Ús de sistemes d'informació a les organitzacions Codi:  15.664    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-ho a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis).

L'assignatura pretén oferir una visió general sobre el valor que la informació té per a les organitzacions de turisme com un instrument per assolir els objectius i resultats, sense renunciar però a donar una perspectiva ètica i social que permeti el seu ús responsable. L’assignatura permet assolir habilitats en l’ús de diferents eines per a la gestió de la informació en organitzacions i destinacions turístiques i aplicar-les a la resolució de problemes concrets. L’objectiu és, per tant, conèixer i usar tècniques de gestió de la informació que els permeti complir determinats objectius en una organització turística de forma pràctica, ètica i responsable. 

Amunt

L’assignatura complementa els continguts sobre l’ús de la informació i tecnologia que s’han obtingut en les assignatures introductòries del Grau. Especialment, es pot entendre com una assignatura de continuïtat de TIC i Turisme. En aquesta assignatura, però l’enfocament és eminentment pràctic i es demana que s’apliquin les tècniques i eines tecnològiques a casos concrets corresponents a tasques per resoldre situacions quotidianes en les organitzacions de turisme. En aquest sentit, l’assignatura permet donar continuïtat a la resta d’assignatures de l’àmbit de la gestió i planificació de destinacions turístiques, així com a les de la gestió d’empreses i organitzacions de turisme. L’assignatura ofereix metodologies d’anàlisi de l’activitat a les destinacions turístiques basades en l’ús de programaris i permet conèixer les principals eiens tecnològiques per a la gestió de la informació en organitzacions turístiques, de forma que pot servir com a punt de partida per a generar Treballs Finals de Grau que s’enfoquin des del punt de vista de la informació i la tecnologia en organitzacions de turisme.

Amunt

L’assignatura té un elevat component especialitzador i es projecta especialment en aquells camps professionals que requereixen l'aplicació de tecnologia al turisme, la gestió d'organitzacions de turisme i les organitzacions proveïdores de serveis tecnològics.

Amunt

No es requereixen coneixements previs, tot i que es recomana estar familiaritzat en l'entorn d'eines de Google

Amunt

És recomanable haver cursat anteriorment l'assignatura TIC i Turisme

Amunt

1. Oferir una visió des de la perspectiva ètica de l'ús de la informació en organitzacions de turisme
2. Aprendre a estructurar sistemàticament la informació i les dades necessàries per poder dur a terme una tasca eficient i responsable en les organitzacions de turisme
3. Conèixer les principals tecnologies i eines que permeten optimitzar l'ús de la informació en les organitzacions de turisme
4. Aplicar eines que permeten aportar solucions tecnològiques a les organitzacions de turisme amb la finalitat de millorar processos quotidians, optimitzar els resultats i fer-ho de forma èticament responsable. 

Amunt

L'assignatura s'estructura en tres parts diferenciades. Una primera part de caire conceptual, on es fa una reflexió general al voltant de la informació i del seu ús en organitzacions turístiques, considerant els aspectes ètics i de privacitat i seguretat més rellevants que comporta l'ús de la informació per a finalitats privades. En la segona part es descriuen i s'expliquen algunes de les principals tecnologies de captura i gestió de la informació i es posen exemples sobre l'ús que en fan d'aquestes tecnologies les organitzacions turístiques. En la tercera part, l'estudiantat ha d'aprendre el funcionament d'alguna de les tècniques exposades i, fent ús d'un programari, aplicar tècniques i instruments de captura, anàlisi i gestió de la informació amb la finalitat de donar resposta a necessitats de les organitzacions turístiques o per resoldre problemes específics que les afecten.

Mòdul 1. En aquest mòdul es planteja el valor i ús de la informació en turisme i aspectes ètics derivats del seu ús. Es dóna a conèixer com s'organitza i es treballa amb la informació en les organitzacions de turisme i quina és la importància i valor del seu ús per a la consecució dels seus objectius. A més, s'expliquen les tecnologies disruptives i que tenen més impacte transformador en l'ús de la informació, com per exemple l'ús de dades en obert, el paper de la informació generada pels usuaris a les xarxes, o el valor estratègic d'algunes eines com per exemple el Big Data i l'Internet de les Coses. Finalment, s'examina la informació en organitzacions des de la perspectiva ètica i dels riscos associats a l'ús irresponsable per part de les organitzacions de turisme.

Mòdul 2. En aquest bloc s'explica com estructurar sistemàticament la informació. S'exposen els aspectes operacionals clau que cal conèixer per realitzar un ús eficient de la informació:  l'obtenció i captura de la informació, la preparació i tractament previ de les dades, i l'anàlisi de la informació i presentació de resultats. Posteriorment es presenten les principals eines i instruments tecnològics que s'usen habitualment en organitzacions de turisme com a fonts de dades útils (contingut generat pels usuaris, dispositius mòbils i transaccions)  per donar resposta als seus objectius.

Mòdul 3. En aquest bloc s'expliquen, de forma aplicada i mitjançant l'ús de tecnologies específiques, com generar solucions i aplicacions tecnològiques per a les organitzacions de turisme. És a dir, es plantegen exercicis pràctics per tal de resoldre problemes en diferents àmbits del turisme que requereixen aplicar solucions tecnològiques amb diferents intensitats  i necessitats d'ús de la informació. 

Amunt

L'ús ètic de la informació en l'entorn professional Audiovisual

Amunt

Els materials de l'assignatura es composen de tres mòduls teòrics els quals contenen també exercicis pràctics. Com a materials complementaris es compta amb un repositori de lectures sobre l'ús de la tecnologia i solucions tecnològiques per a les organitzacions de turisme, on es pot ampliar el coneixement sobre tecnologia a aplicada al turisme, així com obtenir informació pràctica i casos d'estudi sobre llocs i organitzacions turístiques que usen la tecnologia com a eina. Finalment, l'assignatura compta amb un recurs d'aprenentatge a partir d'una vídeo-entrevista amb un expert amb l'ètica de la informació, on es fa una reflexió al voltant del valor ètic de l'ús de la informació en la societat actual.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt