Museologia i espais expositius Codi:  21.151    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Els museus que podem visitar actualment, en la majoria dels casos, disten molt d’aquells que es van obrir per primer cop al públic a mitjans del S. XIX; fruit d’unes col·leccions amassades per part de l’aristocràcia, l’església i la burgesia, i impulsats per les idees de progrés i modernitat derivades de la il·lustració. La cultura material que conformen les col·leccions dels museus construeixen en cada moment de la seva trajectòria relats i narracions que obeeixen o es poden alinear amb ulteriors propòsits polítics, socials, culturals i econòmics. 

Aquests relats i successives narratives es conformen a partir dels artefactes i objectes que constitueixen les col·leccions dels museus que s’articulen en exposicions a l’hora de comunicar els seus missatges als públics. 

En aquest context, des de l’assignatura s’estudiarà com es constitueixen les col·leccions i els elements que se’n deriven (adquisició, conservació, estudi i difusió), així com es construeix els relats i el valor simbòlic i social associat als objectes dels museu; què constitueix patrimoni i què ens explica com a societat. Mirarem als diferents tipus de museu segons la seva col·lecció (ciències naturals, art, història,...), com han evolucionat en la seva relació amb el públic i de per què i de quina manera els museus han incorporat paulatinament adjectius i categories tals com “educatius”, “inclusius” o “socials”. 

En definitiva, s'analitzarà la institució museogràfica des d'una mirada transversal que vol insistir en el nou paper del museu com a servei públic que afavoreix la creació d'opinió crítica, la participació i l'accessibilitat.

Amunt

Objectius acadèmics de l’assignatura

Adquirir els coneixements bàsics sobre el concepte de museu i patrimoni, amb un recorregut per les diferents tipologies.
 • Adquirir els coneixements bàsics pel que fa a les diferents funcions dels museus:
  • adquisició
  • conservació
  • recerca i documentació
  • exposició
  • comunicació
  • educació
 • Analitzar la institució museística i la seva gestió com un recurs cultural, turístic, social i educatiu.
 • Conèixer els conceptes bàsics sobre museografia i les noves tendències tecnològiques
 • Conèixer la legislació sobre museus, així com els organismes més importants que s'ocupen d'aquests aspectes i les darreres reflexions al voltants dels models de museus
 • Adquirir formació professional per poder optar a llocs especialitzats en museus, institucions patrimonials, empreses públiques i/o privades de gestió cultural.
Competències significatives
 • Conèixer l’evolució de les tendències museològiques i de gestió del patrimoni a nivell internacional, nacional i local.
 • Identificar i avaluar les principals institucions públiques i privades relatives al patrimoni cultural a nivell local, estatal i internacional.
 • identificar els actors implicats en els processos patrimonials.
 • Iniciar-se en el disseny de projectes museogràfics que contemplin l'equilibri entre la conservació de l'element, les necessitats del públic, la missió i la viabilitat del projecte.
 • Incorporar les noves tecnologies en el planejament de projectes, en el seu desenvolupament i en la seva difusió.
 • Dinamitzar i moderar models de participació ciutadana.
 • Desenvolupar projectes didàctics que afavoreixin el retorn social de les inversions en museus i patrimoni.
 • Conèixer i desenvolupar models sostenibles que garanteixin l'accessibilitat (física, intel·lectual, cultural) a la cultura.
 • Comunicar i treballar en equips interdisciplinaris en l'àmbit de la museografia i la gestió del patrimoni.

Amunt

UNITAT 1: MARC CONCEPTUAL

 • Origen i història del col·leccionisme i del museu
 • Definicions i missió dels museus. La nova museologia
 • Tipologies de museus
 • Marc legislatiu
 • Estructures organitzatives i de gestió

UNITAT 2: L'OBJECTE. Funcions del museu i gestió de col·leccions

 • Funcions i àrees de treball dels museus
 • Què conservem? Com es construeixen les col·leccions?
 • Documentació i recerca
 • Conservació i restauració

UNITAT 3: EL SUBJECTE. Funcions del museu i gestió de públics

 • Accessibilitats del museu i equipaments patrimonials: accessibilitat física i accessibilitat cognitiva
 • Coneixent els nostres públics. Una assignatura pendent? Estudis de públics
 • El museu com a recurs educatiu

UNITAT 4: EL MISSATGE. Funcions del museu i gestió de continguts

 • La gestió de programes: recerca, exposicions, activitats educatives, difusió i estratègia digital
 • Les exposicions: la construcció de nous relats, exposicions accessibles i inclusives
 • La introducció de les TIC com a eina de comunicació i difusió: la museografia interactiva o tecnològica
 • La dimensió didàctica del museu: la museografia didàctica El museu és una escola.
 • Nous conceptes: museus socials i feministes

Amunt

La dimensió social dels museus del segle XXI Audiovisual
Museologia tecnològica i estratègia digital Audiovisual

Amunt

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer la diversitat i riquesa d'institucions museístiques existents segons antecedents històrics, col·leccions i funcionalitats. 
 • Valorar els canvis que s'estan operant en el si de les institucions museístiques, en particular les d'art contemporani.
 • Dominar els conceptes, estructures i mètodes de treball de les organitzacions patrimonials.
 • Establir les bases de l'estructura i organització de les institucions i dels seus models de gestió.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt