Interacció tangible Codi:  20.456    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Interacció tangible és una assignatura que forma part de la matèria d'Interacció del grau, orientada a la experimentació tangible de la interacció en base a sistemes físics com arduino. L'objectiu principal de l'assignatura és que l'estudiant aprengui a desenvolupar petits sistemes digitals en els que el component físic és molt important. Així, ens acostarem al treball amb sensors, servos, motors, pantalles LCD, etc. per a crear projectes d'interacció tangible. Alhora l'assignatura busca formar a l'estudiant en el desenvolupament d'un projecte propi amb una metodologia de treball basada en el design thinking que potencia la fase d'anàlisi i estudi d'un problema per a proposar-ne una solució creativa.

Arduino i els sistemes d'open hardware són essencials en l'entorn tecnològic actual, cada cop tenen més pes en el desenvolupament de nous sistemes digitals, com en el cas de l'Internet de les coses i en projectes relacionats amb la transformació smart de l'entorn (open data + open hardware).

A més a més, l'assignatura obre els seus límits no només a la creació de sistemes útils -en el sentit estricte del terme- sinó també artístics i creatius; per tal d'oferir a l'estudiant diferents camins a escollir per a l'experimentació i l'aprenentatge amb amb Arduino i Processing.

Amunt

Interacció tangible recull l'aprenentatge de les diferents assignatures de la matèria d'Interacció del Grau. És la porta d'entrada a la interacció tangible, com bé exposa el seu títol, en la que busquem transcendir la frontera entre l'entorn digital i l'entorn físic per a buscar una comunicació directe entre els dos entorns. Alhora es posen en joc competències com els fonaments de programació, el disseny de productes i la planificació de projectes digitals.

L'assignatura de Disseny d'Interacció i la d'Interacció Tangible són equivalents; tenen noms diferents en el Grau de Multimèdia i en el Grau en Tècniques d'Interacció i Multimèdia, però és la mateixa assignatura (mateix pla docent i mateix contingut).

20.456 Interacció Tangible | Grau en Tècniques d'Interacció digital i Multimèdia

06.541 Disseny d'Interacció | Grau Multimèdia

Amunt

La Interacció tangible es pot aplicar a diversos camps professionals:

  • Disseny d'escenografies.

  • Instal·lacions comercials de promoció de productes, disseny d'estands de promoció.

  • Disseny de jocs.

  • Interiorisme.

  • Desenvolupament d'aplicacions per mòbils

  • ...

Amunt

El curs es planteja des d'un nivell 0 i no calen coneixements prèvis. La corba d'aprenentatge és bastant ràpida i serà útil sentir familiaritat amb els llenguatges de programació, especialment en javascript. La motivació de l'alumne i la predisposició a descobrir nous fronts, molt més orientats a projectes pràctics, serán crucials per a poder gaudir de l'assignatura.

Aquells alumnes amb coneixements previs de processing o aquells amb coneixements d'electrònica tindrán certament un peu dins l'assingatura.


Amunt

Es altament recomanat cursar primer Interacció Tangible abans que Realitat Virtual.

Amunt

C1: (CG3) Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia

C2: (CE3) Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

C3: (CE6 ) Concebre i elaborar productes interactius multimèdia tenint en compte la narrativa i l'arquitectura de la informació i d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequats

C4: (CE8) Conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i el disseny d'experiència d'usuari de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital

C5: (CB1) Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi

Amunt

Mòdul 1. Introducció.
Mòdul 2. Teclats
Mòdul 3. Dispositius apuntadors
Mòdul 4. Dispositius electrònics (Arduino)
Mòdul 5. Visió artificial
Mòdul 6. Comunicació i tractament de dades.

Galeria de Projectes d'Interacció Tangible

Amunt

Lot Arduino / Lote Arduino Gadget
Galeria de projectes d'interacció tangible Web

Amunt

Podeu consultar els casos d'estudi a la següent url:

https://multimedia.uoc.edu/di

El curs disposa d'un laboratori docent (Laboratori de Programació Creativa) on un consultor resol els dubtes de programació en Processing. Aquest laboratori disposa d'un repositori de recursos i d'una sel·lecció amplia d'enllaços d'interés.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt