Programació web avançada Codi:  06.554    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Programació Web Avançada és una assignatura que introdueix a l'estudiant en la programació d'aplicacions Web interactives que aporten millores d'interacció i rendiment respecte a les pàgines Web estàtiques i a les dinàmiques que requereixen la recàrrega total de la pàgina.

L'assignatura revisa conceptes fonamentals de la programació Web, com la asincronía i la manipulació del DOM (Document Object Model); que l'estudiant ja hauria de conèixer abans de cursar l'assignatura. A continuació, s'aprofundeix en conceptes més avançats de la programació Web, com la gestió de l'estat o la integració de les dades en les nostres aplicacions.

Els conceptes es posen en pràctica mitjançant el desenvolupament d'un cas d'estudi basat en el framework Vue.js.

Amunt

Al pla d'estudis del Grau en Multimèdia 2009, aquesta assignatura és optativa i forma part de les mencions Desenvolupament d'aplicacions interactives i Enginyeria web. Per cursar aquesta assignatura l'estudiant hauria d'haver realitzat les assignatures següents:

 • Llenguatges i estàndards web
 • Programació
 • Programació web

Als plans d'estudis del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia i del del Grau en Multimèdia 2023, aquesta assignatura és optativa. Per cursar aquesta assignatura l'estudiant hauria d'haver realitzat les assignatures següents:

 • HTML i CSS
 • Fonaments de programació per a multimèdia

Amunt

Es imprescindible tenir uns coneixements bàsics de JavaScript, adquirits a l'assignatura Programació Web (o Fonaments de programació per a multimèdia).

Amunt

Aquesta assignatura té els següents objectius:

 • Estudiar els conceptes de pàgines estàtiques i dinàmiques així com les aplicacions Web i RIA
 • Veure l'evolució de la Web i tecnologies que ho han fet possible fins a l'actualitat
 • Conèixer el desenvolupament d'aplicacions web amb Vue.js
 • Estudiar el DOM i AJAX per a implementar pàgines més interactives

Es desenvolupen les següents competències específiques del Grau en Multimèdia 2009:

 • CE12. Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • CE13. Capacitat per a usar de forma apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • CE14. Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • CE15. Capacitat per a implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari multimèdia.

Es desenvolupen les següents competències transversals i específiques del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia y Grau en Multimèdia 2023:

 • CT1. Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • CT2. Comunicar-se en anglès amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
 • CE4. Utilitzar, de manera adequada, els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia

Aquesta assignatura, dissenyada d'acord amb un nou reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències del Grau en Multimèdia 2023

 

 • K1. Identificar i diferenciar els elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.
 • K5. Analitzar i identificar el llenguatge de programació i/o l'eina amb què s'ha implementat un producte interactiu per poder modificar-lo, millorar-lo i continuar aprenent.
 • S1. Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar productes interactius multimèdia.
 • S2. Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia segons criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • S3. Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.
 • S7. Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • C2. Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat. 
 • C5. Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Les competències i resultats d'aprenentatge de cada activitat faran referència a les competències del Grau en Multimèdia 2023.

Amunt

 1. Introducció a la programació web avançada
 2. L'entorn de desenvolupament
 3. Conceptes bàsics de Javascript
 4. Conceptes avançats
  1. El patró MVVM
  2. Els components Web
  3. Gestió de l'estat
  4. Asincronia
  5. Consum de dades mitjançant APIs externes
  6. Integració back-end / front-end

Amunt

Com que és una assignatura basada en tecnologia actuals, la volatilitat és alta, per la qual cosa els recursos d'aprenentatge són majoritàriament externs. Durant el curs es pauta el procés d'aprenentatge indicant quins recursos llegir i on fer més èmfasi per aprofundir en els coneixements requerits per a l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt