Història de la música Codi:  21.139    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El programa de l'assignatura d'Història de la música explora els diversos estils de la música occidental des de l'Edat Mitjana fins al present, així com la interacció de la música europea amb les músiques d'altres continents dins dels contextos històrics i culturals. Els temes a tractar inclouen aspectes bàsics de la tècnica musical, música instrumental i vocal, música per a banda sonora i noves tecnologies aplicades a la música.

L'assignatura té un important component pràctic amb l'audició i anàlisi de les obres musicals i les escoles d'interpretació.

Amunt

L'assignatura d'Història de la Música és una excel·lent preparació útil per a la pràctica d'una varietat de professions, com ara periodisme i ciències de la informació, gestió i treballs relacionats amb les indústries culturals i l'ensenyament, a més de les òbvies relacionades amb la música.

Amunt

L'assignatura no requereix coneixements previs. La bibliografia recomanada en anglès no serà imprescindible per a la superació de l'assignatura

Amunt

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

 • Desenvolupar una ment crítica auditiva
 • Capacitat d'analitzar críticament una varietat d'estils musicals
 • Coneixement dels contextos socials de la música, la seva creació i difusió
 • Adquisició de conceptes bàsics per comprendre la sintaxi de la música
 • Coneixement de diferents aspectes de la indústria musical actual

Competències bàsiques

 • Coneixement crític del fenomen musical dins dels processos històrics i la seva evolució dins de contextos socials.
 • Conèixer les tendències historiogràfiques més recents i la seva influència en la recepció de les diverses manifestacions musicals. ¿
 • Adquirir eines bàsiques d'anàlisi auditiu
 • Adquirir eines bàsiques d'investigació musical

Competències específiques

 • Comprendre, identificar i analitzar el repertori musical, els seu creadors  i intèrprets dins dels processos històrics i socials adients
 • Escolta analítica i avaluació crítica de la música

Amunt

Tema 1: Fonaments de la música: del Llibre Vermell (s. XIV) a la cançó d'autor (s. XXI)

 • Elements de la música
 • Monodia vs. Polifonia
 • La repetició i les formes musicals
 • Organologia

 

Tema 2: Entremesos, intermezzi, òpera i òpera bufa: la revolució de la música instrumental

 • Teatre, música i dansa: topoi
 • De l'antic al nou règim: Haydn un estudi de cas
 • El 'classicisme' i la historiografía de la música
 • El rol dels instruments de teclat com a difusors de repertori

 

Tema 3: Fin-de-siècle : nacionalisme, neoclassicisme, impressionisme, modernisme

 • La construcció dels nacionalismes: de Carmen a  El Amor Brujo
 • Les fires internacionals de París i de Barcelona difusores d'un nou repertori
 • Els ballets russos de Diaghilev i el Modernisme: Falla, Picasso, Stravinsky.

 

Tema 4: Música i cinema. Reflexions sobre el rol de música a la societat actual

 • Herències i convencions per a una nova tecnologia
 • La funció de la banda sonora: diferents conceptes
 • La banda sonora com a difusora de música d'atvanguarda
 • Recursos i noves tecnologies
 • El mercat de la música
 • L'educació musical i la música a l'educació

Amunt

La construcció dels nacionalismes musicals Audiovisual
Música clàssica entre els dos segles (XX-XXI) Audiovisual
Educant amb música al segle XXI Audiovisual
Humanitats digitals. El llegat Ricard Viñes (1875 - 1943) Audiovisual
Compositores catalanes modernistes Audiovisual
Primitivisme a la Belle Époque: Stravinsky i Falla Audiovisual
Paisatges sonors de Barcelona Audiovisual
Converses musicals en el Tecnocè: música dispersa, música global Audiovisual
Adaptacions de Carmen al segle XX: des del music-hall fins al cinema Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt