Disseny de personatges Codi:  06.585    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els mons virtuals són entorns multimèdia que recreen la realitat o que es mesclen amb la mateixa. Son aplicacions que integren diferents media però que acostumen a tenir en el 3D com un dels integrants principals. Poden presentar diversos nivells d'interacció. En aquesta assignatura treballarem sobre el procés de creació d'entorns virtuals, un procés en el que es mescla sovint la imatge real i la imatge sintètica, especialment la imatge sintètica tridimendional. Finalment durem a terme la integració dels diferents media en una aplicació de realitat augmentada. La realitat augmentada és una tecnologia que facilita la incorporació d'informació virtual sobre els elements del mon físic. No substitueix per tant la realitat sinó que aporta uns continguts que s'hi afegeixen. Els continguts digitals es mesclen amb el mon real a través de dispositius de visualització i del software necessari per a interpretar la informació digital i la mescla de la mateixa amb els continguts externs.

 

Amunt

L'assignatura de Creació de mons virtuals pertany al perfil d'optativitat de Videojocs. Per cursar-la és molt recomanable haver cursat anteriorment Gràfics 3D i Animació. i és recomanable haver cursat anteriorment Animació 3D i Composició digital

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu d'introduir-lo en el disseny i creació d'escenes virtuals, posant un especial èmfasi en la integració d'aspectes propis de la imatge tridimensional amb la que té un origen natural. L'assignatura desenvolupa competències necessàries en terrenys com la realitat augmentada, la realitat virtual o la creació de videojocs. L'assignatura té un caràcter introductori, i està pensada per a no requerir un coneixement extens del llenguatge de codificació. S'utilitza la realitat augmentada com a uns dels possibles casos de mon virtual. 

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és molt recomanable haver cursat anteriorment

 • Gràfics 3D
 • Animació

i és recomanable haver cursat anteriorment

 • Animació 3D
 • Composició digital

Amunt

A l'assignatura es treballa bàsicament la integració d'imatge real i sintètica, posant especial èmfasi en les característiques del 3D en la imatge sintètica, amb la finalitat de creació d'escenes virtuals. Es tracta de les escenes que poden formar part de diverses tipologies de mons virtuals i que en el cas de l'assignatura es concreten en la seva utilització en aplicacions de realitat augmentada.

El programari amb el que es treballa és Photoshop, After Effects, Fuse, Mixamo i ZapWorks.

 

Amunt

Competències

 • Competències comunes al grau
  • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic
  • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals
  • Capacitat d'innovar i de generar noves idees
 • Competències específiques de l'assignatura
  • Capacitat de generació de personatges tridimensionals utilitzant softwares específics
  • Capacitat d'integració d'imatge tridimensional en escenes fotográfiques
  • Capacitat de crear animacions utilitzant softwares específics
  • Capacitat per a analitzar i concebre aplicacions de realitat augmentada
  • Capacitat per realitzar aplicacions de realitat augmentada d'acord amb els softwares adients

Objectius

 • Reflexionar i analitzar els mons virtuals
 • Treballar la integració d'imatge natural i sintètica
 • Introduir el desenvolupament d'aplicacions de la realitat augmentada
 • Aprendre a desenvolupar aplicacions senzilles de realitat augmentada utilitzant software específic

Amunt

 • Mons virtuals i realitat augmentada
 • Integració d'imatge natural i sintètica
 • Creació de recorreguts virtuals

Amunt

Modelado humano 3D y animación Llibre-manual

Amunt

Guia d'animació 3D amb Maya

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt