Organització i bon govern Codi:  M6.331    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura es centra en el procés d'implantació d'una estratègia de sostenibilitat. Aquest procés inclou tant l'etapa de planificació com, una vegada iniciada la fase d'implantació, les eines disponibles per a la gestió del canvi organitzacional. A més, s'analitza el rol del bon govern en l'impuls de l'estratègia i la importància de comptar amb un sistema d'avaluació del grau d'avanç de les accions implantades.

Per a això, es presenten els principals marcs globals i sectorials en matèria de sostenibilitat com a punt de partida per al disseny d'una estratègia que respongui al context intern i extern de l'organització. Més endavant, s'examina com planificar la implantació de l'estratègia, tant des del punt de vista de l'impuls dels projectes com de la definició de rols i responsabilitats en l'organització. S'analitza també la gestió de la cultura empresarial i la integració dels grups d'interès en el procés d'implantació. Finalment, s'explora la rellevància de definir un sistema d'indicadors per a monitoritzar el seguiment, així com el rol del bon govern al llarg del procés.

Es recomana haver cursat abans l'assignatura d'estratègia i funció directivaAmunt

El plantejament dels continguts d'aprenentatge fa possible el seu seguiment sense coneixements previs específics, tot i que les nocions de direcció i organització d'empreses poden afavorir el superior aprofitament de l'assignatura.

Amunt

El màster té diferents tipus de competències: competències generals, bàsiques, transversals i específiques, i que detallem a continuació:

Competència general

 • CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això

Competències bàsiques

 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Competències transversals
 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

 • CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.
 • CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.
 • CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 • Planificar la implantació de l'estratègia de responsabilitat social en el conjunt de l'organització, així com la gestió del canvi organitzacional.

 • Avaluar les accions de responsabilitat social mitjançant un sistema coherent d'indicadors.

 • Assumir la importància del bon govern com a dimensió fonamental de la responsabilitat social.

 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Amunt

Els continguts de l'assignatura se centren en els següents eixos temàtics:

 • Els àmbits materials de la sostenibilitat. És a dir, explorar com determinar els assumptes rellevants que han de ser abordats a una estratègia de sostenibilitat i que també responguin a les expectatives dels seus grups d'interès, un procés que ens ajudarà posteriorment a establir les prioritats en la implantació.
 • El procés d'implantació de la sostenibilitat i els indicadors de seguiment. O com desagregar l'estratègia en un pla d'acció específic amb programes, sistemes i objectius realistes que, al seu torn, es concretin en indicadors per tal de poder mesurar el grau d'avenç en la implantació. A més, explorarem els àmbits i etapes més rellevants a l'hora d'implementar l'estratègia, i que tenen a veure amb les estructures organitzatives, els processos i rols interns i les eines de seguiment, monitoratge i control.
 • El rol del bon govern i la gestió del canvi.  Es centra en el model de govern intern o governança de les organitzacions, que contempla el procés de presa de decisions i el procés d'implementació d'aquestes decisions: comptar amb un bon model de governança serà essencial per la sostenibilitat ja que sense un bon govern i model organitzatiu adient, difícilment es pot assolir l'èxit en la seva implantació. Addicionalment, s'explora la relació entre la implementació del canvi i la cultura de l'organització, així com les potencials resistències a vèncer i els aliats a cercar per tal d'impulsar aquest canvi. 

Aquests continguts queden recollits, d'una banda, els mòduls didàctics centrats en elaborar-ne el plantejament i la seva pràctica, sobre tot, en els àmbits relacionats a la implantació, els indicadors, la gestió del canvi i el rol del bon govern.

D'altra banda, es faran servir recursos audiovisuals i, si s'escau, articles i informes elaborats per autors i institucions especialitzats en la RSC i sostenibilitat.

Amunt

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses XML
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses DAISY
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses EPUB 2.0
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses MOBIPOCKET
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses HTML5
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses PDF
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas XML
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas DAISY
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas EPUB 2.0
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas MOBIPOCKET
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas HTML5
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt