Direcció responsable de persones Codi:  M1.262    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura “Direcció responsable de persones” us permetrà vincular la direcció de recursos humans amb la sostenibilitat organitzativa i la responsabilitat social. Una de les responsabilitats socials primàries per a una empresa és oferir una feina digna en què els treballadors puguin desenvolupar-se a nivell humà i professional. I la direcció de persones té un paper fonamental en lestabliment de polítiques, estratègies i pràctiques que fomentin el benestar laboral i la qualitat del treball. Des d'aquesta perspectiva, l'assignatura se centra en l'anàlisi i el disseny de polítiques estratègiques i pràctiques de recursos humans que tenen un efecte positiu en la sostenibilitat organitzativa, principalment en l'impuls de la igualtat de gènere, en combatre la discriminació i fomentar la inclusió, en la conciliació de la vida laboral i familiar, i en la promoció de canals de formació i aprenentatge permanent, entre d'altres.

Analitzarem què significa gestió sostenible de RH, com són les organitzacions que més l'afavoreixen; identificarem el paper de la cultura organitzativa per fomentar la igualtat i perquè les persones se sentin valorades i motivades per líders que actuen com a model de referència de valors i principis ètics; i prendrem consciència de la responsabilitat de la direcció de persones en la gestió de la carrera professional de cadascun dels membres de lorganització. L'assignatura s'estructura al voltant dels eixos següents: 

 • Aspectes que regeixen el funcionament de les organitzacions i que serveixen de base a la vostra estratègia responsable.
 • Polítiques estratègiques de la Direcció de Persones i com aquestes poden alinear-se amb la responsabilitat social.
 • El desenvolupament de competències com a pràctica per a la sostenibilitat organitzativa.
 • La gestió de la diversitat.
 • Estratègies pràctiques per diagnosticar i executar plans digualtat. 

Amunt

Assignatura optativa del pla d'estudis del Màster U. en Direcció i Gestió de Recursos Humans. També forma part del Pla d'Estudis de Màster U. en Sostenibilitat i responsabilitat social.

Amunt

Competències transversals 

 • CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals. 

Competències específiques 

 • CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.
 • CE2- Establir l'estratègia d'recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar el impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals.

 

Resultats d'aprenentatge

 • Identificar les dimensions principals de la responsabilitat social corporativa (RSC) i la seva implicació en els RH.
 • Analitzar els comportaments socialment responsables en una empresa.
 • Investigar les pràctiques de recursos humans i d'organització del treball per a empreses socialment responsables.
 • Conèixer els instruments principals d'articulació pràctica de la RSC i valorar els efectes de l'RSC en el sistema de relacions laborals.
 • Connectar la RSC amb la normativa legal i convencional .
 • Identificar les dimensions principals d'una bona gestió de recursos humans, amb objectius no només econòmics, i la seva implicació en els RH.
 • Plantejar accions per donar resposta a les necessitats detectades en les organitzacions i determinats col·lectius, i millorar les oportunitats de les persones per desenvolupar-se laboralment.
 • Abordar globalment i reflexionar sobre les dimensions i factors que conflueixen en l'ocupabilitat.
 • Valorar la implicació dels empleats en el propi aprenentatge permanent i al desenvolupament professional.
 • Analitzar l'ocupabilitat, per, de cara a un futur, ser capaç d'avaluar i poder reconèixer als treballadors
 • Diagnosticar l'entorn productiu, laboral i social analitzant críticament les característiques, requeriments i oportunitats.
 • Analitzar l'evolució de les estructures empresarials i de les pràctiques de recursos humans i la seva incidència en els requeriments competencials i oportunitats de les persones.
 • Conscienciar sobre els prejudicis i estereotips socials, i on i com es produeixen i retroalimenten les iniquitats.
 • Reflexionar sobre el compromís d'impulsar la igualtat de gènere a partir de les polítiques de direcció de persones.
 • Analitzar la situació de partida d'homes i dones valorant els factors objectius i subjectius que incideixen en la inserció, el desenvolupament professional i en la millora de la qualitat del treball.
 • Utilitzar els indicadors adequats per fer el diagnòstic de la situació en diferents àmbits de la gestió de recursos humans.
 • Desenvolupar estratègies per diagnosticar i executar plans d'igualtat.
 • Analitzar els diferents aspectes de la gestió de les organitzacions, principalment, dels recursos humans, que afavoreixen la igualtat de gènere.

Amunt

Gestió sostenible dels RH

 • Responsabilitat social de les empreses: perspectiva jurídica:
 • Las dimensiones interna i externa de la RSC.
 •  Anàlisi dels principals instruments d'articulació pràctica de la RSC.
 • Efectes de la RSC en el sistema de relacions laborals.

RSC i polítiques estratègiques de la Direcció de persones: Una perspectiva psicosocial

 •  Compromís social i management responsable
 • La implicació de la Direcció de persones en la RSC
 • Cap a les persones: l'organització intel·ligent.
 • Eines per a l'avaluació del funcionament dels sistemes de l'empresa.
 • La  direcció estratègica i les Pràctiques de Recursos Humans.
 • La Direcció per Objectius i la Direcció per Valors: una metodologia en la gestió de persones.
 • Empreses socials

Gestió d'RH, qualitat del treball i ocupabilitat

 • Benestar ocupacional.
 • Noves dimensions del treball: la qualitat de l'ocupació i condicionants d'exclusió del mercat de  treball.
 • La reformulació organitzativa i les noves pràctiques de RRHH.
 • Competències professionals i projecte professional.

El desenvolupament de competències com a pràctica de responsabilitat social empresarial  

 • Concepte, descripció, desenvolupament i classificació de competències
 • Competències i intel·ligència emocional
 • Desenvolupament de competències en col·lectius vulnerables
 • Mètriques i sistemes dinformació. 

Gestió de la diversitat a les organitzacions 

 • Introducció a la diversitat a les organitzacions
 • Gestió estratègica de la diversitat
 • El lideratge davant la diversitat
 • Expressions de la diversitat
 • Edat i gènere al mercat laboral
 • Origen etnocultural
 • Discapacitat
 • Diversitat LGTBI
 • Diversitat religiosa

Com traslladat la igualtat a l'empresa

 •  Responsabilitat social i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 •  Igualtat d'oportunitats en altres col·lectius.
 • El pla d'igualtat.
 •  Àmbits d'anàlisi, diagnòstic i disseny d'un pla d'igualtat.

Amunt

Amunt


Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt