Disseny d'interacció Codi:  20.001    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"El disseny d'interacció no és disseny de producte però defineix com són els productes. No és disseny de comunicació tot i que en comparteix eines. Tampoc és programació tot i que el seu context és principalment el món del software i els productes digitals. El disseny d'interacció es situa entre aquestes tres disciplines però és alguna cosa més. Té a veure amb connectar gent amb els productes que utilitzen". -Bill Moggridge, IDEO, 2007.

Disseny d'interacció és una assignatura que està pensada per aprendre els principis i la metodologia de treball necessària per dissenyar experiències d'interacció agradables i eficients des del punt de vista de la usabilitat. L'assignatura té un caràcter pràctic que permet l'aprenentatge de la metodologia i les teories vinculades a cada fase d'un projecte d'interacció mitjançant la realització d'un treball aplicat.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de caire pràctic, obligatòria tant en el grau de Tècniques d'interacció digital i multimèdia com en el grau de Disseny i creació digitals. En el primer cas es situa tot just a l'inici dels estudis, mentre que en el segon s'ubica en el tercer semestre del grau. En tots dos casos manté una relació complementària amb "Disseny d'Interfícies" que cal cursar posteriorment per completar l'aproximació al disseny UX de productes i serveis digitals. En el cas del grau de Disseny i creació digitals manté també una estreta relació amb "Disseny Centrat en les Persones".

Amunt

Aquesta assignatura constitueix una punt de partida als àmbits del disseny d'interacció i l'experiència d'usuari.

Amunt

En el cas del grau de Disseny i creació digitals es recomana que l'estudiant tingui coneixements previs de dibuix, fonaments de disseny gràfic, forma i composició, tipografia i disseny centrat en les persones.


Amunt

En el cas del grau de Disseny i creació digitals es recomana cursar "Disseny d'Interacció" al mateix temps o després de "Disseny Centrat en les Persones". També es recomana haver superat prèviament les assignatures de tipus taller de primer i segon semestre. Tant en aquest grau com en el de Tècniques d’interacció digital i multimèdia, és necessari cursar-la abans que Disseny d’interfícies.

Amunt

Objectius i resultats d'aprenentatge

 • Conèixer els fonaments del disseny d'interacció i els aspectes humans, tecnològics i de disseny que el conformen.

 • Conèixer la metodologia del disseny d'interacció, les etapes que el configuren, el seu procés iteratiu i la seva interrelació amb el disseny centrat en l'usuari

 • Capacitat per integrar la investigació en un procés de disseny d'interacció i saber aplicar les tècniques que la fan possible.

 • Capacitat de sintetitzar el procés de recerca en el modelat de persones i escenaris, i  en la definició de requisits.

 • Conèixer els principis de l'arquitectura de la informació per tal d'organitzar i definir la interacció dels productes digitals

 • Prototipar solucions de disseny utilitzant les diferents tècniques i eines existents.

 • Conèixer i saber aplicar diferents mètodes d'avaluació de la usabilitat i identificar la idoneïtat de cadascun d'ells.

 • Integrar mètodes d'autoavaluació i millora com a procés de treball en projectes de disseny d'interacció. 

Amunt

1. Què és el disseny d'interacció

 • Del disseny d'interacció al disseny d'experiència
 • El context metodològic del disseny d'interacció
 • Les cinc capes del disseny d'interacció
 • Planificació àgil d'un projecte de disseny d'interacció
 • Com es formalitza el disseny d'interacció

2. Per a qui dissenyem

 • De la investigació a la proposta de valor
 • Què és la recerca
 • Planificació de la investigació

3. Quins són els límits del projecte

 • Què és el modelatge
 • Les tres fases del modelatge: Persones, escenaris i requisits

4. Com serà la interacció

 • Com interactuem amb un sistema: principis cognitius
 • Com organitzem la informació

5. Prototipat i avaluació

 • Què és un wireframe
 • Què és un prototip
 • Com s'avalua la interacció

Amunt

Quadern d'interacció PDF
Design Toolkit Web
Guies del Design Toolkit Web

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura són el Quadern d'Interacció i el UOC Design Toolkit.

El Design Toolkit és un recurs transversal entre assignatures que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat i projecte, podeu trobar eines de disseny.

El Quadern d'Interacció és un recurs que condueix a l'estudiant a través d'un projecte de disseny d'interacció. Aquest quadern és una eina essencial per a l'assignatura ja que proporciona el relat i fil conductor del dissenyador d'interacció.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt