Digitalització de continguts Codi:  20.452    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Des de l'aparició dels primers ordinadors, hi ha hagut una tendència creixent en la digitalització de tot tipus d'informació. A mesura que les eines de càlcul han anat augmentant les seves prestacions, el tipus d'informació introduïda i emmagatzemada de forma massiva en els ordinadors ha anat creixent en complexitat fins a arribar a l'estat actual, en el que gairebé qualsevol tipus pot ser emmagatzemat de forma digital. Des de petits textos fins a pel·lícules senceres, passant per aplicacions, jocs, fotografíes i cançons, poden ser manipulats, transmesos i emmagatzemats de forma digital. Donat que el camp de la multimèdia utilitza tota aquesta varietat d'informació digital, es fa necessari comprendre els processos de digitalització de la mateixa i saber com preservar i recuperar aquesta diversitat de continguts digitals. En aquesta assignatura s'estudia com s'integra la informació d'àudio i imatge, inicialment d'àmbit físic, en l'àmbit digital.

L'assignatura de digitalització de continguts està estructurada en tres mòduls: En el primer es tracta el llenguatge de programación Processing; en el segon, la digitalització de la informació d'àudio; i en el tercer, la digitalització d'imatges estàtiques.

El contingut de tots els mòduls es treballa conceptualment, mitjançant eines d'autor i mitjançant el llenguatge de programació Processing. A l'inici de l'assignatura, al primer mòdul, es realitza un extensiu treball introductori d'aquest llenguatge per poder aprofitar al màxim les seves possibilitats pel que fa al tractament d'àudio i imatge digital. Les eines utilitzades són Gimp i Audacity. Es disposa també d'accés a un laboratori de suport.

Aquesta assignatura també rep el nom d'integració digital de continguts en el cas del Grau en Multimèdia de 240 ECTS. 

 

Amunt

Aquesta assignatura es troba associada a la temàtica tecnològica del grau, concretament dins de la matèria  de tecnologies d'àudio i vídeo.

 

 

Amunt

Donat l'extens àmbit en que es poden utilitzar els processos i conceptes desenvolupats a l'assignatura, els seus camps professionals són molt amplis. Per exemple, tenim: creador de continguts multimèdia, dissenyador gràfic per a la web, dissenyador d'interfícies, programador multimèdia, tècnic d'audio i vídeo, tècnic en contingut multimèdia, tècnic en tecnologies i productes multimèdia, especialista en tecnologies rich media i especialista en creació multimèdia. Aquestes professions es beneficien dels coneixements obtinguts a partir de cursar aquesta assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura es recomanable realitzar-la tenint coneixements de programació (hi ha una pràctica on es suposa que es té aquests coneixements bàsics), disseny d'interficies i animació. Dins del pla d'estudis es tradueix a realitzar-la un cop superades les assignatures de programació web, disseny d'interfícies multimèdia i animació. La primera, per poder aprofitar millor les activitats de programació de l'assignatura i les altres dues per assolir un grau de maduresa de coneixements necessari per apreciar les característiques i la necessitat d'integrar la informació d'àudio i imatge de forma digital en l'àmbit de treball del sector multimèdia.

 

 

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura de digitalització de continguts consisteix a entendre i practicar els processos relacionats amb la digitalització de continguts d'àudio, imatge i vídeo. S'inclouen conceptes com el de la pròpia digitalització d'aquests continguts i processos com la seva captura, anàlisi, representació i emmagatzematge dels mateixos.

En aquesta assignatura, l'estudiant també obtindrà els coneixements necessaris per poder manipular àudio, imatge i vídeo, encara que de forma limitada. Al Grau Multimèdia, es recomana cursar aquesta assignatura abans de la de tractament i publicació d'àudio i la de tractament i publicació d'imatge i vídeo, les quals aprofundeixen en diferents aspectes dels tres tipus de contingut introduïts a integració digital de continguts. Al Grau de Tècniques d'interacció digital i multimèdia, s'aconsella cursar-la abans del projecte de Mèdia.

Els estudiants d'aquesta assignatura tenen lliure accés al laboratori de programació creativa, on es proposen activitats optatives i es resolen dubtes, inquietuds i incidències tècniques derivades de l'ús de Processing, el llenguatge que s'introdueix a l'assignatura i amb el qual es treballen els conceptes a nivell de codi.

Es recomana haver realitzat l'assignatura de programació abans de cursar aquesta assignatura.

Amunt

En el cas del Grau en Multimèdia, les competències treballades en aquesta assignatures es redacten com:

MM1 - Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC

MM2 - Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l

MM3 - Capacitat per a capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

MM4 - Capacitat per a fer servir de manera adequada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions

MM5 - Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

MM6 - Capacitat per a atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

En el cas de Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia, les competències treballades en l'assignatura queden explicitades de forma similar:

IM1 - Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat (MM2 i MM6)

IM2 - Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional (MM1)

IM3 - Utilitzar els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia (MM1)

IM4 - Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals (MM5)

IM5 - Utilitzar, de manera adequada, els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia. (MM4)

IM6 - Crear, capturar, emmagatzemar, modificar i distribuir continguts i serveis d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composicions del llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles. (MM3)

I té com a objectius, els següents:

- Enregistrar àudio i imatges de forma eficient i eficaç

- Digitalitzar eficientment i eficaç continguts d'àudio i imatge

- Operar de forma digital amb senyals digitals d'àudio i imatge

- Interpretar i modificar informació auditiva de forma freqüencial

 

 

Amunt

L'assignatura està organitzada en tres mòduls:

Mòdul 1: Programació amb contingut digital

Mòdul 2: Àudio digital

Mòdul 3: Imatge digital

 

Amunt

Integració digital de continguts PDF
Integració digital de continguts Web
Vídeo de formats d'arxiu d'imatge Audiovisual
Vídeo de formats d'arxiu de so Audiovisual
Vídeo sobre formats de vídeo Audiovisual
Disseny gràfic XML
Disseny gràfic DAISY
Disseny gràfic EPUB 2.0
Disseny gràfic MOBIPOCKET
Disseny gràfic KARAOKE
Disseny gràfic HTML5
Disseny gràfic PDF
Creació de contingut digital en Processing Web

Amunt

L'assignatura compta amb:

- Materials en suport digital per l'estudi dels continguts desenvolupats a l'assignatura

- Guies d'aprenentatge del programari Audacity

- Recursos addicionals de referència sobre el llenguatge de programación de Processing, tant guies com tutorials, disponibles en línia

- Accés al laboratori de programació creativa, on es poden plantejar dubtes tècnics sobre Processing i accedir a pràctiques i activitats completamente optatives per a qui necessiti o desitgi pràctica adicional

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt