Animació Codi:  16.629    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura d'Animació introdueix els conceptes bàsics en els que es basa l'animació tradicional i fa una breu introducció a aquesta. S'hi treballen els procediments bàsics de l'animació en 2 dimensions.

Amunt

L'assignatura d'Animació és obligatòria dins del pla d'estudis del Grau en Multimèdia i optativa dins del Grau de Disseny i creació digitals. Al Grau d'Arts és optativa i no hi presenta requeriments previs.

En el cas del Grau en Multimèdia, és important haver superat anteriorment Disseny Gràfic, Imatge i llenguatge visual, Vídeo i Narrativa interactiva, totes elles de l'àrea d'audiovisuals i de disseny. D'altra banda, Animació és prèvia i antecedeix en coneixements i competències a la obligatòria de Composició digital i a les optatives d'Animació 3D i a Creació de mons virtuals .

En el cas del Grau de Disseny i creació digitals, cal haver cursat amb anterioritat les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Storytelling: recursos narratius, i Tipografia, així com els tallers de Forma i Composició, de Color i de Dibuix.

 

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu de capacitar-ho per a la realització d'animacions bàsiques en dues dimensions. 

Actualment l'animació té aplicacions en diversos camps com la publicitat, l'educació, els videojocs, la televisió, etc. Saber aplicar correctament els principis bàsics de l'animació aportarà qualitat i expressivitat al nostre treball.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és important tenir coneixements i competències en disseny i imatge visual, llenguatge audiovisual i realització de guions. Per això, dins del Grau en Multimèdia recomanem haver cursat amb anterioritat Disseny Gràfic, Imatge i llenguatge visual, Vídeo i Narrativa interactiva. En el cas del Grau en Disseny i creació digitals, cal haver cursat amb anterioritat les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Storytelling: recursos narratius, i Tipografia, així com els tallers de Forma i Composició, de Color i de Dibuix.

Amunt

L'assignatura d'Animació és una assignatura molt pràctica on a més d'aprendre a fer animacions en 2D, s'aplicaran competències treballades en assignatures prèvies i que són necessàries per poder crear un bon projecte d'animació. 

Partim d'una introducció als principis bàsics de l'animació per passar a l'aplicació d'aquests en la realització d'animacions en 2D i amb nocions molt bàsiques veurem com es poden aconseguir projectes molt interessants utilitzant el programari Adobe After effects. 

A més d'analitzar diversos productes d'animació, també s'estudiaran i aplicaran els processos i procediments bàsics que requereix la producció d'animació 2D.

Amunt

Objectius 
 • Conèixer els principals estils d'animació i les seves característiques específiques. 
 • Conèixer el llenguatge del moviment i les lleis bàsiques de l'animació. 
 • Utilitzar creativament les diferents tècniques i estils propis d'animació. 
 • Fer un ús adequat del llenguatge del moviment, en animacions en 2 dimensions. 
 • Aprofundir en l'ús de les eines d'animació per ordinador en 2 dimensions. 
 • Conèixer les fases de pre-producció, producció i post-producció d'un projecte d'animació 2D. 
 • Planificar de forma global les estratègies de la producció de l'animació. 
 • Realitzar, muntar i produir projectes d'animació en 2 dimensions. 
 • Potenciar la capacitat d'anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual. 
Competències 
 • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic. 
 • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals 
 • Capacitat d'innovar i de generar noves idees 
 • Capacitat per a concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades. 
 • Capacitat per animar en 2 dimensions.

Amunt

Parlant d’animació 
 • De l’animació tradicional a l’animació digital 
 • Animant en 2 dimensions 
 • Animant en 3 dimensions
 • Obtenció del resultat final 

L'expressió del moviment 
 • Evolució i tipologia de les tècniques d'animació 
 • Etapes de creació d'una animació 
 • Representar el moviment en animació 
 • Animació digital. El problema de la quantitat 
Principis i mètodes de l'animació 
 • Principis bàsics de l'animació 
 • Tècniques d'animació 
 • Càlcul de l'animació. Aproximació al càlcul d'un recorregut 
 • Ritmes de desplaçament 
 • La fluïdesa en el moviment 
 • Desglossament del moviment 
 • Tipus de moviments cíclics. Classes de cíclics 
 • Forma i moviment Efectes especials en 2D 
 • La profunditat de l'escena 2D 
 • Panoràmiques i fons 
 • Les lleis fonamentals de l'animació 3D

Amunt

Quadern d'Animació Web
Screencast: Anàlisi d'un projecte d'animació (2) Audiovisual
Screencast: Anàlisi d'un projecte d'animació (1) Audiovisual
Endisem-nos en l'animació digital Audiovisual
Comencem a animar! Audiovisual
Animant figures geomètriques II Audiovisual
Animant figures geomètriques I Audiovisual
Altres maneres d'animar el moviment Audiovisual
Mate de seguiment (track matte): què és? Audiovisual
Animem màscares Audiovisual
Jerarquies Audiovisual
Puppet tool Audiovisual
Vectors Audiovisual
Animem aplicant alguns principis de l'animació Audiovisual
Lliscar Audiovisual
Paral·laxi Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt