Cadena de suministre i economia circular Codi:  M6.334    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Cadena de subministrament responsable i economia circular analitza com els criteris de Responsabilitat Social Corporativa no només es limiten a la pròpia empresa si no que també afecten als seus proveïdors i empreses subcontractades.

A més, el nostre actual tipus de vida i els hàbits de consum de la nostra societat provoquen la generació, cada vegada més creixent, de residus de diferent origen i tipologia amb la problemàtica associada a la seva gestió. La gestió dels residus es converteix, doncs, en una part integrant de l'economia dels països, i el problema derivat dels mateixos està determinant, cada vegada més, que els sectors públics i privats demanin activitats tendents a minimitzar els perjudicis mediambientals produïts pels processos productius i industrials. Referent a això, observem la necessitat de plantejar una nova cultura empresarial que tingui en compte les seves estratègies, dissenys i processos productius, aspectes com ara el consum d'energia i matèries primeres, la quantitat i tipus de materials usats, la emissió de substàncies contaminants o la generació de residus. Aspectes que cobreix l'anomenada Logística Inversa.

Amunt

L'assignatura és de 4 crèdits i s'imparteix els dos semestrse. Aquesta assignatura és optativa per als estudiants del Màster Universitari en Direcció Logística i obligatòria per als estudiants del Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social.

Amunt

L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant tenir una visió general del paper estratègic que juga la responsabilitat social corporativa en la cadena de suministrament així com la importància de tancar el cicle de vida dels productes amb la economia circular. S'orienta a tots aquells estudiants que desenvoluparan el seu treball l'àmbit logístic d'una organització des d'un punt de vista de sostenibilitat i responsabilitat social.

Amunt

Es recomana cursar-la quan ja s'han vist les assignatures inicials del Màster.

Amunt

Les competències específiques del Màster en Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social que s'aborden en aquesta assignatura són:

  • Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcionals i en els diferents elements de la cadena de valor.
  • Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

Les competències específiques del Màster en Direcció Logística que s'aborden en aquesta assignatura són: 

  • Comprendre el valor de la logística i de la gestió de la cadena de subministrament de manera global per aconseguir objectius de qualitat, cost, servei i sostenibilitat.

  • Identificar i desenvolupar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per a l'assoliment d'objectius propis i conjunts, establint relacions positives.

  • Obtenir una visió de les estratègies i tendències de la logística actual i analitzar la seva possible aplicació en els processos logístics d'una organització.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

1.- Comprendre la importància de la RSC en la cadena de subministrament.

2.- Saber com poder aplicar a la seva empresa la RSC en la cadena de subministrament.

3.- Conèixer les diferents eines per al desenvolupament estratègic de la RSC en la direcció de la cadena de subministrament (política, compromisos i procediments).

4.- Comprendre els valors i avantatges que aporta a l'empresa l'aplicació de la RSC en la cadena de subministrament.

5.- Entendre els requeriments que sol·liciten els diferents Monitors i desenvolupament d'indicadors per donar-hi resposta.

6.- Conèixer les noves tendències en les polítiques de Desenvolupament Sostenible en la cadena de subministrament.

7.- Comprendre la importància de què fer amb els béns, un cop aquests han finalitzat la seva vida útil.

8.- Saber com s'amplia la cadena de valor dels productes.

9.- Conèixer els nous conceptes de la logística, des del consumidor final fins al fabricant, denominats logística inversa.

10.- Tenir un clar concepte sobre les actuals polítiques governamentals en aquests aspectes, especialment la d'envasos i la seva aplicació específica (punt verd) i la seva repercussió a les empreses.

         

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els tres reptes següents:

Repte 1. Implementem un model RSC a l'àrea de la supply chain

En aquesta última dècada ha augmentat el interès en les empreses per la Responsabilitat Social Corporativa. Des d'una perspectiva global o general, és lògic entendre que la implantació de la RSC a les empreses no pot ser aliena a les estratègies i operacions desenvolupades en el context de la SCM, ja sigui per la pròpia definició de dimensions interna i externa amb la qual les empreses han d'enfocar la seva RSC, o pel diàleg/actuacions que s'han de dur a terme amb les parts interessades ( "stakeholders"), entre elles, proveïdors, subcontractistes, competidors i clients.
Entre els aspectes en què la RSC s'aplica a la supply chain hi ha els mediambientals com la logística inversa, el transport de mercaderies perilloses i la reducció de consum de combustible i de les emissions. Les qüestions ètiques, principalment, les relacions entre compres i proveïdors. Els temes de seguretat i de millora de l'ergonomia en els magatzems i, finalment, qüestions d'inclusió, diversitat, igualtat, etc., com el nivell de professionals femenines en logística, les compres procedents de petits proveïdors o el respecte als drets humans en plantes de proveïdors de tercers països.
Tragèdies com la de Bangladesh, on el 2013 es va esfondrar un edifici de tallers tèxtils causant la mort de més de 300 treballadors i deixant 1.000 ferits, han motivat un seguit de recomanacions a les grans empreses, les pimes proveïdores i als governs, perquè adoptin mesures de prevenció. El paper que té el sector logístic en l'escalfament global i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle ha donat lloc a la logística verda. Quines implicacions tindran tots aquests factors en la gestió de la cadena de subministrament de les empreses socialment responsables?

Repte 2. Analitzem el cicle de vida d'un producte

Segons la ISO 14040, l'anàlisi de cicle de vida o ACV és un recull i avaluació de les entrades, les sortides i els impactes ambientals potencials d'un sistema del producte a través del seu cicle de vida. Des de la perspectiva d'una activitat empresarial sostenible, l'anàlisi de l'cicle de vida -ACV (LCA en anglès) o "anàlisi del bressol a la tomba", o, més comunament, ecobalance o anàlisi de l'perfil ambiental, és una eina metodològica que serveix per mesurar l'impacte ambiental d'un producte, servei, procés o sistema al llarg de tot el seu cicle de vida (des que s'obtenen les matèries primeres fins a la seva fi de vida i la seva gestió posterior). Es basa en la recollida i l'anàlisi de les entrades i sortides de sistema (recursos naturals, emissions, residus i subproductes) per obtenir dades quantitatives dels seus impactes ambientals potencials, amb l'objectiu de poder determinar estratègies per a la seva minimització o reducció. Per a això, s'han de tenir en compte totes les fases intermèdies, com ara transport, preparació i manufacturació, ús, etc. Què poden fer les empreses per crear productes que siguin mediambientalment adequats al llarg de tot el seu cicle de vida?

Repte 3.Podem crear un model econòmic circular? Fem-ho!!

Un pneumàtic convertit en gronxador per a nens, mobles que s'assemblen ser de fusta, però en realitat són d'envasos plàstics reciclats, joies fetes a partir de CD i DVD i, l'últim, materials reutilitzats d'un avió A320 a la fi de la seva vida útil i convertits en una nova taula, un llum, etc. L'economia circular és la intersecció dels aspectes ambientals i econòmics. Per tant, proposa un nou model de societat que utilitza i optimitza els estocs i els fluxos de materials, energia i residus i el seu objectiu és l'eficiència de l'ús dels recursos. Segons la Comissió Europea, l'economia circular consisteix a aconseguir un model econòmic i productiu en què "el valor dels productes, els materials i els recursos es mantingui en l'economia durant el major temps possible, i en la que es redueixi a el mínim la generació de residus ".

La idea de "tancar el cercle", en referència a el cicle de vida dels productes, és essencial en aquest concepte. Per tant, implica tots els agents de la cadena de valor, no només a aquells en relació directa amb els residus, sinó també a productors o als propis consumidors. Aconseguir una economia en la qual desaparegui el concepte de residu requerirà un flux continu de béns materials i informació. Sota aquest marc, la logística ha d'actuar com un veritable sistema vascular que, mitjançant fluxos directes i inversos, distribueixi els recursos necessaris a cada agent en el moment requerit.

Amunt

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt