Fonaments matemàtics de la multimèdia Codi:  20.442    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'oferta de plataformes i dispositius multimèdia s'ha multiplicat, alhora que continua augmentant exponencialment el consum. Una autèntica revolució que exigeix professionals especialitzats en el disseny, el desenvolupament i la producció multimèdia. Atès que el futur graduat de multimèdia realitzarà un seguit de tasques que tenen una base fortament matemàtica estudiarem en aquesta assignatura aquests fonaments matemàtics intrínsecs.

Amunt

Aquesta assignatura fonamenta matemàticament els continguts bàsics de moltes altres assignatures del pla d'estudis.  El conjunt d'assignatures del bloc de matemàtiques pel disseny gràfic tenen forta relació amb d'altres del pla d'estudis de l'àmbit del disseny i dels fonaments científics, com ara Disseny gràfic, Gràfics 3D, Animació o Fonaments físics de la multimèdia. Mentre que les assignatures del bloc de les matemàtiques de la transmissió de la informació, estan relacionades amb les de l'àmbit de programació i interacció.

Amunt

L'oferta de plataformes i dispositius multimèdia s'ha multiplicat, alhora que continua augmentant exponencialment el consum. Una autèntica revolució que exigeix professionals especialitzats en el disseny, el desenvolupament i la producció multimèdia. En la seva formació bàsica i en les decisions de disseny i tècniques, aquests professionals necessitaran tenir una important fonamentació matemàtica.

Amunt

Caldrà tenir assolits els coneixements bàsics matemàtics de nivell de secundària.

Amunt

No hi ha prerequisits de matrícula per aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura Fonaments matemàtics de la multimèdia, dissenyada d'acord amb un nou reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit.

Coneixements o continguts (knowledge)

 

En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:
 • K2 - Reconèixer els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia.

Habilitats o destreses (skills)

En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:
 • S7 - Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Competències (Competences)

En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:
 • C4 - Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
 • C5 - Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • C7 - Dissenyar, integrar i reelaborar continguts digitals amb formats diversos.

Amunt

L'assignatura es compon de dos blocs temàtics, amb tres mòduls cadascú:

En un primer bloc s'estudiaran les matemàtiques pel disseny gràfic, les que fonamenten el disseny multimèdia per a la creació d'apps i desenvolupament de productes digitals interactius. Aquest bloc està format pels següents temes:

 • Disseny i proporció. Aquest tema mostra com els números permeten dissenyar diferents objectes matemàtics que transmeten informació relacionada amb el tema de la proporció.
 • Grafisme digital. Aquest tema presenta un conjunt de diferents moviments en el pla i en l'espai que doten de continuïtat real el moviment dels objectes a la pantalla.
 • Simetries i fractals. Aquest tema detalla el procés de creació de multitud d'objectes de disseny que generen elements gràfics vistosos per a aplicacions multimèdia.

En un segon bloc s'estudiran les matemàtiques de la transmissió de la informació, on es revisaran els fonaments matemàtics dels codis que s'utilitzen per transmetre informació en qualsevol xarxa digital, com es pot protegir aquesta informació de l'accés per part de persones no autoritzades i com comprimir la informació per minimitzar els temps i costos de transmissió i emmagatzematge. Els mòduls correspontes són: 

 • Codificació. Aquest tema mostra què vol dir codificar un missatge, com s'usa per a evitar errors de transmissió i quina aplicació pràctica se'n fa.
 • Criptografia. Aquest tema presenta conceptes d'encriptació treballant diferents mètodes de clau privada (Vigenère, Vernam, de flux, homofònic, etc.) i de clau pública (RSA).
 • Compressió. Aquest tema mostra diferents mètodes per reduir el volum de la quantitat de memòria a transmetre, com el mètode de Huffman, la compressió diferencial, aritmètica i LZW, entre d'altres.

Amunt

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt