Aspectes pràctics de les conseq. jurídiques del delicte Codi:  M4.389    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Aspectes pràctics de les conseqüències jurídiques del delicte té com a objectiu l'anàlisi del sistema de penes vigent al Codi Penal. En l'actualitat, les noves formes de castigar a una persona culpable d'haver comès un fet delictiu són múltiples (des de la suspensió de la pena a la presó permanent revisable, per citar dos exemples). Aquesta multiplicitat de penes suposa reptes tant per a l'administració de justícia com per als seus operadors jurídics. Aquest curs, doncs, parteix d'un vessant pràctic per ajudar als futurs advocats i advocades a entendre els reptes que poden sorgir en el seu exercici diari en aquest camp en particular.

Amunt

Aquesta assignatura s'integra al conjunt d'assignatures optatives de contingut penal al Màster Universitari d'Advocacia i Procura. El seu contingut eminentment pràctic requereix que l'alumnat compti amb coneixements bàsics de dret penal i, més especialment, de conseqüències jurídiques del delicte.

Amunt

- Capacitació per a l'anàlisi crítica del funcionament de les diferents agències integradores del sistema penal (policia, jutjats i execució penal) 
- Enumeració i comprensió de les diferents penes aplicables, així com dels programes de tractament (+ capacitació d'avaluació crítica dels mateixos) 
- Capacitació per a l'anàlisi crítica dels problemes derivats de les desigualtats del sistema de justícia penal quant a estatus socioeconòmic, gènere i ètnia (+ capacitació per proposar mesures de política criminal que les intentin resoldre)
- Capacitació d'aplicar coneixements adquirits al sistema de justícia penal, especialment en matèria penitenciària

Amunt

Entre els diferents temes que es tractaran, per la seva rellevància actual, es troba el de les penes i les mesures de seguretat, els concursos, els conflictes de ne bis in ídem entre diferents ordes jurisdiccionals, les diferents formes de participació delictiva i el seu impacte en l’aplicació de la pena, les atenuants i agreujants, les temptatives, les formes d’execució de les penes, l’exempció d’aquesta, la prescripció delictiva, o la responsabilitat civil derivada del delicte, entre d’altres. 

Noms dels mòduls: 
Un sol mòdul dividit en: introducció, objectius, penes privatives de llibertat, pena de multa, penes privatives de drets i el decomís, S’acompanya de sentències curades especialment per a destacar aquestes conseqüències del delicte. El material docent obeeix a l’esperit pràctic de l’assignatura partint de l’execució per part dels tribunals d’aquestes conseqüències jurídiques del delicte i per tant, parteix d’un dossier jurisprudencial que recull els criteris més rellevants en la matèria objecte d’estudi.

Amunt

Aspectos prácticos de las consecuencias jurídicas del delito. Dossier jurisprudencial PDF
Aspectos prácticos de las consecuencias jurídicas del delito. Dossier jurisprudencial DAISY
Aspectos prácticos de las consecuencias jurídicas del delito. Dossier jurisprudencial EPUB 2.0
Aspectos prácticos de las consecuencias jurídicas del delito. Dossier jurisprudencial MOBIPOCKET
Aspectos prácticos de las consecuencias jurídicas del delito. Dossier jurisprudencial HTML5
Aspectos prácticos de las consecuencias jurídicas del delito. Dossier jurisprudencial PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt