Comunicació i treball en equip a la xarxa Codi:  20.440    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els professionals del disseny multimèdia, a més de saber dissenyar pàgines web, interfícies d'usuari o videojocs, entre d'altres, tenen la necessitat de comunicar-se de manera eficaç amb els usuaris i els directius, de redactar projectes o presentar informes, de treballar en equips interdisciplinaris i DE FER un ús intensiu de les TIC amb la màxima eficiència possible. Aquesta assignatura té com a finalitat treballar tres competències transversals imprescindibles tant en aquest àmbit professional com en l'acadèmic: l'ús i aplicació de les TIC, el treball en equip en xarxa i la comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.

Pel que fa a la competència de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional pretenem posar a l'abast dels estudiants les eines de què disposa actualment la lingüística per resoldre els principals problemes que es presenten en la redacció de textos especialitzats de l'àmbit de les TIC. Es tracta, per tant, de saber utilitzar la llengua en situacions concretes. La finalitat del curs no és aprendre gramàtica, sinó que us familiaritzeu amb les principals tècniques de producció de textos especialitzats, basades en l'adequació al context comunicatiu, la coherència en l'organització de la informació (nivell macroestructural) i la cohesió entre les unitats que integren el text (nivell microestructural). Aquestes tècniques només es poden arribar a dominar a partir de la pràctica continuada, el coneixement dels diferents tipus de text i dels gèneres, i la reflexió sobre la pròpia experiència. Així doncs, l'objectiu fonamental és que assoliu un nivell bàsic d'aquesta competència transversal, imprescindible en l'exercici professional de qualsevol titulat de les TIC.

Pel que fa a la competència d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional  l'objectiu és conèixer, utilitzar i aplicar les tecnologies i els mitjans digitals per comunicar-se, organitzar-se, cercar i analitzar la informació, crear i compartir continguts i construir coneixement de manera crítica, eficient, creativa, autònoma, flexible, ètica, cívica i reflexiva en l'àmbit acadèmic i professional. 

Pel que fa a la competència de treball en equip en xarxa l'objectiu és participar i col·laborar de forma activa en un grup de persones en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'assolir fites superiors a les que s'assolirien en l'àmbit individual utilitzant eines col·laboratives en línia.

La superació de l'assignatura es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PRE/135/2017, de 27 de juny, de reconeixement d'equivalència entre els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació expedits per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Rebreu el certificat d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia que es recomana cursar en el primer semestre.  Atès que, els seus continguts són de tipus competencial, és important que els treballeu com més aviat millor perquè els haureu d'aplicar a la resta d'assignatures de la titulació.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura són suficients els coneixements lingüístics bàsics de català de nivell de batxillerat i de competència digital.

Amunt

L'assignatura, dissenyada d'acord amb el nou reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet assolir els coneixements, habilitats i competències que es detallen a continuació:

Resultats del procés de formació i d'aprenentatge 

Habilitats o destreses (skills)
En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 
 • S8 - Treballar en equip en un entorn virtual per a la realització de continguts i aplicacions multimèdia.
Competències (Competences)
En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 

 • C3 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 • C6 - Realitzar, presentar i defensar projectes professionals en l'àmbit de la multimèdia, adaptant-se al públic al qual es dirigeix la presentació. 
 • C7 - Dissenyar, integrar i reelaborar continguts digitals amb formats diversos.
 

Amunt

Recursos d'expressió escrita:

 • Competència comunicativa i producció de textos 
 • Tècniques de producció de textos especialitzats (I). Aspectes d'adequació.
 • Tècniques de producció de textos especialitzats (II). Aspectes de coherència.
 • Tècniques de producció de textos especialitzats (III). Lèxic i aspectes de cohesió.
 • Tècniques de producció de textos especialitzats (IV). Puntuació i aspectes formals
 • El procés de producció de textos 
 • Caracterització dels textos prototípics de l'àmbit acadèmic i professional: el missatge electrònic professional, l'acta de reunió i la proposta de projecte

Amunt

El treball en equip en entors virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Competència comunicativa per a professionals de les TIC PDF
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
El projecte digital en equip Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Comunicació a la xarxa Web
Cerca i localització d'informació per Internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Presentacions en línia efectives. Com sintetitzar idees per a un públic en línia Web
Textos prototípics de l'àmbit TIC Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Ciberseguretat i civisme digital Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt