Projectes d'investigació, prevenció i intervenció Codi:  20.558    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Projectes de recerca, prevenció i intervenció és una assignatura pensada perquè l'estudiant dissenyi i estructuri el que serà el seu Treball Final de Grau (TFG), un treball individual de síntesi i reflexió dels coneixements adquirits al llarg del Programa a les assignatures cursades, així com per a posar en pràctica les competències adquirides. Així, a partir de l'elecció d'una temàtica proposada i triada dins de l'aula dins d'un llistat concret, l'objectiu general és que l'alumne vagi treballant la literatura del tema a treballar, la metodologia més apropiada per a dur a terme el futur TFG, i la cerca de les dades més idònies. El resultat final ha de ser la redacció del seu projecte de recerca, a partir del qual desenvoluparà el seu TFG.

Amunt

Aquesta assignatura té una vinculació molt estreta tant amb les assignatures que la precedeixen, com amb l'assignatura que presenta continuïtat amb la present: el treball final de grau (TFG). Si aquest és concebut com un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Grau (i d'aquí la vinculació amb les assignatures cursades), la present assignatura s'entén com l'avantsala en la qual s'ajuda l'alumne a estructurar el tema a treballar, preparar les bases metodològiques del futur treball i escriure el seu projecte de recerca, per a després desenvolupar-lo en el TFG.

Amunt

Aquesta assignatura està vinculada amb la capacitat de l'alumne de fer-se preguntes de recerca, fixar objectius, hipòtesis i donar resposta a tot el seu plantejament. És una assignatura enfocada, de manera clara i intensa, al camp de la recerca criminològica.

Amunt

És fonamental que aquesta assignatura es cursi en els darrers semestres del Grau, atès que requereix que l'alumne posi en pràctica les competències i coneixements adquirits durant tot el temps que ha estat cursant el Grau en Criminologia.

Amunt

És essencial i fonamental que els estudiants que es matriculin d'aquesta assignatura hagin superat prèviament totes les assignatures metodològiques del Grau, i que sigui de les últimes assignatures que cursin.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant assimila les habilitats i competències específiques que li permetran dur a terme el disseny d'un projecte de recerca que es desenvolupi en el seu TFG en el semestre següent. Aquestes habilitats i competències inclouen la formulació de preguntes de recerca, la fixació d'uns objectius i hipòtesis (si s'escauen) concrets i clars, la cerca d'informació, la planificació de l'activitat de recerca, o la capacitat de transmetre els coneixements adquirits de manera escrita i oral entre d’altres.

                 

1.- Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat de recerca de manera òptima.

2.- Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

3.- Capacitat per a estructurar el contingut del treball, formular-se de manera correcta les preguntes de recerca i els objectius del treball a realitzar.

4.- Capacitat per a emprendre, innovar i treballar de manera autònoma responsabilitzant-se del propi aprenentatge i del desenvolupament de la seva activitat.

5.- Capacitat per a buscar i gestionar dades i materials de recerca, considerar les diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals es treballi , avaluar-los de manera crítica i fomentar les conclusions, treballant l'anàlisi crítica i la capacitat de síntesi.

6.- Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació al coneixement disponible.

7.- Capacitat de transmetre els coneixements adquirits de manera escrita i oral

 

Amunt

1.- Com estructurar correctament el tema a treballar? Preguntes de recerca i objectius.

2. Metodologia quantitativa VS metodologia qualitativa.

3. Com i on buscar les dades?

4. L'elaboració del projecte de recerca.

Amunt

A diferència del que succeeix amb la majoria d'assignatures, en Projectes de recerca, prevenció i intervenció, no disposem dels materials docents habituals de la UOC (mòduls), sinó que es compta amb materials extrets dels millors llibres de metodologia de recerca en Criminologia i amb articles acadèmics específics, per la qual cosa no s'elaboraran guies d'estudi per temes. No obstant això, durant el semestre pot oferir-se material complementari per a aprofundir o treballar algun punt en concret.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt