Cooperativisme i economia col·laborativa Codi:  M6.333    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

1. Context

La responsabilitat social (RS) és un enfocament empresarial en què l'objectiu estratègic de l'organització no es basa únicament en el rendiment econòmic i en la recerca de valor per a l'accionista, sinó que també se centra en la qualitat de vida de totes les parts interessades: persones treballadores, clients, usuaris, beneficiaris, proveïdors, així com veïnat local i global.

2. Descripció

Les organitzacions de l'economia social i cooperativa es caracteritzen per uns principis i valors intrínsecs a la seva naturalesa que incorporen aquest enfocament: les persones com a centre de l'activitat econòmica participen de la propietat, la gestió i els resultats per optimitzar la qualitat de vida, no solament de les persones que en són sòcies, sinó també de les comunitats humanes de les que formen part i dels ecosistemes naturals amb els que interactuen d'una manera o altra.

3. Utilitat

L'economia col·laborativa avui en dia pren protagonisme a través de les plataformes digitals que faciliten accedir, compartir, intercanviar, reutilitzar o evitar la infrautilització de recursos, tot i que poden generar problemes de mal ús de les dades, precarietat laboral, especulació monetària o gentrificació. Les cooperatives i altres empreses socials, volen ser presents a l'economia col·laborativa de plataforma, per potenciar el compartir, intercanviar... recursos, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), tot evitant o neutralitzant els problemes característics de l'economia de plataforma.

4. Compromí ètic i global

L'aplicació d'una Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) al propi model educatiu de la UOC, juntament amb la implementació dels Principis d'Educació Responsable en Gestió (PRME), permeten al Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (MUSiGRS) transferir els coneixements i les competències necessàries per dur a terme una gestió responsable de les organitzacions. I, alhora, fomentar-ne l'alineació amb els principis del Pacte Mundial i la participació d'aquestes en l'assoliment dels ODS de l'Agenda 2030.

En aquesta assignatura es treballa a nivell conceptual, competencial i avaluatiu el compromís ètic i global, a través del qual s'incorpora la consecució de resultats d'aprenentatge vinculats amb la perspectiva de gènere i els ODS següents de l'Agenda 2030:

 • ODS1 - Fi de la pobresa.
 • ODS2 - Fam zero.
 • ODS3 - Salut i benestar.
 • ODS4 - Educació de qualitat.
 • ODS5 - Igualtat de gènere.
 • ODS6 - Aigua neta i sanejament.
 • ODS7 - Energia neta i assequible.
 • ODS8 - Treball decent i creixement econòmic.
 • ODS9 - Indústria, innovació i infraestructura.
 • ODS10 - Reducció de les desigualtats.
 • ODS11 - Ciutats i comunitats sostenibles.
 • ODS12 - Producción i consum responsables.
 • ODS13 - Acció pel clima.
 • ODS14 - Vida submarina.
 • ODS15 - Vida d'ecosistemes terrestres.
 • ODS16 - Pau, justícia i institucions sòlides.
 • ODS17 - Aliances per a assolir els objectius.

Amunt

1. Programa

Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (MUSiGRS).

2. Crèdits

4 ECTS.

3. Tipologia

Obligatòria.

4. Àmbit

El pla d'estudis del MUSiGRS s'estructura en set matèries diferents, quatre de caràcter obligatori i tres de caràcter optatiu. Pel que fa a les tres primeres matèries obligatòries, cadascuna ha estat dissenyada per tractar alguna o algunes de les sis etapes del model de gestió de la responsabilitat social (compromís, avaluació, definició, implementació, mesurament i comunicació), de tal manera que entre les tres matèries es doni resposta a la totalitat de les etapes.

La matèria 2, titulada Avaluació i Definició, es compon de tres assignatures (Sistemes i eines de gestió responsable, Reptes socioambientals i organitzacions, Cooperativisme i economia col·laborativa) en què es treballa tant l'etapa d'avaluació (cal avaluar-ne els riscos, les oportunitats i els impactes a totes les àrees funcionals de les organitzacions) com la de definició (s'han de definir els objectius, les estratègies i les polítiques).

5. Transversalitat

Aquesta assignatura no s'imparteix en altres programes, sinó que és exclusiva del MUSiGRS.

Amunt

1. Camps professionals

Aquesta assignatura aporta els coneixements bàsics necessaris per a començar el procés formatiu de professionals capaços de gestionar la responsabilitat social de les organitzacions en les diferents etapes i des de les diferents perspectives, tenint en consideració les cinc dimensions d'impacte i contribuint amb això a la millora contínua, la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible. Tot això amb una orientació tant professional com acadèmica i investigadora.

2. Tasques a desenvolupar

 • Liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i canvi a les organitzacions, mitjançant l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat i responsabilitat social, i mitjançant un ús especialitzat de les TIC i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió d'aquestes.
 • Gestionar de manera estratègica, i prendre decisions eficients i sostenibles, en llocs de responsabilitat d'organitzacions, impulsant processos d'innovació i de millora contínua.
 • Investigar en el camp de la sostenibilitat i la responsabilitat social per tal de desenvolupar posteriorment estudis de doctorat i fomentar així l'enfortiment acadèmic de la disciplina.

Amunt

1. Són necessaris coneixements previs?

Cooperativisme i Economia Col·laborativa no requereix de coneixements previs d'altres assignatures.

2. Quins coneixements previs?

No procedeix.

3. Per què aquests coneixements previs?

No procedeix.

Amunt

Cal tenir en consideració les recomanacions de matrícula facilitades per l'equip de tutors i tutores.

Amunt

1. Competències transversals

 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

2. Competències específiques

 • CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.
 • CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.
 • CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

3. Objectius o resultats d'aprenentatge

 • Reconèixer les potencials relacions de les organitzacions responsables amb les de l'economia social, realçant les possibilitats que poden aportar quant a la creació de capital social i generació de pràctiques responsables.

 • Comprendre les particularitats de la responsabilitat social en les cooperatives, amb especial atenció als motius, formes d'implementació i resultats esperats d'aquesta.

 • Conèixer i comprendre el rol que pot jugar l'economia col·laborativa en la gestió responsable de les organitzacions.

 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Amunt

1. Continguts

 • L'economia social i cooperativa: empreses i organitzacions que aporten valors.
 • Vincles i potencialitats de l'economia social amb la sostenibilitat i la responsabilitat social
 • Impacte socioeconòmic de les empreses de l'economia social i cooperativa.
 • Economia col·laborativa i qualitat de vida.

2. Introducció als continguts

La responsabilitat social (RS) és un enfocament empresarial en què l'objectiu estratègic de l'organització no es basa únicament en el rendiment econòmic i en la recerca de valor per a l'accionista, sinó que també se centra en la qualitat de vida de totes les parts interessades: persones treballadores, clients, usuaris, beneficiaris, proveïdors, així com veïnat local i global. Les organitzacions de l'economia social i cooperativa es caracteritzen per uns principis i valors intrínsecs a la seva naturalesa que incorporen aquest enfocament: les persones com a centre de l'activitat econòmica participen de la propietat, la gestió i els resultats per optimitzar la qualitat de vida, no solament de les persones que en són sòcies, sinó també de les comunitats humanes de les que formen part i dels ecosistemes naturals amb els que interactuen d'una manera o altra. 

L'economia col·laborativa avui en dia pren protagonisme a través de les plataformes digitals que faciliten accedir, compartir, intercanviar, reutilitzar o evitar la infrautilització de recursos, tot i que poden generar problemes de mal ús de les dades, precarietat laboral, especulació monetària o gentrificació. Les cooperatives i altres empreses socials, volen ser presents a l'economia col·laborativa de plataforma, per potenciar el compartir, intercanviar... recursos, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), tot evitant o neutralitzant els problemes característics de l'economia de plataforma.

Amunt

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses XML
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses DAISY
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses EPUB 2.0
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses MOBIPOCKET
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses HTML5
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses PDF
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas XML
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas DAISY
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas EPUB 2.0
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas MOBIPOCKET
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas HTML5
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas PDF

Amunt

1. Tipologia de recursos

En aquesta assignatura hi ha diferents tipologies de recursos d'aprenentatge. En particular, recursos textuals i audiovisuals, així com pàgines web i articles. En qualsevol dels casos es tracta de recursos procedents de diferents fonts, ja sigui d'autoria pròpia del professorat o externa d'altres professionals o investigadors.

2. Orientació dels recursos

Aquests recursos d'aprenentatge tenen un enfocament tant teòric com pràctic. Els recursos teòrics permeten l'assimilació de coneixements i la conceptualització de la temàtica d'estudi, mentre que els recursos pràctics són la base per entendre com aplicar-ho a les organitzacions i com traslladar-ho a l'àmbit professional o de recerca.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt