Sistemes i eines de gestió responsable Codi:  M6.307    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura presenta les eines i sistemes de gestió de responsabilitat social que poden desenvolupar els estudiants en el context organitzatiu amb la finalitat de realitzar una gestió sostenible en termes econòmics, socials i mediambientals.

L'assignatura permet en l'exercici professional desenvolupar una estratègia que compatibilitzi els fins que les organitzacions especifiquin en la seva missió i visió, amb la utilització d'instruments de gestió ètics i socialment responsables. Aporta les eines per a integrar els sistemes i aprofitar els avantatges de la seva sinergia.

Amunt

L'assignatura Sistemes i eines de gestió responsables forma part del bloc obligatori de matèries del Màster en RSC (programa en extinció) i del Màster en sostenibilitat i gestió de la responsabilitat social.

Amunt

L'assignatura està enfocat als perfils relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social:
  • Professionals i personal directiu de grans empreses, pimes o microempreses, així com autònoms i emprenedors.
  • Professionals de l'assessoria i la consultoria.
  • Responsables de l'Administració pública, d'entitats del tercer sector i d'economia solidària.

Amunt

El plantejament dels continguts d'aprenenatge fa possible el seu seguiment sense coneixements previs específics, tot i que les nocions referents a sistemes de gestió i auditories poden afavorir un millor aprofitament de l'assignatura.

Amunt

Tractant-se d'una assignatura del tronc comú, per a cursar Sistemes i eines de gestió responsable no hi ha cap requisit previ a nivell formatiu.

Amunt

Competència general

CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això.

Competències bàsiques

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències transversals

CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmic

Competències específiques

CE3 - Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, sota el criteri de la sostenibilitat i la responsabilitat social, aplicant-los en la planificació de les seves estratègies.

CE4 - Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcionals i en els diferents elements de la cadena de valor.

CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

CE6 - Exercir tasques de recerca, assessorament i/o formació, ja sigui a nivell intern o extern de les organitzacions, en l'àmbit d'actuació de la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Objectius

 Coordinar la implementació de diferents sistemes i eines de gestió responsable de l'empresa, coneixent els procediments, documents i legislació associats.

Coordinar l'alineació dels sistemes i eines de gestió responsable amb els de medi ambient i prevenció de riscos laborals.

Conèixer les implicacions de la implementació d'aquests sistemes i eines en relació amb els diferents stakeholders, analitzant les responsabilitats en què es pugui incórrer.

Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.
 

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Aquest material es troba a l'aula, en la secció de Recursos d'aprenentatge, i té diversos formats i sempre accessible en línia. Els materials es presenten en aquest format perquè afavoreix una més ràpida actualització, aspecte aquest especialment important en una assignatura com la que ens ocupa, molt dependent de les actualitzacions tant normatives com de les pautes que marquen els organismes internacionals i agents que participen en l'assoliment de la sostenibilitat. És possible obtenir una versió imprimible d'aquests continguts a partir de les pròpies eines del material web.


Dit això hi ha cinc temes claus que es treballen en els mòduls textuals (materials bàsica de l'assignatura) i que serveixen per agrupar les temàtiques que desenvoluparem en aquesta assignatura:


-Sistemes de gestió de la responsabilitat social.


-Sistemes de gestió de medi ambient i prevenció de riscos laborals.


-Integració de sistemes.


-Auditories, tipus i tècniques.


-Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal.

Amunt

Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques XML
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques DAISY
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques EPUB 2.0
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques MOBIPOCKET
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques HTML5
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques PDF
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas XML
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas DAISY
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas EPUB 2.0
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas MOBIPOCKET
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas HTML5
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas PDF
Sistemes de gestió de la responsabilitat social XML
Sistemes de gestió de la responsabilitat social DAISY
Sistemes de gestió de la responsabilitat social EPUB 2.0
Sistemes de gestió de la responsabilitat social MOBIPOCKET
Sistemes de gestió de la responsabilitat social HTML5
Sistemes de gestió de la responsabilitat social PDF
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal XML
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal DAISY
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal EPUB 2.0
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal MOBIPOCKET
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal HTML5
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal PDF
Integració de sistemes XML
Integració de sistemes DAISY
Integració de sistemes EPUB 2.0
Integració de sistemes MOBIPOCKET
Integració de sistemes HTML5
Integració de sistemes PDF
Sistemes de gestió XML
Sistemes de gestió DAISY
Sistemes de gestió EPUB 2.0
Sistemes de gestió MOBIPOCKET
Sistemes de gestió HTML5
Sistemes de gestió PDF
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal XML
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal DAISY
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal EPUB 2.0
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal MOBIPOCKET
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal HTML5
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal PDF
Integración de sistemas XML
Integración de sistemas DAISY
Integración de sistemas EPUB 2.0
Integración de sistemas MOBIPOCKET
Integración de sistemas HTML5
Integración de sistemas PDF
Sistemas de gestión de la responsabilidad social XML
Sistemas de gestión de la responsabilidad social DAISY
Sistemas de gestión de la responsabilidad social EPUB 2.0
Sistemas de gestión de la responsabilidad social MOBIPOCKET
Sistemas de gestión de la responsabilidad social HTML5
Sistemas de gestión de la responsabilidad social PDF
Sistemas de gestión XML
Sistemas de gestión DAISY
Sistemas de gestión EPUB 2.0
Sistemas de gestión MOBIPOCKET
Sistemas de gestión HTML5
Sistemas de gestión PDF

Amunt

El material que conforma la base d'aquesta assignatura és el que es presenta a continuació amb la següent estructuració:

Mòdul 1. Sistemes de gestió.
Mòdul 2. Integració de sistemes.
Mòdul 3. Sistemes de gestió de la responsabilitat social.
Mòdul 4. Avaluació de la sostenibilitat.
Mòdul 5. Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt