Fonaments d'intel·ligència de negoci Codi:  B0.475    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El treball final de màster (TFM) és un exercici individual i de caràcter professional o acadèmic que sintetitza els coneixements i competències adquirits al llarg de tot el màster.

Aquest treball es realitza sota la supervisió d'un professor col·laborador docent, que actua com a director del treball.

El resultat final del treball final consta dels següents elements:
 • Una memòria, que documenta el treball realitzat.
 • Un producte, que variarà segons el tipus de treball (aplicació, disseny, estudi, etc.).
 • Una presentació, que resumeix els resultats obtinguts i el desenvolupament de la feina.
 • Un informe d'autoavaluació.

La càrrega de treball d'aquesta assignatura és de 12 ECTS, és a dir, 300 hores de treball per a l'estudiant.

Amunt

El treball final de màster és una assignatura obligatòria i de caràcter finalista. És el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'alumne durant els seus estudis de Màster, i és en ell on l'alumne té oportunitat de fer convergir els coneixements adquirits.

Amunt

El treball requereix desenvolupar i aplicar competències de gran aplicació en el dia a dia de l'àmbit professional i acadèmic: planificació, gestió del temps, automotivació, iniciativa, etc.

El camp professional o acadèmic concret relacionat amb aquest treball final, tot i que dependrà de la línia concreta, pot incloure els següents ítems:
 • Analistes i / o programadors de sistemes que requereixin l'ús de dades massius
 • Científics de dades que hagin de treballar en entorns de dades massius
 • Càrrecs de direcció i / o consultoria de projectes basats en sistemes Big Data

Amunt

No només es requereix de l'alumne que utilitzi els coneixements adquirits en el Màster, sinó que se l'anima a que vagi més enllà del temari estudiat en les assignatures, aportant coneixements addicionals a partir d'altres estudis, adquirits per altres vies o aquells assolits durant el TFM.

Tot i que els coneixements previs concrets necessaris depenen de l'àrea temàtica del treball final triat, en general, els treballs d'aquesta àrea requereixen:
 • Coneixements avançats d'anàlisi estadística. En aquest cas, cal haver cursat i superat l'assignatura "Estadística avançada".
 • Coneixements avançats d'algoritmes de mineria de dades i machine learning. És a dir, haver cursat i superat l'assignatura "Models avançats de mineria de dades".
 • Coneixements d'algoritmes d'aprenentatge automàtic en entorns de dades massius. En aquest cas, es demana haver cursat i superat l'assignatura "Anàlisi de dades en entorns Big Data".

Amunt

Es recomana llegir amb antelació i deteniment el pla docent de l'assignatura per assegurar-se que es compleixen tots els requisits i recomanacions necessaris. Tenint en compte les peculiaritats del TFM i el seu pes curricular, és molt recomanable que l'alumne realitzi les "Tasques prèvies a la matrícula" durant les setmanes prèvies a la seva matriculació.

Tasques prèvies a la matrícula per a l'alumne

Llegir amb deteniment el pla docent d'aquesta àrea de TFM i consultar els dubtes amb el professor responsable i / o tutor.

Requisits de matrícula

El TFM es cursarà al final de la titulació. Per tant, per a poder matricular-se, és imprescindible que l'estudiant tingui superats, reconeguts o estigui cursant els 48 ECTS del programa corresponents a les assignatures obligatòries i optatives.

Cal tenir en compte, però, que es tracta d'una assignatura de 12 crèdits i que per tant, comporta una càrrega de treball de 300 hores.

Amunt

El TFM exigeix ​​a l'estudiant complir una sèrie d'objectius, i posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l'estudiant per utilitzar tant les competències bàsiques, generals i transversals com les específiques del Màster.

Competències bàsiques i generals:
 • CB1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB5- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1- Capacitat per extreure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG2- Capacitat per aplicar coneixements de ciència de dades amb l'objectiu de resoldre problemes relacionats amb la presa de decisions en diferents entorns, tant coneguts com a nous.
 • CG3- Capacitat per presentar els resultats obtinguts de l'anàlisi de les dades de forma eficient i atractiva.
 • CG4- Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la ciència de dades.
Competències transversals:
 • CT1- Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de forma independent.
 • CT2- Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • CT3- Capacitat per proposar solucions innovadores i prendre decisions.
 • CT5- Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi, la síntesi i l'exposició de resultats.

Competències específiques:
Les competències específiques del Treball Final de Màster depenen de la temàtica concreta en què es contextualitzi el projecte. No obstant això, en tots els casos es treballaran les següents competències específiques:
 • CE13- Capacitat d'analitzar un problema de ciència de dades i ser capaç d'identificar i definir els requeriments apropiats per resoldre-ho.
 • CE14- Capacitat de presentar i defensar un treball en l'àmbit de la ciència de les dades davant un públic expert.

Amunt

En el Treball Final de Màster es posaran en pràctica i s'aprofundirà en les competències generals del màster mitjançant l'elaboració d'un treball escrit. Així mateix, durant l'elaboració d'aquest treball s'intentarà fomentar el desenvolupament de competències similars a les de la pràctica professional. De la mateixa manera, cal ressaltar que es farà especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la planificació, seguiment, recerca d'informació, habilitats comunicatives, el seu impacte en el món real, anàlisi econòmica, etc. Finalment, és important destacar que en funció de la temàtica del Treball Final de Màster, l'estudiant aprofundirà els seus coneixements en les competències relacionades amb aquesta temàtica.

En l'àrea de "Big Data Analytics" es proposen treballs relacionats amb l'anàlisi i explotació de dades massius, generalment per construir models predictius a partir de conjunts de dades de qualsevol àmbit de coneixement. En aquest sentit, les temàtiques o problemes tractats en aquesta àrea no estan restringits a un conjunt de dominis concrets, i poden abastar qualsevol domini existent.

A tall d'exemple, indiquem algunes línies que hem desenvolupat en el passat en aquesta àrea de TFM:

 • Desenvolupament d'un model predictiu sobre reclamacions d'una companyia d'assegurances: El treball consisteix en el desenvolupament d'un model predictiu sobre les reclamacions d'una companyia d'assegurances, emprant les dades la plataforma Kaggle "Porto Seguro's Safe Driver Prediction", que tracta de predir si els clients de la companyia d'assegurances van a realitzar una reclamació en el futur. La finalitat del treball consisteix a resoldre un problema de predicció real amb un volum de dades considerable i aplicar les tècniques predictives que més èxits estan recollint en les competicions de Machine Learning. A més, es pretén realitzar una anàlisi exhaustiva de les variables, així com aplicar diferents mètodes de pre-processament i reducció de la dimensionalitat per preparar les dades de forma òptima per al seu posterior ús en els algoritmes predictius.

Nota: les línies concretes s'exposaran abans de l'inici del semestre. Les línies poden canviar cada semestre. Per tant, aquestes línies són només a títol d'exemple. En cap cas hi ha el compromís de mantenir aquestes línies actives durant el semestre en curs.

Amunt

Material Suport
Espacio de recursos de ciencia de datos Web
Introducción a Power BI Audiovisual
Empezando con Power BI Audiovisual
Power Query I Audiovisual
Power Query II Audiovisual
Modelado dimensional Audiovisual
DAX I: Introducción, funciones de agregación y tabla de fechas Audiovisual
DAX II: Funciones de filtro II, lógicas y de tabla. Inteligencia de tiempo Audiovisual
Presentación de datos en Power BI Audiovisual
Técnicas de visualización de datos en Power BI Audiovisual
Introducción a Power BI Audiovisual

Amunt

L'estudiant ha de desenvolupar el treball seguint les indicacions del seu tutor de l'assignatura durant el semestre i complint els requisits de les successives entregues que se li aniran plantejant al llarg de l'assignatura.

Durant el curs, l'estudiant ha de realitzar el treball de forma individual (excepte en el cas que s'hagi acordat el contrari a l'inici del semestre) amb l'únic suport del tutor assignat i del suport puntual que li puguin oferir companys de l'aula, sempre sota la supervisió del tutor.

En el cas dels treballs final que es realitzin en una empresa o en una altra organització, caldrà avisar al tutor a l'inici de l'assignatura per gestionar i signar els convenis estudiant-empresa-universitat que siguin necessaris. Aquests convenis, entre d'altres objectius, serveixen per establir les condicions de propietat intel·lectual i industrial del resultat del treball de l'estudiant. Cada cas concret serà analitzat i les condicions per a la realització del treball seran estipulades per l'equip docent.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Model d'avaluació Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). En cas de no superar l'AC, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura. Per aprovar l'assignatura és un requisit imprescindible aprovar les PACs 3, 4 i 5 (nota igual o superior a C +). En el cas de no aprovar-les, no es podrà aprovar l'assignatura.
Instruments d'avaluació Els instruments per avaluar el treball de l'estudiant són les Proves d'Avaluació Continuada (PACs). Les PACs estan dissenyades perquè l'estudiant vagi fent el treball final de manera progressiva.
Criteris de qualificacióEls criteris d'avaluació inclouen les competències estipulades en el pla docent. L'estudiant ha de tenir especialment present que, per a la seva avaluació, es tindrà en compte el seu nivell de participació a l'aula i que el seguiment del seu procés de treball és clau en el context de l'AC.Serà el tutor de l'assignatura, amb suport de l'equip docent, el que realitzi l'avaluació contínua. El pes de cada PAC dins el AC és el següent:

 • PAC 1: 5%
 • PAC 2: 15%
 • PAC 3: 20%
 • PAC 4: 40%
 • PAC 5: 20%

Una qualificació "N" (= No Presentat) en una PAC serà considerada a nivell numèric com un zero (= 0). La nota d'AC serà una N (= No Presentat) quan només s'hagin presentat, com a màxim, les dues primeres PACs (o cap d'elles), en cas contrari, la nota d'aC serà el resultat d'aplicar els pesos anteriorment citats. La nota d'AC també serà el resultat d'aplicar els pesos esmentats quan la nota de la PAC 3, 4 o 5 sigui inferior a C +.

Amunt

Un cop lliurades les cinc PACs (i sempre que les notes de les PACs 3, 4 i 5 siguin iguals o superiors a C +), l'estudiant defensarà obligatòriament el seu treball virtualment davant un tribunal. Si no defensa el treball davant del tribunal, llavors l'assignatura tindrà una nota de N (= No Presentat).

La composició del tribunal serà decidida pel professor responsable de l'assignatura i constarà com a mínim del professor responsable de l'assignatura i del tutor assignat a l'estudiant.

La nota final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'AC. No obstant això, és possible que el tribunal decideixi assignar una nota diferent a l'obtinguda en l'AC després de valorar aspectes com el progrés de l'estudiant durant el semestre, el producte final, la defensa realitzada, etc.

En cas que l'estudiant vulgui recórrer la nota final, aquest ha de notificar el seu desacord abans de 48 hores a comptar de la publicació de la nota al tutor de l'assignatura. L'equip docent conformarà un nou tribunal format per dos professors responsables de dues assignatures diferents pertanyents a l'itinerari que ha cursat l'estudiant, més l'responsable de l'equip docent de l'àrea a què pertany el treball final. La nova nota pot ser superior o inferior a la prèvia i serà inapel·lable. Tot el procés d'apel·lació es regirà per la normativa acadèmica.

Un cop finalitzada la defensa davant del tribunal i quan el tutor ho comuniqui, l'estudiant haurà de publicar el seu treball final en el Repositori Institucional de la UOC, l'O2. L'objectiu és que el treball final pugui ser consultat i descarregat lliurement amb finalitat docent i de divulgació (a menys que l'autor manifesti explícitament el seu caràcter confidencial, en aquest cas només es publicaria una versió reduïda de la memòria del treball final).

Amunt