Conceptualització d'interactius Codi:  20.446    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Col·laborar en un wiki, participar en un fòrum virtual, actualitzar el perfil en una xarxa social, comprar un producte en línia,  conversar en un xat, visitar un museu acompanyats d'un dispositiu que ens dóna informació detallada de les obres en temps real, o bé guiar-nos per les carreteres d'una ciutat gràcies a un dispositiu inalàmbric s'han convertit en activitats totalment normalitzades en el nostre dia a dia. Aquestes activitats són possibles gràcies a les infraestructures de telecomunicacions, als dispositius de hardware i a programes informàtics. A Conceptualització d'Interactius s'analitzarà amb detall l'ecosistema on es desenvolupa entre altres disciplines, la Multimèdia.

En el primer mòdul de l'assignatura es contextualitza el moment històric i social on apareixen aquest seguit de tecnologies, en concret revisant l'evolució dels mitjans de masses als mitjans interactius. La segona part de l'assignatura estudia amb profunditat les tendències actuals dels mitjans digitals i les principals problemàtiques derivades.

Aquesta anàlisi i context, acompanyat d'un seguit d'exercicis de conceptualització, prototipatge i disseny, serviran per adquirir una visió més robusta i sòlida de l'entorn on es desenvolupa la Multimèdia.

Durant tot el curs, a Conceptualització d'Interactius, treballarem la proposta de solucions entorn d'una problemàtica social i cultural relacionada amb l'àmbit digital així com diferents competències per desenvolupar el pensament crític i ser capaços d'expressar-ho.

Per això el curs es divideix en dues grans parts. A la primera, relacionada amb la PAC1 i la PAC2, treballarem en la creació d'un article crític prenent de referència les publicacions habituals del sector.

A la segona part del curs, treballarem la mateixa problemàtica però des d'un enfocament diferent. Sobre la base del Big Data, l'Internet de les Coses, la intel·ligència artificial i passant per qualsevol altre tipus d'eina / concepte digital que l'estudiant proposi, es proposaran solucions a la problemàtica analitzada.

El desenvolupament del pensament crític i la capacitat de detectar i analitzar problemàtiques culturals relacionades amb l'àmbit marca la diferència entre la creació d'un discurs pla, o un de crític i sostenible, que permeti tenir una posició més forta per proposar nous projectes o nous enfocaments digitals.

Aquesta assignatura s'ofereix també en el grau de Multimèdia amb el nom de Mitjans Interactius.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de cinquè semestre que aprofita la maduresa de l'estudiant  i el coneixement tècnic adquirit al llarg del grau per tal de centrar-se en la conceptualització. Les eines apreses al llarg dels estudis i els coneixements teòrics de disseny, interfícies i programació s'aplicaran en projectes de caire més transversal. El punt d'interès està centrat en la qualitat de la conceptualització més que en la tècnica.

L'assignatura està vinculada als Fonaments de Disseny Gràfic i Interacció de primer semestre. 

Amunt

Entendre amb profunditat els mitjans interactius permetrà a l'estudiant enfocar la seva trajectòria cap a àmbits com la direcció de projectes multimèdia, community manager, disseny/conceptualització d'interfícies gràfiques entre d'altres. D'altre banda, per el seu caràcter transversal, qualsevol perfil professional de l'àmbit multimèdia podrà aplicar els coneixements adquirits en la seva disciplina.

Amunt

Tot i que no calen coneixements previs, donem per suposat que la majoria d'estudiants  han cursat els quatre semestres anteriors i per tant tenen coneixements bàsics de disseny, retoc d'imatge i programació.

Amunt

La ràpida evolució tecnològica dels nous mitjans fa que, massa sovint, avancem sense tenir temps de reflexionar i assentar les bases sobre les quals avança la nostra societat. Amb l'evolució de la multimèdia és dona el mateix fenomen, avancem en l'ús de les noves eines digitals sense parar-nos a pensar quines com són realment possibles o quines són les seves característiques més importants; tant en l'àmbit físic i epistemològic com en l'àmbit social. 

L'objectiu d'aquesta assignatura és fer un acostament teòrico-pràctic a l'entorn digital actual repassant l'evolució dels mitjans de comunicació i la seva vinculació amb la modernitat i establint un model de referència teòric que permeti a l'estudiant analitzar, criticar i millorar les plataformes interactives existents. 

Per a fer-ho es planteja una part més teòrica enfocada a l'adquisició de les bases en la crítica i la reflexió al voltant dels nous mitjans i un marc pràctic continuat que desemboca en la realització d'un projecte multimèdia original i ben documentat, adaptat a les característiques principals de l'entorn digital. 

L'estudiant adquirirà competències per a valorar l'evolució dels mitjans de comunicació i per a comprendre l'origen i la caracterització de l'entorn social i tecnològic actual. A més a més treballarà sobre la realització d'un projecte multimèdia des d'una òptica teòrico-reflexiva comprenent la importància del coneixement de l'entorn per a una correcta adaptació dels projectes. 

L'acostament als temes de debat actuals i la lectura d'articles de referència entorn de la multimèdia i l'entorn digital formaran a l'estudiant dotant-lo del vocabulari i el bagatge suficient per a fer reflexions fonamentades entorn de les problemàtiques associades als nous mitjans. 

COMPETÈNCIES

Les competències assignades a aquesta assignatura són les següents:

CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CG3 Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia

CG4 DISSENYAR i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a L'evolució de les tecnologies, a els llenguatges i els necessitats de mercat i de la societat

CE2 Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia

Les competències assignades a aquesta assignatura en el grau de Multimèdia són les següents:

C1: Desenvolupar una visió humanística que complementi una perspectiva tecnològica.                                    
C2: Construir un discurs crític i sostenible sobre les problemàtiques derivades de l'entorn digital.                                    
C3: Proposar transformacions per solventar un problema en un entorn propiciat per les innovacions tecnològiques                                    
C4: Reconèixer les característiques històriques, econòmiques i socials que han portat a la formació del sistema tecnològic actual.                                    
C5: Analitzar el context actual i les seves característiques principals per conèixer l'entorn en el qual neix i evoluciona el multimèdia.                                    
C6: Adaptarse a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.                                    
C7: Potenciar les capacitats creatives per així poder innovar i generar noves idees.                                    
C8: Planificar i gestionar de forma adequada projectes en un entorn TIC       

Amunt

Estructura, continguts i procés per a crear un article científic/acadèmic PDF
Com hem de presentar un projecte digital social? PDF
Què és una problemàtica social? PDF
Solucions digitals per a problemàtiques socials PDF
Conceptualització d'interactius (Mitjans interactius) Web
L'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible PDF
Competència compromís ètic i global (Infografia) PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt