Treball social sanitari i salut pública Codi:  M9.315    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Treball social sanitari i Salut Pública” Neix com una nova assignatura optativa per a ampliar l'oferta docent i així, continuar satisfent les necessitats de formació per a respondre, professionalment, davant les noves realitats i reptes relacionats amb la Salut Pública.
En aquesta assignatura es prepara a l'estudiant per a planificar intervencions individuals, grupals i comunitàries.
Relaciona les realitats quotidianes de les persones ateses en les unitats de treball social sanitari, amb els esdeveniments estudiats des de la salut pública.
Desenvolupa una ètica professional i una manera de ser i estar al servei de la societat.

Amunt

L'assignatura se centra en les persones afectades per alguna malaltia de declaració obligatòria, però també en el seu entorn familiar i social.
Alhora s'endinsa en la legislació vigent en matèria de salut pública i en els sistemes informació geogràfica i geolocalització per a disposar d'informació dels fets en la dimensió espacial.

Amunt

-El Treball social.
-El Treball social sanitari
-Les polítiques sanitàries i socials
-La planificació de recursos
-Salut pública.
-Sistemes d'informació geogràfica.


Amunt

Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social.

Amunt

La pròpia rebuda per la tutora. L'assignatura s'imparteix en el primer semestre.

Amunt

Objectius:
-Identificar les diferents institucions dels diferents sistemes relacionats, per causa de les persones que atenen, amb el sistema sanitari i la salut pública.
-Triar les organitzacions públiques i privades intervinents en la salut pública que millor satisfacin les necessitats d'intervenció comunitària.
-Aprendre a proposar accions conjuntes tant en prevenció com en promoció.
-Valorar el treball en equip com a base de l'assistència integral.
-Desenvolupar una consciència de l'existència d'altres sectors i àmbits que poden mantenir algun tipus de contacte amb la persona que estem atenent.

Competències bàsiques i generals:
-Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
-Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
-Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
-Analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades, amb responsabilitat social i ètica.
-Transmetre a un públic especialitzat o no, els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten garantint la responsabilitat social i ètica.
-Dissenyar i gestionar projectes multi i interdisciplinaris garantint a tot moment els principis i valors del model biopsicosocial.
-Desenvolupar una actitud d'aprenentatge i actualització permanent per a garantir el desenvolupament professional de la seva especialització en un o més camps d'estudis.

Competències transversals:
-Interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
-Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
-Capacitat de treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.
-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:
-Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o el risc d'una malaltia.
-Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.
-Promoure models d'intervenció interdisciplinària basats en la prevenció de problemes socials i la reinserció de les persones malaltes al seu entorn.
-Participar activament en projectes multicentres per a promoure l'intercanvi d'informació amb altres professionals del sistema sanitari o altres sistemes com el de serveis socials, així com amb les autoritats sanitàries.

Amunt

-Treball social sanitari i salut pública i Organitzacions transversals al sistema sanitari i unitats de treball social sanitari: Models de col·laboració davant crisi i amenaces per a la salut pública. 3 crèdits.


-Legislació en salut pública. 1 crèdit.


-Sistema d'informació geogràfica i la geolocalització de la història de treball social sanitari. 1 crèdit.

Amunt

Redacció de textos científicotècnics PDF
Redacción de textos científico-técnicos PDF
Sistemes d'informació geogràfica i geotelemàtica PDF
Sistemas de información geográfica y geotelemática PDF
Context històric al Treball Social Sanitari Vídeo
Contexto histórico en el Trabajo Social Sanitario Vídeo

Amunt

A l'aula es disposarà de tots els materials necessaris per a l'estudi i desenvolupament dels reptes.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt