Contracte de treball: pluralitat empresarial i flexibilitat Codi:  M4.387    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura "Contracte de treball: pluralitat empresarial i flexibilitat interna i externa" té com a objectiu consolidar i aprofundir els coneixements de l'estudiantat en els temes relatius als fenòmens de pluralitat empresarial (contractes, subcontractes, empreses de treball temporal i grups d'empresa) i els instruments coneguts com de “flexibilitat interna” i “externa” que, o bé habiliten una “alteració” dels acords per adaptar-se a contingències de naturalesa heterogènies (fonamentalment, modificació substancial de les condicions de treball i expedients de regulació d'ocupació temporal - ERTO), o bé permeten l'extinció del contracte de treball (acomiadament disciplinari, acomiadament per causes objectives i altres tipus d'extincions).

I l'aproximació que es duu a terme en aquesta assignatura és estrictament jurisdiccional. En efecte, el propòsit docent és aprofundir específicament en els criteris hermenèutics judicials que han perfilat el sentit del marc normatiu.

Per tant, l'objectiu de l'assignatura és adquirir un coneixement “avançat” de les matèries objecte d'estudi, posant el focus d'atenció directament en els aspectes controvertits de les institucions analitzades.Amunt

L'assignatura " Contracte de treball: pluralitat empresarial i flexibilitat interna i externa" és una assignatura optativa de contingut específicament laboral del Màster Universitari en Advocacia i Procura. 
 
L'aproximació que es proposa requereix un coneixement previ mínimament bàsic del marc normatiu laboral.


Amunt

S1: Aplicar correctament i adequadament els coneixements especialitzats adquirits en el grau a l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques, així com en les funcions d'assessorament respectant els principis d'igualtat de tracte i de no discriminació.
C1: Guardar el secret professional i la confidencialitat en relació amb els assumptes que té encomanats.
S16: Expressar-se oralment i per escrit, de manera adequada al context i a les necessitats o característiques especials de cada destinatari/a.
S17: Extreure dels fets conseqüències jurídiques de forma argumentada, en tots els àmbits procedimentals.

Amunt

Mòdul 1: Pluralitat empresarial i flexibilitat interna:
 • Contractes i subcontractes
 • Cessió il·legal        
 • Cessió legal: empreses de treball temporal        
 • Grups d'empresa        
 • Subrogació d'empresa
 • Modificació substancial de les condicions de treball        
 • Mobilitat geogràfica        
 • Expedient de regulació d'ocupació temporal: reducció de jornada i suspensió per causes d'empresa (art. 47 ET)        
 • Expedient de regulació d'ocupació temporal (COVID-19): reducció de jornada i suspensió


Mòdul 2: Flexibilitat externa:
 • Acomiadament objectiu (individual i col·lectiu)
 • Acomiadament disciplinari
 • Acomiadament i acció judicial        
 • Acomiadament i qualificació judicial: improcedència        
 • Acomiadament i qualificació judicial: nul·litat       
 • Desistiment        
 • Dimissió i abandonament del treballador
 • Extinció per jubilació voluntària        
 • Mutu dissens sobrevingut
 • Extinció contractes sotmesos a termes (o mutu dissens inicial)
 • Extinció de contractes sotmesos a condició (o mutu dissens inicial)        
 • Resolució per incompliment empresarial
 • Quitança        
 • Extinció i FOGASA
Amunt

Descentralización, flexibilidad y trabajo PDF
Extinción del contrato de trabajo PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt