Finances responsables Codi:  M6.337    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Finances Responsables es centra en el paper que exerceixen les finances sostenibles en relació amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament  Sostenible (ODS) i els fins de l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic.
Al llarg de l'assignatura estudiarem:

  • els conceptes principals de les finances basades en criteris ESG i la rellevància de la sostenibilitat en el sector financer
  • els diferents tipus de productes financers sostenibles i els criteris d'elegibilitat com a tals
  • la regulació i les iniciatives de la indústria (autoregulació) en la configuració de les finances sostenibles
  • les tendències actuals en l'àrea de finances sostenibles
  • com s'apliquen els mecanismes de finançament sostenible en les empreses i el seu reporting

Amunt

Màster en Sostenibilitat i Gestió de Responsabilitat Social: L'assignatura Finances Responsables es troba com a material obligatori dins de la Matèria 3: Implementació, mesurament i comunicació. Té una càrrega docent de 4 crèdits ECTS.
Màster en Direcció Financera: L'assignatura Finances Responsables es troba com a material optatiu dins del mòdul de Decisions d'Inversió. Té una càrrega docent de 4 crèdits
ECTS.

Amunt

Els coneixements adquirits en l'assignatura Finances responsables són d'utilitat per a:
- Assessors en estratègies ESG que apliquen els criteris de finances responsables en la planificació
estratègica
-Gestors d'actius financers que ofereixen en les seves carteres productes de finances sostenibles
-Analistes i directius de l'àrea de finances o altres analistes i directius amb la responsabilitat de la
redacció i/o supervisió dels informes integrats
-Professionals de control de gestió i de risc que han d'incloure els riscos ESG en la seva anàlisi.
-Professionals de la banca i altres institucions financeres

Amunt

No són necessaris coneixements previs per a seguir l'assignatura però és recomanable tenir un coneixement bàsic de finances i dels mercats financers.

Amunt

Les següents competències han estat assignades a l'assignatura de Finances Responsables:
MU en Sostenibilitat i Gestió de Responsabilitat Social:
CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent-hi les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.
CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.
CE3 - Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, sota el criteri de la sostenibilitat i la responsabilitat social, aplicant-los en la planificació de les seves estratègies.
CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.
MU Direcció financera:
CT2: Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
CT4: Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.
CE3 - Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per a l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social.
CE5 - Interactuar i influir en els diferents grups d'interès amb la finalitat d'obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l'àmbit de les finances.

Al final de l'assignaturas  l'alumnat podrà:

- Identificar i reflexionar sobre l'existent normativa a Espanya, Europa i internacional
-Avaluar com s'aplica la normativa, tant l'obligatòria com la voluntària, en diferents casos empresarials
-Reconèixer els criteris ESG en el context del Reporting Integrat i els Estats d'Informació No Financera (EINF).
-Utilitzar un llenguatge correcte i respectuós a la diversitat en el debat de l'aula
-Tenir actitud proactiva per al treball en equip i utilitzar adequadament l'entorn virtual
-Assessorar les organitzacions sobre els models de gestió responsable i sostenible, fomentantfinances tant útils per a aquestes com respectuoses i al servei d'un sistema econòmic estable i sostenible.
-Impulsar inversions que, a més dels criteris financers tradicionals, integrin en la presa de decisions altres criteris extra-financers lligats al respecte del medi ambient, la cohesió i el bon govern de les organitzacions.
-Avaluar l'impacte dels criteris ESG en els diferents grups d'interès de les organitzacions
-Defensar l'adopció dels criteris ESG en el reporting financer des d'un punt de vista economicofinancer
-Reconèixer els diferents índexs de referència per a les inversions financeres responsables
-Construir estrategias d'inversió emprant els índexs de referència per a les inversions financeres responsables
-Reconèixer els diferents models de projectes amb criteris ESG
-Aplicar la solució de finançament adequat segons el tipus de projecte ESG

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen de la següent manera:
1.Principis de les finances responsables
1.1 Marc regulador espanyol i internacional
1.2 L'impacte dels nous requeriments ESG a l'empresa i a les institucions financeres i de gestió
d'actiu
2. El reporting integrat
2.1 Significat i rellevància del reporting integrat
2.2 Models de reporting integrat en empreses de referència.
2.3 El desenvolupament d'índexs, certificacions i etiquetes sostenibles i el seu impacte en les organitzacions i l'impuls de les finances sostenibles.
3. El finançament i inversió responsables
3.1 Instruments de finançament per a projectes amb objectius ESG
3.2 La banca responsable
3.3 L'emprenedoria social
3.4 Característiques de la inversió responsable i de la inversió d'impacte
3.5 Instruments i mercats d'inversió responsable
3.6 Últimes tendències en finançament i inversió responsables

Amunt

El finançament responsable Audiovisual
El finançament responsable. Escenari d'estudi Audiovisual
La inversió responsable (audiovisual) Audiovisual
La inversió responsable. Escenari d'estudi Audiovisual
La financiación responsable (audiovisual) Audiovisual
La financiación responsable. Escenario de estudio Audiovisual
La inversión responsable. Escenario de estudio Audiovisual
El finançament responsable (audiovisual) Audiovisual
Report de sostenibilitat Audiovisual
Principios de las finanzas sostenibles y responsables Audiovisual
Inversión y financiación sostenible Audiovisual
Reporte de sostenibilidadd Audiovisual
Inversió i finançament sostenible Audiovisual
Principis de les finances sostenibles i responsables Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt