Desenvolupament web amb gestors de continguts Codi:  20.472    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura es dedica als sistemes de gestió de continguts (CMS o Content Management Systems, en anglès), les aplicacions que ens permeten administrar llocs web complexos, i es divideix en tres parts principals:
  • La primera part es dedica a la revisió dels conceptes teòrics dels sistemes de gestió de continguts: com es defineixen, quines són les seves característiques principals, els seus tipus, les diferents plataformes sobre les quals poden funcionar, els seus requisits ...
  • A continuació tenim dos mòduls de tipus molt més pràctic, en què s'il·lustren els conceptes vistos en el primer, mitjançant dos gestors de continguts molt populars actualment: WordPress i Drupal. S'estudiaran l'administració, el disseny de plantilles, les possibilitats d'estendre les seves funcionalitats a través de recursos existents i les opcions disponibles per afegir noves funcionalitats amb desenvolupaments propis.
Aquesta assignatura s'ofereix també en el grau de Multimèdia amb el nom de Sistemes de Gestió de Continguts i al Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia amb el nom de Desenvolupament Back-end

Amunt

L'assignatura posa en joc molts conceptes i competències que s'han vist al llarg de tot el pla d'estudis del grau de Multimèdia. Per tant, es portaran a la pràctica coneixements adquirits en assignatures com Llenguatges i estàndards web, Programació o Arquitectura de la informació, per citar només tres exemples.

Si bé els gestors de continguts intenten abstreure bastants conceptes per minimitzar al màxim els aspectes tècnics de la creació d'un lloc web complex, és imprescindible un bon coneixement d'HTML i CSS, una base sòlida de programació en PHP (el llenguatge sobre el qual es desenvolupen els dos CMS que veurem en l'assignatura) i uns conceptes clars de bases de dades.

Amunt

L'assignatura, per la seva alta component pràctica i per la seva vigència, és essencial en el camp del disseny i desenvolupament web professional. Encara que és impossible tractar extensament la gran varietat de gestors de contingut existents al mercat, els dos elegits per al treball pràctic, WordPress i Drupal, es troben entre els més populars i, per tant, la seva aplicació directa a la vida professional és molt natural.

Amunt

Com hem dit anteriorment, és imprescindible un bon coneixement d'HTML i CSS, una base sòlida de programació en PHP (el llenguatge sobre el qual es desenvolupen els dos CMS que veurem en l'assignatura) i uns conceptes clars de bases de dades.

Amunt

Les competències assignades a aquesta assignatura són les següents:

CG1 Treballar en equip en un entorn virtual per a la realització de continguts i aplicacions multimèdia.

CG2 Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

CG4 Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats de mercat i de la societat.

CE4 Utilitzar, de manera adequada, els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.

Les competències assignades a aquesta assignatura en el grau de Multimèdia són les següents:

1. Capacitat per utilitzar de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.

2. Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.

3. Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.

4. Capacitat per implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari multimèdia.

5. Capacitat per atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles.

Amunt

  • PAC1. Introducció als gestors de continguts: coneixent el recurs
  • PAC2. Primers passos amb Wordpress: Conceptualització, disseny i planificació del projecte
  • PAC3. Instal·lació, creació i configuració del site: Jerarquia de la informació, continguts, menús, widgets i complements
  • PR. Front-end: Disseny i personalització del "theme". Revisió, correcció i compleció del projecte
  • Activitat Final - Compartim els nostres projectes i els presentem als companys

Amunt

Lectura de materials WordPress.org PDF
1. Gestors de continguts: Introducció a Drupal PDF
4. Introducció a WordPress. Esquema de funcionament PDF
11. Presentació d'un projecte amb WordPress PDF
5. Configuració del servidor i instal·lació de WordPress PDF
8. Ampliació de funcionalitats a Wordpress: Widgets i Plugins PDF
3. Gestors de continguts: Introducció a Pico PDF
10. Creació d'un theme per a WordPress. Part II: Estratègia i construcció PDF
6. Conceptualització i disseny d'un projecte amb WordPress PDF
9. Creació d'un theme per a WordPress. Part I: Estructura i disseny PDF
2. Gestors de continguts: Introducció a Joomla PDF
7. Tipus de continguts i jerarquia de la informació a WordPress PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt