Projecte 3. Aplicació interactiva Codi:  20.460    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura de Projecte 3 és una assignatura obligatòria pensada per ser cursada en l'etapa final del grau. Per això es pressuposa que l'estudiant ja és competent en gran part dels objectius que el grau persegueix i que és capaç de desenvolupar productes digitals coherents, ben fonamentats i funcionals, atenent a totes les fases que aquests impliquen. En aquesta assignatura l'estudiant afrontarà el repte de desenvolupar un projecte d'aplicació interactiva, seguint tots els passos necessaris per a la consecució tècnica d'un projecte digital multimèdia.

Arribats a aquest punt, és el moment de donar forma a aquella idea que fa temps que us volta pel cap, aquell repte o solució digital a un problema real, aquell projecte que durant els primers semestres del grau heu dibuixat mentalment, o heu començat a desenvolupar en forma d'activitats avaluables. Com resulta evident, no podem desenvolupar grans projectes digitals en una sola assignatura, però sí que podem donar forma al projecte, definint-ne les parts i les fases necessàries per a desenvolupar-lo, i plantejar un desplegament parcial del resultat final.

Podem entendre Projecte 3 com l'avantsala del projecte de final de grau (TFG), un primer acostament a un projecte d'aplicació, o entorn interactiu, que no té perquè acabar aquí; i que pot ser ampliat o completat més endavant. Qualsevol projecte digital té diferents dimensions, diferents parts, funcionalitats, complements, ampliacions possibles, la idea és que partim d'un projecte ambiciós i complet, que definim bé el seu disseny i les fases necessàries per a implementar-lo, i que en desevolupem una part, que ens permeti veure que funciona, que és interessant i que resol el repte que ens havíem plantejat.

Amunt

L'assignatura Projecte 3: Aplicació Interactiva forma part de la matèria de Projectes de l'Grau en tècniques d'interacció digital i multimèdia. En aquesta matèria del grau es treballa fonamentalment amb la metodologia d'aprenentatge per projecte i aprendre fent, buscant una realització pràctica dels coneixements teòrics i procedimentals treballats durant el grau.

Es persegueix integrar els fonaments teòrics i científics, les tècniques i els processos multimèdia a la realització de projectes pràctics que permetin a l'estudiant posar en joc tots els coneixements i les competències adquirides durant el grau. Projecte 3 és l'espai per a seguir desenvolupant aquelles idees que l'estudiant ha plantejat durat els projectes anteriors (I i II) o altres idees que hagi treballat durant les assignatures cursades.

Amunt

Donat el caràcter transversal i avançat de l'assignatura, plantejada per a l'últim curs de la titulació (5 o 6 Semestre), s'espera que l'estudiant hagi cursat i assolit les competències d'assignatures com: Disseny d'interacció,  Disseny d'interfícies, Interacció tangible, Projecte 1. Web HTML i CSS, Fonaments de programació per a multimèdia i Programació web. 

En aquesta assignatura es pressuposa que l'estudiant és capaç de resoldre tècnicament el repte de dur a terme un projecte propi principalment en l'entorn web, però obert a altres àmbits digitals treballats durant el grau. Tanmateix, l'assignatura oferirà els materials necessaris per a dissenyar el projecte, planificar-lo i prototipar-lo; oferint a més a més espais i laboratoris de suport tècnic per a cada una de les tecnologies usades en el seu desenvolupament. 

Amunt

Competències Bàsiques
 • CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Competències Generals
 • CG2 Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • CG4 Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat.
 • CT3 Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
Competències Específiques
 • CE2 Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.
 • CE6 Concebre i elaborar productes interactius multimèdia tenint en compte la narrativa i l'arquitectura de la informació i d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequats.
 • CE8 Conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i el disseny d'experiència d'usuari de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.

Amunt

Com el seu nom indica ens trobem en una assignatura de projecte, per tant, tot el contingut de les activitats avaluables respon a la realització d'un projecte propi de l'estudiant. L'assignatura planteja un repte similar al del Treball de final de Grau, però en menor envergadura, a fi i a bé d'acostar a l'estudiant al repte que suposa realitzar un projecte d'aquestes característiques.

La planificació de les PACs, per tant, respon a les diferents fases necessàries per a dur a terme un projecte digital complet, des de la conceptualització i el disseny, a la implementació i la presentació en públic.

Les activitats avaluables de l'assignatura són les següents:

- PAC1 | Definim un tema de treball i una proposta de projecte           

- PAC2 | Dissenyem el projecte, planifiquem les diferents fases d'implementació i elaborem un prototip         

- PR | Desenvolupem el nostre projecte: Implementació            

- PAC3 | Presentem el projecte al públic general   

En funció de la dinàmica de l'aula és possible que es plantegin algunes activitats opcionals extra, per a complementar el procés d'assoliment de les competències de l'assignatura.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Guia d'aprenentatge de Eloquent JavaScript Web
MDN Web Docs- JavaScript Web
Projecte 3. Aplicació interactiva Web
Prototipat d'un projecte digital PDF
Disseny d'un projecte digital PDF
Presentació d'un projecte PDF
La proposta de projecte: idea, planificació i context PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt