Àudio digital Codi:  20.470    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La música acompanya l'ésser humà des de temps ancestrals. De fet, la capacitat dels homes i les dones en percebre sons ha resultat part essencial de la seva supervivència, desenvolupant i evolucionant un sentit, l'oïda, amb unes capacitats increïbles de captar petites i grans variacions en la pressió de l'aire.
Ha estat difícil enregistrar els sons al llarg de la història. Les partitures han estat un dels pocs mitjans físics per tenir, en certa manera, gravat un so o peça musical. No obstant això, per interpretar-ho calen instruments i persones que els usin. Fins a temps recents no s'ha tingut manera de tenir un emmagatzematge físic i estàtic d'un so, d'una peça musical, que es pogués reproduir sense necessitat de cap ésser humà. Això es va aconseguir amb l'arribada d'equips electrònics i materials i tècniques electromagnètiques, però no ha estat fins fa molt poc, fins a l'aparició del concepte de digitalització i les màquines que ho interpreten (els ordinadors), que no ha estat possible fer una gravació massiva d'informació sonora amb unes capacitats d'edició i manipulació difícilment imaginables fa uns segles. Si, a més, hi afegim la capacitat d'interacció social i de compartició que ofereix la xarxa, les possibilitats augmenten exponencialment.
En aquesta assignatura es treballen competències relacionades amb la creació i l'edició de la informació sonora, passant per comprendre els límits de l'audició humana, per poder crear efectes sonors i bandes musicals que es poden compartir amb altres persones a través de la xarxa.

Amunt

Aquesta assignatura pressuposa que l'estudiant ha adquirit les competències de l'assignatura de digitalització de continguts (o integració digital de continguts), on es tracten les bases de la digitalització de diferents tipus d'informació.
També està relacionada amb l'assignatura de fonaments físics de la multimèdia, on es parla del concepte d'ona, que pot ajudar a entendre conceptes desenvolupats en aquesta assignatura.

Amunt

En desenvolupar competències relacionades amb les capacitats tècniques de creació i edició d'àudio, els camps professionals associats són, de fet, tots aquells on la música i, en general, el so tenen representació significativa. La publicitat, creació musical, postproducció de material audiovisual, animació, gestió de continguts a la xarxa, accessibilitat i disseny web són alguns dels exemples on es treballa el contingut sonor i on cal un coneixement tècnic per aconseguir un nivell de qualitat imprescindible en els resultats obtinguts.

Amunt

Cal haver adquirit les competències relacionades amb la digitalització de continguts, que són presents a l'assignatura del mateix nom (també anomenada integració digital de continguts).

Amunt

La asignatura de audio digital tiene como objetivo entender los conceptos ligados a la edición y creación de audio digital, creación de productos musicales y los procedimientos asociados a su tratamiento y los correspondientes a su publicación digital.
En esta asignatura, el estudiante obtendrá los conocimientos necesarios para crear, analizar, editar y
publicar sonido en la red. Se recomienda haber cursado la asignatura de digitalización de contenidos (o integración digital de contenidos) con anterioridad, la cual trata los principios básicos de digitalización de información.
La asignatura hace uso extensivo de las aplicaciones de Audition y Audacity, con los que se practican los contenidos de la misma aunque no se limita a estas herramientas y el estudiante puede utilizar otra si es su deseo. También se hace uso de aplicaciones colaborativas y abiertas de la red, así como la programación de efectos en el lenguaje de programación Processing a través de la librería Minim.

Amunt

A. Coneixement de la percepció auditiva de la música i la veu humana
B. Capacitat de capturar, emmagatzemar i reproduir informació auditiva de manera eficient i eficaç
C. Capacitat de modificar informació digital per adaptar-la als requisits objectiu
D. Capacitat de generar el contingut auditiu d'una aplicació
E. Capacitat de crear el paisatge sonor d'una aplicació o contingut digital

Amunt

Mòdul 1. Fonaments de psicoacústica musical
Mòdul 2. Tècniques d'edició i processament digital del so
Mòdul 3. Síntesi digital de so
Mòdul 4. Banda sonora. Soundtrack
Mòdul 5. So a la xarxa
Mòdul 6. Creació i publicació dàudio
Mòdul 7. Desenvolupament d'aplicacions d'àudio amb Minim

Amunt

Guia d'Audacity Web
Recursos d'àudio Audiovisual
Tractament i publicació d'àudio. Exercicis Web
Manual d'Audacity Web

Amunt

L'assignatura compta amb materials en suport web per a l'estudi dels continguts desenvolupats, programari propietari d'Adobe CC, Audacity i guies d'aprenentatge d'aquest últim. L'assignatura també compta amb accés al laboratori de programació creativa per donar suport al llenguatge de programació Processing. També s'hi inclou un índex acuradament seleccionat amb recursos oberts que inclouen tutorials de Processing.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt