relacionades.

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt