Projecte 2. Media Codi:  20.459    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les tecnologies que incorporen diferents tipus de mèdia tenen un impacte majúscul dins la societat actual, fins al punt en que canvien hàbits i costums i, inclús, maneres de relacionar-nos i entendre la vida. La digitalització ha permès incorporar imatges, àudio, vídeo, animacions, interacció i text a gairebé qualsevol aparell que ens envolta. Entendre i ser capaç de manipular informació de mèdia digital és imprescindible per qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a produir, gestionar o manipular informació multimèdia. Addicionalment, aquesta informació viatja per la xarxa i només el vídeo suposa més del 80% del volum de dades que es mouen per Internet. Cal també saber moure's i poder compartir-la a través de la mateixa.

En aquesta assignatura es duu a terme un projecte en el que s'explora la integració de diferents tipus de mèdia, principalment d'àudio d'imatge i de vídeo, a través de diferents tipus d'eines i es publica el resultat a través de la xarxa.

Amunt

Aquesta assignatura pressuposa que l'estudiant ha adquirit les destreses mínimes al llarg de la titulació i que ha fet, o es troba fent, el projecte I. És important que es cursi després de l'assignatura de digitalització de continguts, per poder realitzar un aprofitament màxim del seu contingut.

Amunt

En desenvolupar competències relacionades amb les capacitats tècniques de manipulació d'informació multimèdia, els camps professionals associats són, en realitat, tots aquells on la imatge, el vídeo i l'àudio digital tinguin un paper significatiu. La publicitat, postproducció de vídeo, animació, gestió de continguts a la xarxa, disseny web i fotografia són alguns dels exemples on es treballa la imatge i vídeo digitals i on cal un coneixement tècnic dels mateixos per assolir un nivell de qualitat imprescindible en els resultats obtinguts.

Amunt

És necessari haver adquirit les competències relacionades amb la digitalització de continguts, que són presents a l'assignatura de digitalització de continguts.

Amunt

En aquesta assignatura es duu a terme un projecte en el que s'explora la integració de diferents tipus de mèdia, principalment d'àudio d'imatge i de vídeo, a través de diferents tipus d'eines i es publica el resultat a través de la xarxa. Entre d'altres, s'utilitza el software d'Adobe CC i Processing.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de grau:

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi;
CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
CG2 Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
CG4 Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat.
CE2 Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.
CE5- Crear, capturar, emmagatzemar, modificar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles.
CE6- Concebre i elaborar productes interactius multimèdia tenint en compte la narrativa i l'arquitectura de la informació i d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequats.
CE7- Crear i dissenyar els elements gràfics 2D i 3D i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, les bases del disseny d'interacció i un llenguatge formal.


També presenta els següents objectius específics:
- Integrar els fonaments teòrics i científics, les tècniques i els processos multimèdia en la realització d'un projecte de mèdia
- Ideació i realització d'un producte mèdia digital
- Determinar els objectius, estil gràfic i narratiu d'un projecte de mèdia.
- Determinar els elements gràfics 2D I 3D necessaris per dissenyar un producte de mèdia basat en el navegador web.
- Reconèixer les principals plataformes de distribució broadcast de contingut digital.
- Avaluar la via de transmissió més adequada per a un contingut digital.
- Seleccionar el transport físic més adequat segons el tipus de contingut digital, els costos i les prestacions requerides.

Amunt

L'assignatura està organitzada en la consecució de quatre parts d'un projecte:

1 - La imatge digital

2 - Vídeo en temps real

3 - Àudio i interacció

4 - Plataformes de publicació

Amunt

Vídeo de formats d'arxiu d'imatge Audiovisual
Vídeo de formats d'arxiu de so Audiovisual
Vídeo sobre formats de vídeo Audiovisual
Solucions i plataformes de vídeo streaming en directe Web
Introducció a OBS Studio i al live streaming a YouTube Studio Audiovisual
Tipologia i usos freqüents dels formats d'imatge fixa i vídeo digital a Internet Audiovisual
Introducció a l'àudio digital Web
Introducció a la codificació i compressió de vídeo Web
Introducció a l'àudio digital en HTML5 i JavaScript Web
Visualització, anàlisi i processament d'imatges i vídeo en HTML5 i JavaScript Web
Projecte 2. Media Web

Amunt

L'assignatura compta amb materials en suport web per l'estudi dels continguts desenvolupats en ella, software propietari d'Adobe CC i guies d'aprenentatge dels programes.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt