Reptes socioambientals i organitzacions Codi:  M6.332    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'exploren les grans problemàtiques socioambientals a les quals ens enfrontem com a societat al segle XXI. Es donen elements de debat per a entendre la complexa relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic, tocant diferents debats i discursos al voltant d'aquesta relació. Seguint la relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic, l'assignatura s'endinsa en els conflictes socioambientals originats per l'activitat econòmica, tot explorant el paper que les organitzacions hi juguen. Finalment, i en una òptica més aplica i més de gestió, s'introdueixen conceptes clau en la gestió ambiental a nivell de les organitzacions.


Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 4 crèdits del Màster en Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat.

Amunt

L'assignatura s'orienta a donar coneixements generals sobre els grans reptes ambientals als que ens enfrontem al segle XXI i la gestió ambiental en el si de los organitzacions, posant èmfasi també en nocions relacionades amb els conflictes socio-ecològics i la justícia ambiental.

Amunt

El plantejament dels continguts d'aprenentatge fa possible el seu seguiment sense coneixements previs específics, tot i que les nocions referents a temes ambientals d'aplicació a les organitzacions poden afavorir un millor aprofitament de l'assignatura.

Amunt

En aquesta assignatura es volen assolir els objectius generals següents: 

 • Reconèixer les principals problemàtiques ambientals actuals i els debats sobre medi ambient i desenvolupament econòmic.

 • Entendre la dimensió territorial de les problemàtiques ambientals a través de la noció de conflicte socioambiental.

 • Reflexionar sobre el paper de les organitzacions i les eines de gestió ambiental existents enfront dels reptes ambientals globals, regionals i locals.

 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Es desenvolupen les següents competències:

Competència general

 • CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això.

Competències bàsiques

 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències transversals

 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques

 • CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.

 • CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

 • CE6 - Exercir tasques de recerca, assessorament i/o formació, ja sigui a nivell intern o extern de les organitzacions, en l'àmbit d'actuació de la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de tres blocs, amb materials propis així com recursos externs (videos, pàgines web, articles, etc.). En els bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionales de com treballar/llegir el recurs:

 • 1. Els reptes socioambientals i els límits planetaris en el segle XXI: des de l'emergència climàtica a la pèrdua de biodiversitat. En aquest primer eix es tracten les grans problemàtiques socioambientales a nivell global, i s'introdueixen conceptes com Antropocé o límits planetaris. 

 • 2. Activitat econòmica i conflictes socioambientals: el paper de les organitzacions. En aquest segon eix es tracten els conflictes socioambientals i el paper de les organitzacions i i la complexa relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic 

 • 3. Eines de gestió ambiental a les organitzacions. En el tercer eix es tracten conceptes clau en la gestió ambiental a nivell d'organitzacions, introduint nocions com EMAS, PEFCR, petjada ambiental, etc. 

Per desenvolupar aquests continguts es compta a l'aula amb varis recursos d'aprenentatge (NIU), tant recursos interns de la UOC (mòduls didàctics) como externs (articles, informes, pàgines web, vídeos, etc.). 

Amunt

Economia ecològica i conflictes ecologicodisbtributius XML
Economía ecológica y conflictos ecológico-distributivos XML

Amunt

Cada repte comptarà com s'ha comentat anteriorment a l'apartat de continguts amb diferents recursos d'aprenentatge, tant recursos interns de la UOC (mòduls didàctics) com externs (articles, informes, pàgines web, videos, etc.). La lectura de tots els recursos disponibles a l'aula és bàsica per respondre als exercicis i assolir els Resultats d'Aprenentatge i competències de cada repte.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt