Fabricació digital Codi:  20.030    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

A la llum dels moviments de democratització de l'accés al coneixement tecnològic com el moviment Maker i la difusió a nivell popular de les eines de prototipat ràpid i dels laboratoris de fabricació digital, el futur dels artefactes es veu determinat cada vegada més per l'usuari final el qual pot pensar, dissenyar, hackear o construir objectes i dispositius mentre genera coneixement compartit.

El moviment Maker s'alimenta de la filosofia del Do It Yourself/Do It With Others i de la idea que qualsevol persona pot dissenyar i crear els seus propis artefactes gràcies a l'accés a coneixement tecnològic compartit i a eines de fabricació digital, CAD/CAM computer aided design/computer aided manufacturing  i prototipat ràpid.

En l'assignatura es volen recollir les oportunitats emancipadores i formatives de la filosofia Maker per generar entorns d'aprenentatge on les participants puguin adquirir, d'una banda, coneixements entorn del disseny per a la fabricació 2D i 3D i, per l'altre, fer una experiència de creació en un d'aquests espais en remot.

Amunt

Aquesta assignatura optativa és una introducció a les tècniques, processos i conceptes associats a la fabricació digital i impressió 3D. Pertany a l'àrea de "Tecnologies" del Grau de Disseny i Creació Digital i als "Tallers" del Grau d'Arts. 

Amunt

Disseny Gràfic, Disseny Industrial, Desenvolupament de Producte, Interiorisme, Arquitectura, Enginyeria, Educació.

Amunt

No són necessaris coneixements previs de disseny o programari específic. Es proporcionarà l'accés a programes amb diversos graus de dificultat de manera que cada estudiant pugui realitzar les seves creacions independentment dels seus coneixements de programari. El que es demana és una actitud oberta a l'experimentació, a l'assaig-error i a la col·laboració tant a l'aula com en les comunitats Maker virtuals.

Amunt


Amunt

 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny.
 • Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com a digitals.
 • Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.
 • Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i cooperativa en entorns digitals.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
 • Introduir-se a les tècniques de disseny 2D per a la fabricació.
 • Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.
 • Introduir-se a les tècniques de modelatge 3D per a la impressió 3D.
 • Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.

Amunt

 • Cultura i moviment maker.
 • Disseny 2D per al tall de vinil i el tall làser
 • Modelatge i impressió 3D.
 • Documentació del procés de disseny
 • Pràctiques de fabricació digital.

Amunt

Design Toolkit Web
Talladora de vinil Audiovisual
Tall làser Audiovisual
Impressió 3D Audiovisual
Tècniques mixtes Audiovisual
Transcripció/Transcripción: David kelley on human centered design PDF
Transcripció/Transcripción: Fabricación Digital en el diseño de producto, historia de una evolución, con Héctor Robles PDF
Transcripció/Transcripción: Tutorial Autodesk Fusion 360 Getting started PDF

Amunt

L'assignatura disposa d'una sèrie de recursos textuals i audiovisuals que procedeixen directament de les plataformes i comunitats vinculades al moviment Maker. Aquests recursos d'una banda permeten conèixer i reflexionar sobre l'origen i el desenvolupament de les pràctiques compartides de disseny i fabricació en els entorns Maker i, per l'altre proporcionen coneixements relacionats amb el disseny 2D i 3D per a la fabricació.

Pels aprenentatges relatius a l'ús de programari l'assignatura compta amb 2 aules virtuals en format laboratori, accessibles des de l'aula: el laboratori d'eines de disseny i el laboratori de modelat i il·luminació. En aquestes aules els estudiants tenen a la seva disposició recursos sobre software de disseny vectorial, modelat i render 3D i eines per presentacions multimèdia.

A més dels recursos en línia, es proporcionarà als/les estudiants la possibilitat d'accedir a espais de fabricació presents al seu territori per a la realització dels objectes dissenyats al llarg del curs. La informació sobre les modalitats d'accés a aquests espais es proporcionarà des dels canals de comunicació de l'aula.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt