Cultura Digital Codi:  20.444    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'analitza l'evolució recent dels mitjans digitals, els llenguatges associats i les aplicacions interactives, amb una especial atenció al programari des de la seva visió teòrica i la seva importància per a la cultura contemporània. S'estudia també -des d'una perspectiva general- la història de les TIC i els canvis generats per l'aparició d'Internet en el sector dels mitjans de comunicació, específicament, l'impacte de la convergència digital en el camp de la creació i la producció de continguts digitals interactius. Des d'una visió teorico-pràctica, l'estudiant analitzarà diferents aplicacions multimèdia, estudiant les diferents tècniques de programari i reflexionant sobre la seva significació cultural.

Amunt

Cultura Digital és una assignatura introductòria al món dels mitjans digitals que forma part de la matèria de Fonaments i Context Multimèdia. Introdueix a l'estudiant en l'anàlisi i la reflexió al voltant del programari i la seva significació cultural, competències imprescindibles per a la formació de qualsevol professional del sector.


Amunt

En aquesta assignatura es fa una aproximació inicial al sector dels nous mitjans, als productes interactius i als professionals del sector multimèdia.

Qualsevol perfil professional relacionat amb la creació, difusió o gestió dels nous mitjans digitals necessita de la comprensió del programari més enllà del seu funcionament bàsic. A Cultura Digital s'ofereixen les bases per a la formació d'un discurs crític i reflexiu, de gran utilitat per a la presa de decisions en els processos de gestió de projectes i de creació de nous continguts digitals en l'entorn professional de les noves tecnologies.

Amunt

Aquesta assignatura no té requisits previs. Els estudiants que reuneixen els requeriments per accedir a la Universitat es pressuposa que tenen les competències acadèmiques bàsiques necessàries per poder cursar aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura Cultura digital, dissenyada d'acord amb el nou reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements:

K1 - Identificar i diferenciar els elements de la teoria multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia. 

Habilitats:

S7 - Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat. 

S8 - Treballar en equip en un entorn virtual per a la realitzar de continguts i aplicacions multimèdia

Competències:

C1 - Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi, la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia

C3 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

C5 - Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 

Objetius generals

- Analitzar la cultura digital contemporània en un nivell d'abstracció adequat, identificant els elements i dimensions que la conformen i el paper d'aquests en la seva definició.

- Utilitzar de forma eficient les noves tecnologies emergents i integrar al costat d'altres mitjans que la societat de la informació posa al seu abast.

- Formalitzar respostes i avaluar les possibles alternatives davant encàrrecs naturalesa multimèdia, i desenvolupar i implementar la solució més adequada.

- Formular solucions innovadores i dissenyar propostes creatives.

- Saber adaptar-se a un entorn canviant de forma eficient, àgil i flexible.

Competències

Les competències que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimedia (GTIDM)

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG3 - Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia.

CE2 - Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.

Amunt

1. Introducció al programari com a motor de les societats contemporànies i anàlisi de la importància dels estudis sobre el programari cultural.

2. El programari de mitjans i els metamitjans. Tècniques independents i tècniques específiques.

3. Hibridació i multimèdia, l'evolució de l'ordinador com a metamitjà.

4. Algoritmes i estructures de dades: metamitjans i monomitjà.

5. El programari en acció i el disseny de mitjans. Espais tridimensionals, capes i formes variables.

Amunt

Fonaments i evolució de la multimèdia Web

Amunt

LLibre [ePub]: Manovich, Lev. (2013). El software toma el mando. Barcelona: Editorial UOC.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt