Ordenació del territori Codi:  21.144    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura parteix d’una concepció àmplia de l’ordenació del territori, que inclou el conjunt d’espais urbans i rurals des d’una perspectiva històrica.

S’han elaborat materials didàctics específics per a la realització d’exercicis en Sistemes d’Informació Geogràfica per utilitzar de forma crítica bases de dades simples.

Es demanarà a l’estudiant que realitzi exercicis simulant encàrrecs professionals sobre diferents casuístiques en l’àmbit de l’ordenació del territori, amb un ampli marge de decisió sobre les temàtiques a tractar en els treballs individuals.

Amunt

"Ordenació del Territori" permetrà debatre aspectes d'actualitat al Forum. Segur que són rellevants l'eix mediterrani de transport a Espanya i la competència entre aeroports: ampliació de El Prat- Barcelona, en relació a Madrid i a Milà. 

Al llarg del curs aniran sorgint notícies que el professor i els estudiants podran anar suggerint per posar-los en comú.

El treball en cada Repte es basarà en lectures, videos especialitzats i obtindreu també formació per utilitzar eines cartogràfiques on-line, com Instamaps.

Amunt

Objectius
 • Conèixer les teories, principals disposicions i pràctiques de l'ordenació del territori a Espanya i a Catalunya.
 • Dominar els instruments i tècniques relatives a l'ordenació del territori a Espanya i a Catalunya.
 • Comprendre les fases i metodologies principals d'elaboració del planejament territorial.
 • Integrar els aspectes del patrimoni material, actual i històric, en l'ordenació del territori.

Competències
Competències bàsiques i generals
 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres.
 • Conèixer les últimes polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible.
Competències transversals
 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera.
Competències específiques
 • Analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics
 • Analitzar, organitzar i orientar l'estudiant cap a l'activitat professional sobretot en temes de territori i medi ambient.

Amunt

 1. L'ordenació del territori: conceptes, objectius i plans.
 2. Utilització d'Instamaps en la gestió de l'ordenació.
 3. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori a Espanya: competències i regulacions; evolució de la Llei del Sòl des de 1956.
 4. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori a Catalunya.
 5. Continguts d'un Pla d'Ordenació Territorial i Urbana segons escala.
 6. Ordenació de territoris vulnerables.
 7. Planejament urbà.

Amunt

Urbanisme i factors d'expansió urbana XML
Urbanisme i factors d'expansió urbana DAISY
Urbanisme i factors d'expansió urbana EPUB 2.0
Urbanisme i factors d'expansió urbana MOBIPOCKET
Urbanisme i factors d'expansió urbana HTML5
Urbanisme i factors d'expansió urbana PDF
Patrimoni i ordenació del territori XML
Patrimoni i ordenació del territori DAISY
Patrimoni i ordenació del territori EPUB 2.0
Patrimoni i ordenació del territori MOBIPOCKET
Patrimoni i ordenació del territori HTML5
Patrimoni i ordenació del territori PDF
Intermodalitat urbana XML
Intermodalitat urbana DAISY
Intermodalitat urbana EPUB 2.0
Intermodalitat urbana MOBIPOCKET
Intermodalitat urbana HTML5
Intermodalitat urbana PDF
Cartografia digital - Instamaps XML
Cartografia digital - Instamaps DAISY
Cartografia digital - Instamaps EPUB 2.0
Cartografia digital - Instamaps MOBIPOCKET
Cartografia digital - Instamaps HTML5
Cartografia digital - Instamaps PDF
La planificación infraestructural del territorio XML

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt