Storytelling: Recursos narratius Codi:  20.021    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Storytelling: recursos narratius és una assignatura creada des del Grau en Disseny i creació digitals, que també forma part del pla d'Estudis del Grau de Tècniques d'interacció digital i Multimèdia. Es tracta també d'una assignatura equivalent a Narrativa interactiva del pla d'estudis antic del Grau Multimedia.

L'assignatura Storytelling: recursos narratius tracta la importància de la narrativa en els processos comunicatius i la seva rellevància amb relació als processos i metodologies propis del disseny.   

El terme Storytelling, amb unes arrels fonamentals en el coneixement dels productes, estratègies i recursos propis de les formes culturals narratives (des de la literatura al teatre, el còmic, el cinema, la televisió, els videojocs o les narratives digitals interactives, per posar només alguns exemples) ha esdevingut cada cop més present en nous àmbits com l'empresa, l'educació, el periodisme o els social media. Més enllà de modes, el concepte d'Storytelling ens permet apuntar a una pràctica social i cultural orientada cap a l'acte d'explicar i compartir històries, sigui per mitjans tradicionals relacionats amb la tradició oral i performativa com a través de la reproducció tecnològica. L'assignatura proporciona alguns fonaments sobre narrativa, sobretot audiovisual, per a centrar-se en diferents punts de contacte entre disseny i narrativa.  

Amunt

Grau en Disseny i Creació Digitals

L'assignatura Storytelling: recursos narratius manté punts de contacte amb altres assignatures del pla d'Estudis com  Tècniques de creativitat i innovació, Recursos i comunitats digitals, Cultura visual i nous mitjans, Disseny centrat en les persones i Projecte I: identitat i marca.

Grau Multimedia (06.515) i Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia.

En ambdós graus l'assignatura s'orienta en la formació en continguts i creativitat en relació amb la ideació i desenvolupament de projectes digitals o híbrids de caire multimedia, crossmedia o transmedia. És important tenir en compte que l'assignatura integra tant accions en xarxes socials o altres espais digitals amb activitats en el món 'físic', la qual li dona una dimensió tangible als processos de disseny, desenvolupament, testatge i implementació que considerem fonamentals en la producció cultural contemporània.

Amunt

Aquesta assignatura forma a l'estudiant per aproximar-se a camps professionals com el disseny d'experiències grupals de caràcter narratiu (jocs en temps i espais reals, dinàmiques de grup, team building, focus groups, experiència de client o stakeholders, formació a través de joc,  tècniques d'intervenció social i etnogràfica, etc.), així com en l'aplicació de tècniques de disseny en productes narratius (storytelling digital, arquitectura de projectes transmedia, desenvolupament de guió, etc.).

Amunt

L'assignatura Storytelling: recursos narratius, ha estat dissenyada com a assignatura autocontingudai per tant no es pressuposen coneixements previs.

Amunt

No hi ha cap informació especial que es consideri rellevant

Amunt

Competències àmbit Disseny


CE6 - Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.  

CE7. Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.  

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.  


Resultats d'aprenentatge àmbit Disseny 


RAP 1. Construir relats en diferents suports, formats i mitjans per incorporar-los en projectes de disseny.  

RAP 2: Conèixer les estratègies de comunicació persuasives aplicades a la construcció de missatges i continguts de disseny.  

RAP 3:  Aplicar habilitats narratives en el disseny d'experiències en diferents àmbits.  

RAP 4. Conèixer els components narratius del relat i la seva contribució al disseny d'estratègies per a construir-los.  

RAP 5:  Dissenyar una experiència narrativa d'storytelling associada a una marca.  

RAP 6: Dissenyar un producte/servei utilitzant tècniques d'storytelling.

 Resultats d' aprenentatge àmbit Multimèdia


L'assignatura Storytelling: recursos narratius dissenyada d'acord amb un nou reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, habilitats i competències que es detallen a continuació:


K3 - Identificar les pautes narratives i els elements de l'arquitectura de la informació necessaris per al disseny de productes interactius multimèdia.

S6 - Comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional demostrant un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'una llengua estrangera (anglès).

C6 - Realitzar, presentar i defensar projectes professionals en l'àmbit de la multimèdia, adaptant-se al públic al qual s'adreça la presentació.


Amunt

  • Fonaments de narrativa audiovisual
  • Disseny d'experiències narratives digitals
  • Storytelling com a recurs en processos de disseny

Amunt

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt