Internet i bases de dades Codi:  20.454    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els professionals del disseny multimèdia tenen la necessitat de conèixer el funcionament de les Xarxes, i més en concret de la Xarxa Internet, de les Bases de Dades amb les que treballen i del treball en equips multidisciplinars, tot adaptant-se a les necessitats del mercat i de la societat.

En aquesta assignatura, Internet i Bases de Dades, es treballaran competències generals, imprescindibles tant en l'àmbit professional com acadèmic,  lligades a avaluar solucions tecnològiques que portin a elaborar, dissenyar i gestionar propostes de projectes multimèdia, tot tenint en compte el codi ètic i aspectes legals en l'entorn de les TIC. A més, per la seva importància en el marc empresarial, es potenciarà el treball en equip en xarxa.

Pel que fa a a competència de treball en equip en xarxa permetrà als membres dels equips arribar a l'assoliment de fites superiors que les que es podrien assolir de forma individual. Tinguem en compte la importància d'aquesta competència en el marc empresarial.

Amb aquesta assignatura es disposarà d'una visió global i introductòria del funcionament de la xarxa Internet i de les Bases de Dades. Es posarà més èmfasi en els aspectes més relacionats amb la titulació i deixant de banda altres més relacionats amb la comunicació des del punt de vista físic i de la teoria del senyal.

L'assignatura Internet i Bases de Dades té un enfocament deductiu; és a dir, a través de l'estudi i treball sobre un cas pràctic s'analitzen conceptes bàsics de Xarxes i de Bases de Dades. Aquest enfocament permet establir conclusions i interpretacions la finalitat de les quals és la comprensió de l'ús eficient de les TIC en la gestió i la presa de decisions empresarials en un marc tecnològic.

L'assignatura es basa en la resolució d'un cas pràctic al llarg del quadrimestre mitjançant treball en petits equips. Els estudiants compartiran un espai de treball en el qual desenvoluparan les activitats de l'assignatura de forma col·laborativa, un tret que considerem molt important per l'aprenentatge i que dona un valor afegit a l'assignatura. Els estudiants mateixos formen el seu grup i aquest ha de treballar sobre l'enunciat d'un cas amb continguts relacionats amb el temari de l'assignatura. El desenvolupament ha de ser col·laboratiu i encara que es donin uns recursos d'estudi, hi poden haver també algunes cerques mínimes en Internet o altres fonts, plantejant una solució coherent i argumentada. No es pot pensar que existeix "la solució" a l'estil d'un exercici de matemàtiques, ja que hi ha diverses solucions possibles, fins i tot amb enfocaments diferenciats, i el professor col·laborador valorarà les diferents alternatives amb uns criteris preestablerts (que s'indicaran com a part de l'enunciat). A vegades la dinàmica de treball de grup és complexa i en aquest sentit és molt important formar un grup cohesionat i amb ganes de treballar des del principi.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del grup d'assignatures obligatòries del Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia.

En general, és convenient cursar-la abans que altres assignatures en les quals es precisin coneixements de Xarxes i Bases de Dades.

Amunt

Els camps professionals en els quals es projecta aquesta assignatura són els propis del Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia.

Qualsevol professional del sector multimèdia és necessari que conegui els conceptes bàsics de Xarxes i Bases de Dades. Entre ells, el de la seva configuració i seguretat, en el marc de la xarxa Internet.  En aquest sentit, aquesta assignatura aporta els conceptes necessaris  per entendre d'una forma pràctica i teòrica el funcionament d'una xarxa TCP/IP.

A més, la realització de projectes multimèdia comportarà disposar d'un perfil professional  amb coneixements tècnics de Xarxes i Bases de Dades, tant de les eines a utilitzar com de l'entorn en el qual es desenvoluparà el projecte.

Els continguts d'aquesta assignatura permeten a l'estudiant adquirir una comprensió de les complexitats de l'ús de les xarxes i les TIC en les organitzacions, el que constituirà un coneixement base per a la selecció de solucions tecnològiques útils per a les organitzacions (empreses, fundacions, etc.) en la seva presa de decisions.

El rol que es demana al grup de treball és similar al d'uns consultors informàtics, que han de fer front a una problemàtica (el cas enunciat) i que han de plantejar les solucions més adients. En funció de cadascun dels lliuraments, les temàtiques seran d'un contingut més empresarial o tècnic, però sempre sobre l'anàlisi o implantació d'un suport tecnològic que doni resposta a la proposta. El que es pretén és un treball multidisciplinari amb un enfocament global de la problemàtica a resoldre.

Aquí cal ressaltar també que els casos són actuals perquè l'estudiant conegui les últimes tendències en Xarxes i Tecnologies de la Informació. Coneixements del tot necessaris en una societat immersa en l'Era Digital i l'Economia Col·laborativa.

Amunt

Per afrontar el seu estudi no es requereixen coneixements previs específics, ja que el seu objectiu és el de dotar a l'estudiant de coneixements sobre el tema de Xarxes i Bases de Dades en un context concret. En aquest sentit, aquesta assignatura aporta els conceptes necessaris per entendre d'una forma pràctica i teòrica el funcionament de les xarxes i de les bases de dades.

Amunt

Pels seus continguts i enfocament, en general, és convenient cursar-la abans que altres assignatures en les quals es precisin coneixements bàsics de Xarxes i Bases de Dades.

L'assignatura ha estat concebuda i dissenyada a partir de l'experiència professional i de la recerca aplicada en casos reals d'ús de Sistemes informàtics en les Organitzacions. Es tracta d'una assignatura totalment aplicada, en la qual no es demana estudiar un material que cal entendre i memoritzar per després respondre unes qüestions en un examen. Es demanarà, al llarg del semestre, que els estudiants estudiïn uns materials per resoldre un cas proper a la realitat i adaptat a les necessitats de l'assignatura. Per a això s'aplicarà una metodologia innovadora basada en el treball en grup amb el suport d'una plataforma col·laborativa a distància. El professor col¿laborador avaluarà tant la qualitat del contingut desenvolupat com el propi treball en grup. Donades aquestes característiques, no hi haurà examen ni prova final escrita.

Recomanacions importants a tenir en compte:

Cal considerar aquesta assignatura diferent. No hi ha examen final i es basa en la resolució d'un cas al llarg del curs. Això obliga a:

 • Treball continu i coordinat amb altres companys/es i
 • Saber o aprendre a treballar en grup.

No es tracta d'una assignatura difícil quant a contingut a assimilar, de fet s'assimila al llarg del treball de resolució del cas, però si laboriosa; cal anar realitzant un conjunt d'activitats;  una individual i quatre en grup, de les quals despistar-se pot portar a quedar-se definitivament perdut.

El material didàctic es centra en la documentació d'un cas, juntament amb informació bàsica sobre conceptes i referències a documents. Per resoldre el cas satisfactòriament és necessari realitzar un estudi acurat dels materials proposats i segurament alguna petita cerca d'informació, amb aprenentatge de nous conceptes, que estaran ben relacionats amb el cas presentat. Aquest és un dels objectius de l'assignatura: desenvolupar l'habilitat per assimilar i destriar la informació útil i necessària per a trobar la millor solució en el seu cas. 

El cas en si no és complex, però cal llegir acuradament els enunciats i comprendre tot el que cal lliurar. La retroalimentació que s'obté de tot el procés (estudi, obtenció i elaboració d'informació, i resolució dels exercicis a través del treball en grup) és molt important. A més, tota pauta que es dóna (instruccions de PACs i professor col·laborador) està orientada a un progrés cognitiu de la pròpia assignatura i això ajuda molt a la realització dels exercicis proposats.

La estructura de l'assignatura facilita a l'estudiant un altra perspectiva per afrontar qüestions acadèmiques i professionals entre els quals cal destacar conceptes que podrien ser desconeguts però al mateix temps molt interessants per a conèixer (p.e., conceptes relacionats amb àmbits com IoT -"Internet of Things", Internet de les coses-,  Blockchain, Data Science, Mindful màrqueting,... en funció del cas), i aprofundir en properes assignatures.

S'utilitzaran diferents eines com les Apps de Google que facilitaran el treball col·laboratiu. No són complexes però caldrà dedicar un temps a comprendre el seu funcionament i utilització adequada.

Per tal de resoldre les PACs grupals, a l'inici del curs, els mateixos estudiants formen grups de treball (de 4 o 5 membres), utilitzant les apps de Google. És molt important fer les activitats de formació de grup el més aviat possible. Ningú es queda sense grup, però els que ha d'acabar formant el professor col·laborador acostumen a tenir més problemes posteriorment i sovint ocasionen insatisfacció a l'estudiant.

Amunt

Les principals competències que l'estudiant ha d'adquirir dins de l'assignatura són les que s'indiquen a continuació:

Competències Generals (CG):

 • CG1 - Treballar en equip en un entorn virtual per a la realització de continguts i aplicacions multimèdia.
 •  CG2 - Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • CG4 - Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats de mercat i de la societat.
 • CG5 - Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en l'entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Competències Específiques (CE):

 • CE4 - Utilitzar, de manera adequada, els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.
 •  CE5 - Crear, capturar, emmagatzemar, modificar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició de llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles.

Resultats del procés de formació i d'aprenentatge

L'assignatura Internet i Bases de Dades, dissenyada d'acord a un nou real decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements o continguts (knowledge)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 

 • K2 - Reconèixer els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia. 
 • K5 - Analitzar i identificar el llenguatge de programació i/o l'eina. amb què s'ha implementat un producte interactiu per poder modificar-lo, millorar-lo i continuar aprenent.

Habilitats o destreses (skills)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 

 • S1 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar productes interactius multimèdia.
 • S3 - Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.
 • S4 - Crear, capturar, emmagatzemar, modificar, publicar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles. 
 • S7 - Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Competències (Competences)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 

 • C2 - Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat. 
 • C3 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 • C5 - Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

Amunt

L'assignatura consta de 5 blocs didàctics, el contingut dels quals es detalla a continuació::

Bloc 1. El model OSI. Capes inferiors, de xarxa, de transport i  capes superiors del model.

Bloc 2. Els conceptes TCP, IP i HTTP. Protocols associats.

Bloc 3. Seguretat en xarxes. Amenaces i vulnerabilitats, mecanismes de prevenció, protocols, eines de seguretat, i organitzacions i estàndards sobre seguretat.

Bloc 4. Fonaments de Bases de Dades. Disseny, emmagatzematge.  Components i accés. Ética i legalitat en l'entorn de les TIC. RGPD, Reglament General de Protecció de Dades.

Bloc 5. SQL. L'entorn SQL i els seus components.

Amunt

Exemples de codi SQL Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
El projecte digital en equip Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
El nivell de transport XML
El nivell de xarxa XML
Les capes superiors del model OSI: sessió, presentació i aplicació XML
Les capes inferiors del model OSI XML
Comunicació a la xarxa Web
Presentacions en línia efectives. Com sintetitzar idees per a un públic en línia Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Introducció a les bases de dades XML
El model relacional i l'àlgebra relacional XML
El llenguatge SQL I XML
Annex XML
Seguretat en xarxes XML
Introducció XML

Amunt

El material principal de suport de l'assignatura són els materials descrits en la secció de Continguts d'aquest pla docent.

L'enunciat del cas pràctic es facilita en format pdf i es troba al repte inicial de l'aula.

A més, la pròpia estructura del material del cas - estructura de reptes que s'han de resoldre conjuntament amb lectures associades i altres fonts d'informació - demostra l'adequació i la utilitat que el material pot tenir per la resolució eficient del cas.

Per a realitzar les tasques de treball en grup s'utilitzaran les eines Google.

A l'inici del semestre, els estudiants trobaran a l'espai (Tauler d') Anuncis un document que explica el procés de treball en equip que s'ha de seguir per desenvolupar el cas. Així com materials complementaris, com un document d'ajuda per a la formació de grups i l'ús de Google Apps, que s'utilitzarà com a eina de treball en grup.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt