Llenguatge visual. Perspectiva crítica Codi:  20.445    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és la continuació de Disseny Gràfic, i forma part d'una sèrie de matèries que s'ocupen del disseny visual dels productes multimèdia. L'estudiant treballarà a nivell avançat la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà mitjançant la resolució de problemes de disseny, que augmentaran la seva capacitat per pensar i comunicar idees de manera visual.

Per aconseguir-ho es tracten: les teories de la comunicació visual, color i cultura, tipografia, identitat visual i es farà una breu introducció al disseny de la informació.

Les activitats d'aprenentatge es basen en les següents estratègies:

Formació basada en la utilització d'uns materials didàctics, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives. Activitat a l'aula: farem servir el fòrum de l'aula o altres eines proposades pel professor/a col·laborador/a per a contrastar els resultats de les activitats dutes a terme, per comentar-les amb la resta d'estudiants i amb el professor/a col·laborador/a; per obrir discussions al voltant dels continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.

Activitat basada en la realització de guies d'aprenentatge aplicant els continguts teòrics apresos mitjançant el material didàctic.

Activitats d'avaluació que seran les que vertebren el conjunt de l'assignatura, donat el seu caràcter pràctic. Principalment, aquestes activitats estan basades en la resolució de problemes de disseny.

En l'àmbit tècnic es treballarà amb programari per al tractament i l'edició d'imatges. 

Amunt

Llenguatge visual i Perspectiva crítica ofereix la consolidació dels principis bàsics de disseny treballats en l'assignatura de Disseny gràfic. A més, ens introdueix en el món de la comunicació visual. Amb aquesta assignatura s'explorarà la dimensió cultural del disseny gràfic així com la responsabilitat social i l'actitud crítica i conscient del dissenyador. Per això és una assignatura bàsica per a qualsevol estudiant multimèdia.

Els coneixements de Llenguatge visual i Perspectiva crítica són necessaris per afrontar després altres assignatures com Disseny d'interfícies multimèdia, Fotografia digital i Visualització de la informació.

Amunt

Aquesta assignatura dota a l'estudiantat de competències necessàries per a tot graduat en multimèdia. Malgrat això, serà especialment útil per aquells que tinguin una orientació professional de dissenyadors visuals, infografistes o creatius en qualsevol dels camps d'aplicació possibles (publicació digital, publicitat digital, disseny de interfícies, disseny de identitat corporativa o de marca, premsa online, etc.).

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura es requereix tenir adquirits els fonaments bàsics del disseny gràfic: percepció visual, forma i composició gràfica, sistemes de classificació i ús del color, llenguatge tipogràfic i classificació de fonts. També es requereix haver adquirit els fonaments bàsics d'imatge digital: distinció entre gràfics vectorials i de mapa de bits, coneixement dels principals formats gràfics, producció de gràfics per a medis digitals i impresos; eines i procediments fonamentals dels programes d'edició gràfica.

Amunt

Aquesta assignatura té com a requisit previ haver cursat Disseny gràfic. És imprescindible haver adquirit les competències de Disseny gràfic.

 

Amunt

L'assignatura Llenguatge visual. Perspectiva crítica, dissenyada d'acord amb un nou reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Resultats del procés de formació i d'aprenentatge en el Grau Multimèdia:

Coneixements o continguts (knowledge)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:
K1 - Identificar i diferenciar els elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.

Habilitats o destreses (skills)
En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:
S1 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar productes interactius multimèdia.
S5 - Crear i dissenyar els elements gràfics 2D, 3D i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, les bases del disseny d'interacció i un llenguatge formal.
S7 - Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Competències (Competences)
En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:
C1 - Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi, la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia.
C3 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
C5 - Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
C6 - Realitzar, presentar i defensar projectes professionals en l'àmbit de la multimèdia, adaptant-se al públic al qual es dirigeix la presentació.
C7 - Dissenyar, integrar i reelaborar continguts digitals amb formats diversos.

...

En el GTIDiM: 

Les competències assignades a aquesta assignatura són les següents:

 • CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG3 Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia
 • CG5 Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en l'entorn de les TIC.
 • CE2 Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia
Les competències assignades a aquesta assignatura en el grau de Multimèdia són les següents:
 1. Capacitat per plantejar problemes de disseny / Design thinking and design process
 2. Coneixements que permeten plantejar-se un problema, és a dir, identificar una potencialitat innovadora en termes de forma, tècnica, funcionalitat i finalitat
 3. Domini avançat del disseny
 4. Habilitat per aplicar processos i metodologies creatives
 5. Domini dels llenguatges visuals que intervenen en la multimèdia
 6. Domini de eines específiques i programes per al disseny gràfic
 7. Domini dels diferents sistemes, models i formats multimèdia relatius als gràfics vectorials i als mapes de bits (swf, svg, jpg, png, gif, tif, etc.)
 8. Capacitat per aplicar els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges

 Objectius d'aprenentatge

 1. Conèixer les principals corrents teòriques que estudien la comunicació visual com llenguatge, els seus plantejaments bàsics i la seva aplicació en l'àmbit de la creació gràfica
 2. Consolidar els coneixements teòrics sobre el color i la seva utilització en la creació gràfics, tenint en compte els condicionants culturals en la seva interpretació
 3. Reconèixer els aspectes que formen la identitat visual en les creacions gràfiques
 4. Saber definir i aplicar un programa de identitat visual a una creació gràfica
 5. Desenvolupar la capacitat crítica respecte al paper social de les marques i els mecanismes de construcció de significats a través de la identitat visual
 6. Consolidar els coneixements sobre tipografia i saber-los aplicar
 7. Conèixer els fonaments del disseny de la informació
 8. Saber presentar informació visual de manera clara i creativa
 9. Consolidar els coneixements de legislació i els convenis de drets d'autor i propietat intel·lectual que afecten a la imatge
 10. Saber utilitzar de manera conscient i informada els drets sobre la pròpia obra gràfica i tractar adequadament l'obra d'altres autors al fer-la servir en l'obra pròpia

Amunt

 • Imatge i comunicació visual

  • La comunicació visual com a llenguatge

  • Teories de la imatge i el signe gràfic

  • El procés de comunicació visual

  • Retòrica visual i registres comunicatius

 • Cultura i color

  • El color com artefacte cultural

  • Color i llenguatge verbal: Ambivalència i variabilitat simbòlica del color

  • Cromofòbia i cromofília

  • Donar significat al color

 • Tipografia

  • Història gràfica de la tipografia

  • Geometria i creació de tipus

  • Composició tipogràfica

 • Identitat visual

  • Programa de identitat gràfica

  • ¿Identificar què? Marca, organització, producte, territori, ...

  • Identificadors gràfics

  • El manual de identitat visual

 • Infografia

  • Informar visualment

  • Instruccions visuals

  • Presentar informació estadística

  • Explicar què ha passat

  • Donar orientacions espacials

  • Explicar organitzacions, conceptes, teories

Amunt

Guia d'aprenentatge d'Illustrator PDF
Blog - Imatge i llenguatge visual Web
Projecte I: identitat i marca Web
Quadern del Taller de color Web
Disseny gràfic XML
Disseny gràfic DAISY
Disseny gràfic EPUB 2.0
Disseny gràfic MOBIPOCKET
Disseny gràfic KARAOKE
Disseny gràfic HTML5
Disseny gràfic PDF
Color, cultura i signe gràfic (Infografia) Web
Treballar amb color (Animació) Audiovisual
Signe gràfic i tipogràfic (Infografia) Web
Treballar visualment amb text (Animació) Audiovisual
Identitat gràfica i retòrica visual (Infografia) Web
La identitat gràfica (Animació) Audiovisual
Infografia (Infografia) Web
Crear una infografia Audiovisual
Tipografia. Galeria de projectes Web
Tipografia avançada Web
Jerarquia tipogràfica PDF
Composició del text PDF
Tipografia digital PDF

Amunt

A proposta del professor/a col·laborador/a es podran utilitzar altres eines i recursos, tant per al funcionament regular de l'assignatura com per a usos puntuals. En el cas de recursos que tinguin un paper important en el funcionament de l'assignatura s'anunciaran en el Tauler d'Anuncis de l'aula.

Per a la realització de les activitats s'usarà preferiblement i com a eina principal Illustrator, també, però, es pot treballar amb altres eines per a la creació i edició de gràfics de mapa de bits i vectorials.

Illustrator és un programari d'edició de gràfics vectorials. És una eina de dibuix vectorial molt completa que en el context de l'assignatura serà especialment útil per a la realització d'esquemes i diagrames, així com pel tractament tipogràfic precís.

La utilització d'aquests programes ens oferirà la possibilitat de solucionar una àmplia varietat de problemes de disseny gràfic.

També es fará servir com a recurs d'informació la revista Mosaic 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt