Consum responsable Codi:  M6.340    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Consum Responsable està concebuda per a aproximar a l'estudiantat a la responsabilitat en el consum i perquè adquireixin un coneixement teòric i especialment pràctic dels diferents conceptes relatius a l'ètica del consum.

La responsabilitat en el consum s'analitza des de la perspectiva de les persones consumidores. Posteriorment es presenten les accions que una organització pot dur a terme per a contribuir al consum responsable dels seus productes. Finalment, s'analitzen les xarxes alimentàries alternatives i els circuits curts de comercialització / circuits de proximitat.

Amunt

L'assignatura Consum responsable és una assignatura optativa en el pla d'estudis del Màster en Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Objectius

 • Conèixer les bases i conceptes entorn del consum responsable, identificant les principals àrees d'activisme d'aquest.
 • Conèixer les diferents iniciatives del tercer sector i de l'economia responsable, així com les relacions en matèria de consum responsable que poden tenir les organitzacions amb la societat.
 • Conèixer els circuits curts de comercialització i les xarxes alimentàries alternatives i aprofundir en aspectes rellevants relatius al seu desenvolupament i impuls.

Competències

Competència general

 • CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això.

Competències bàsiques

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals

 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques

 • CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.
 • CE4 - Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcional

Amunt

1. L'ètica del consum des de la perspectiva del consumidor.  

 • Els orígens del consum responsable.
 • Com està canviant la demanda? La sostenibilitat i la responsabilitat
 • Com a projectes individuals i col·lectius en la societat actual.
 • S'està creant un nou tipus de consumidor?
 • Existeix realment un perfil sociodemogràfic del consumidor responsable?
 • Consum responsable: una iniciativa de dalt-a baix o de baix-a dalt?


2. L'ètica del consum des de la perspectiva de les organitzacions.

 • Iniciatives del tercer sector.
 • Iniciatives d'economia responsable.
 • Les relacions de les organitzacions amb la societat.

3. Circuits curts de consum/circuits de proximitat.

 • La capacitat transformadora dels circuits de proximitat: l'exemple del sistema agroalimentari
 • Els circuits curts de comercialització: definició i tipus.
 • Normatives i polítiques a considerar per als circuits curts de comercialització.
 • Eines per a la posada en marxa de circuits curts de comercialització.
 • La comunicació i la construcció de confiança.

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials de l'assignatura des de l'aula. Disposeu de diferents formats per consultar els recursos docents (html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre).

En el seu conjunt, els recursos d'aprenentatge responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, els conceptes s'il·lustren amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals, i sovint incorporen diferents recursos que faciliten el seu aprenentatge.

Els mòduls didàctics han estat elaborats per la Dra. Eleni Papaoikonomou, Ariadna Benet i Mònico, Marina Di Masso, Daniel López García i Lluís Valle Martín. Constitueixen el material més important del curs on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura.

Així mateix, disposeu d'altres fonts d'informació i recursos d'aprenentatge que us poden ser d'utilitat i interessants per l'estudi de l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt