HTML i CSS Codi:  20.450    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En graduar-se en Tècniques d'interacció digital i multimèdia o en Multimèdia, els i les estudiants tindran una formació variada en tots els camps de producció, cosa que els capacitarà com a usuaris d'una gran quantitat d'àrees i els posarà en contacte amb professionals de la creativitat de les diferents àrees de producció.

En l'actual panorama, el suport en què arriben a l'usuari una gran quantitat de productes multimèdia és la web. Per tant, els i les estudiants, en graduar-se, han de dominar els diferents aspectes de la creació de pàgines web, començant pels llenguatges que componen la web: l'HTML pel contingut, el CSS per la presentació, el JavaScript pel comportament i els diferents llenguatges de programació de servidor i gestors de bases de dades per a la creació d'aplicacions.

En aquesta assignatura es tracten els dos primers aspectes: els llenguatges HTML i CSS.

Aquesta assignatura s'ofereix també en el grau de Multimèdia sota el nom de Llenguatges i estàndards web.

Amunt

En el grau de Tècniques d'interacció digital i multimèdia hi ha múltiples assignatures que s'encarreguen de formar l'estudiant en les competències necessàries per al disseny i desenvolupament de webs. Totes aquestes assignatures necessiten la present com a base i en són continuacions naturals.

En la banda de programació i desenvolupament d'aplicacions tenim les assignatures Programació, Programació web o Internet i bases de dades, i tant Disseny d'interacció com Disseny d'interfícies multimèdia són també continuacions lògiques de l'assignatura. El primer projecte del grau és un bon punt per compondre els coneixements i competències adquirits tant en aquesta assignatura com en algunes de les esmentades fins ara, especialment les de la matèria d'interacció.

Dins el grau de Multimèdia, les principals assignatures relacionades són Programació i Programació web, pel que fa a la programació, i Arquitectura de la informació i Disseny d'interfícies multimèdia pel que fa a la interacció.

Amunt

L'assignatura és de vital importància per a qualsevol activitat que impliqui la creació de pàgines web. Així doncs, serà essencial per a dissenyadors web i desenvolupadors de 'front ends' i aplicacions web en general. Per ser fonamental en tots els àmbits de la creació web, també serà molt important per als diferents professionals implicats en el procés de creació i producció de la web, des de l'arquitecte de la informació fins al gestor de projectes.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

 • Comprendre la necessitat de la utilització dels estàndards web i els avantatges del seu ús.
 • Crear pàgines web d'acord amb els estàndards.
 • Crear pàgines web usables.
 • Assegurar la correcta aplicació de les normes i millors pràctiques d'accessibilitat.

Les competències assignades a aquesta assignatura en el grau de Multimèdia són les següents:
 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per utilitzar de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació fent servir tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
L'assignatura, dissenyada d'acord amb un nou reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:
 • Analitzar i identificar el llenguatge de programació i/o l'eina amb què s'ha implementat un producte interactiu per poder modificar-lo, millorar-lo i continuar aprenent.
 • Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.
 • Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i la societat.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 • Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

Amunt

L'assignatura es compon de vuit mòduls principals.

Mòdul 1. Introducció i conceptes bàsics

 • La història d'internet i el web i l'evolució dels estàndards web
 • El model d'estàndards web: HTML, CSS i JavaScript
 • L'estat dels estàndards web

Fonaments d'HTML i CSS

 • Fonaments d'HTML
 • L'element head
 • Fonaments de text
 • Enllaços
 • Text avançat
 • L'estructura dels documents
 • Depurar HTML
 • Fonaments de CSS
 • Estructura CSS

CSS per a texts, enllaços i llistes

 • Fonaments de text i tipografia
 • Estils per llistes
 • Estils per enllaços
 • Imatges en HTML

Cascada i herència. Selectors CSS. Valors i mides en CSS

 • Cascada i herència
 • Selectors CSS
  • Selectors de tipus, classe i ID
  • Selectors d'atributs
  • Pseudoclasses i pseudoelements
  • Combinadors
 • Valors i unitats en CSS
 • Dimensionar elements en CSS

El model de caixa. Imatges. Accessibilitat

 • El model de caixa
 • Fons i vores
 • Desbordaments
 • Accessibilitat

Layout

 • Introducció al disseny CSS
 • Flux normal
 • Disseny responsive
 • Flexbox
 • Graelles (grids)

Taules

 • Fonaments de taules en HTML
 • Característiques avançades i accessibilitat
 • Estils de taules
 • Depurar CSS

Formularis

 • Fonaments de formularis
 • Estructura de formularis
 • Controls de formulari originals
 • Validació de formularis del costat del client

Amunt

Developer Mozilla. Recursos per a desenvolupadors, creats per desenvolupadors Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt