Cartografia Codi:  21.131    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de cartografia és una introducció als conceptes i recursos cartogràfics com a eina de treball per a investigadors de l'àmbit social. L'alumne assolirà els coneixements per poder interpretar mapes, cercar fonts i elaborar un mapa amb les eines lliures disponibles en xarxa. 

Amunt

La cartografia és una eina útil i necessària per complementar la formació dels alumnes del grau d'Història, Geografia i Història de l'Art. Els coneixements adquirits a través d'aquesta assignatura han de permetre a l'alumne/a una correcta lectura i interpretació dels mapes. Aquests continguts els seran d'utilitat per a l'aprofitament d'altres assignatures del grau com són la Geografia urbana o geografia Física. L'alumne matriculat s'iniciarà en les eines disponibles en xarxa per elaborar mapes de manera senzilla i pràctica. De manera complementària l'alumne de l'assignatura rebrà formació dels principals recursos cartogràfics existents i de les escoles històriques cartogràfiques, aspectes importants per tots aquells alumnes amb un perfil més històric.

Amunt

La cartografia afecta tot un ventall de coneixements científics i d'aplicacions tècniques. En particular la geolocalització és un element clau del nou entorn tecnològic actual. Són moltes les professions que tenen els mapes com una eina més de treball i per tant, els hi pot ser útil conèixer els recursos cartogràfics existents, així com saber interpretar correctament un mapa. A mode d'exemple, podem mencionar a arqueòlges, periodistes, enginyers 

Amunt

No es necessiten coneixements previs

Amunt

 

OBJECTIUS

·  Lectura i comprensió de mapes de tot tipus

·  Coneixement dels recursos cartogràfics en xarxa i de les infraestructures de dades espacials (geoportals)

·  Domini dels diversos recursos d'expressió cartogràfica de dades quantitatives i informacions qualitatives

·  Coneixement de les convencions i tradicions cartogràfiques

·  Familiarització amb les fites fonamentals de la història de la cartografia

·  Valoració de la cartografia històrica com a eina d'investigació territorial

·  Capacitat d'anàlisi crític dels mapes

 

COMPETÈNCIES   

Competències bàsiques i generals:

·   Adquirir un domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi i d'interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics

·   Ús i aplicació de recursos en xarxa per a l'àmbit acadèmic i professional

 

Competències específiques:

·   Capacitat de conèixer i aplicar mètodes d'informació geogràfica

Amunt

Mòdul 1. El mapa al llarg de la història

 • Nocions de cartografia històrica
 • El Mapa Topogràfic Nacional a escala 1:50.000

 Mòdul 2. La geodèsia

 • Definició de geodèsia
 • Sistemes de coordenades
 • Recursos

 Mòdul 3. La cartografia

 • Definició de la cartografia
 • La representació del relleu
 • Les distàncies
 • Els nords
 • El pendent
 • Recursos

 Mòdul didàctic 4. La cartografia temàtica

 • El llenguatge del mapa temàtic
 • Mapes temàtics
 • Intervals estadístics
 • Tipografia, toponímia i retolació
 • Recursos

 Mòdul 5. Els sistemes d'informació geogràfica i els recursos cartogràfics en xarxa

 • Introducció als sistemes d'informació geogràfica
 • Recursos de cartografia en xarxa

Amunt

Elaboración de un mapa temático Audiovisual
El mapa al llarg de la història XML
El mapa al llarg de la història DAISY
El mapa al llarg de la història EPUB 2.0
El mapa al llarg de la història MOBIPOCKET
El mapa al llarg de la història HTML5
El mapa al llarg de la història PDF
La geodèsia XML
La geodèsia DAISY
La geodèsia EPUB 2.0
La geodèsia MOBIPOCKET
La geodèsia HTML5
La geodèsia PDF
La cartografia XML
La cartografia DAISY
La cartografia EPUB 2.0
La cartografia MOBIPOCKET
La cartografia HTML5
La cartografia PDF
La cartografia temàtica XML
La cartografia temàtica DAISY
La cartografia temàtica EPUB 2.0
La cartografia temàtica MOBIPOCKET
La cartografia temàtica HTML5
La cartografia temàtica PDF
Els sistemes d'informació geogràfica i els recursos cartogràfics en xarxa XML
Els sistemes d'informació geogràfica i els recursos cartogràfics en xarxa DAISY
Els sistemes d'informació geogràfica i els recursos cartogràfics en xarxa EPUB 2.0
Els sistemes d'informació geogràfica i els recursos cartogràfics en xarxa MOBIPOCKET
Els sistemes d'informació geogràfica i els recursos cartogràfics en xarxa HTML5
Els sistemes d'informació geogràfica i els recursos cartogràfics en xarxa PDF

Amunt

Cada mòdul disposarà de material didàctic digital elaborat pels professors. També es faciliten documentals elaborats per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya com a reforç. Per la darrera PAC de l'assignatura, l'alumne/a compta amb un tutorial per a l'elaboració d'un mapa. 

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt